"Beste Ajacleden, VOORWOORD 3 WÊÊÊtÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊM voor u ligt dt Ajax Presentatiegids q.o±3>-zio±a Dit wordt een bij zonder voetbaljaar en de makers van deze gids hebben er eenpas- sende uitgave van weten te maken. waarom is dit een byzondere voetbaljaargang? Achter de schermen Is verder gewerkt aan de nieuwe organisatie van dejeu0dopleldln0, waarby de individuele be0eleldln0 van onze talenten verder ontwlteteeld is. Aan de voorkant zien de sup porters dat byvoorbeeld de A± naast hun reguliere competitie ook meedoet aan het eerste jaar van de \abfa youth ueague. Daarin treffen onze jongens dezelfde tegenstanders als het eerste elftal in de U.BFA cMampions ueague. voor de ontwlteteelln0 van de spelers Is het goed om op deze belangrytee leeftyd met veel wedstrij den en met veel weerstand van Internationale topteams te maken te tery0en. over weerstand 0esproteen,Jong Ajax trad toe tot dejupller ueague. ook dat maakt dltjaar byzonder. voor de spelers een stute Interessanter. Bn voor de club een stap die past by onze am bities. voor de fans wordt het veel leuteer om te volgen en voor de sponsoren beteteent het nceer zichtbaarheid omdat deJupller Ueague door veel meer media wordt 0evol0d dan de beloftencom- petitie. Het enthousiasme van de speelsters van het vrouwenteam werkte aansteteelyte op de hele Ajax- organisatie en sloeg ook over op de supporters, t+et team gaat nu het tweedejaar In. Het nieuwe Is eraf en de sportieve druk zal toenemen. De vrouwen weten zich inmiddels gesteund door een vaste supporters0roep. wy teyteen met belan0stellln0 naar hun prestaties. Ajax Is van ledereen. Bn voor ledereen. Dat zleje ook aan onze band met de supporters en spon soren. De club Is In de eerste plaats van de fans, maar ook van de bedry ven die hun steun op andere wyze aan de club geven. Bn van ieder ander die op zy n of haar wyze een steentje by- draa0t. Daarom, maak Ite een 0root compliment aan de ArenA. ons stadion heeft mede dantezy de nieuwe tribune, de nieuwe zalen en de nieuwe entreehal de uitstraling gekregen die past by de club. Alles wat we doen moet voetbal ademen, dat Is het streven, wy willen het bestejon0e elftal van Buropa zijn. Alles staat het teteen om dat te berelteen. 'Dat komt In deze Presentatiegids tot uiting, geniet dus niet alleen van het mooie beeldmateriaal, maar lees vooral ook het 0esprete dat de redactie had met Dennis bergkamp, Alfons groenendijk en Orlando Trustfull over 'de laatste stap' van spelers op de Toekomst, of het 0esprete In het olympisch stadion met «stefano Denswll, Mlcteey van der t+art,joël veltman en Davy Kiaassen over de stap van talent naar A- selectlespeler. Namens de directie van Ajax wens Ite u veel leesplezier en een prachtl0 voetbalseizoen toe. Michael Kilnsber0en Algemeen directeur

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 2013 | | pagina 3