AJAX START OFFICIËLE SUPPORTERSVERENIGING 1 VOORRANG BIJ KOPEN TOEGANGSKAARTEN DOOR LIDMAATSCHAP SUPPORTERSVERENIGING AJAX SUPPORTERSVERENIGING "AJAX" AANMELDINGSFORMULIER 7vW De steun van supporters is van levensbelang voor elke voetbalclub. Het huidige bestuur van de AFC AJAX heeft onderkend en vanaf haar aantreden in 1989 con tinu gewerkt aan het versterken van de relatie met de supporters. Een voorbeeld van de opgestarte activitei ten is de jaarlijks terugkerende Open (Trainings) Dag. Ook de spelers worden betrokken bij het versterken van de band met de supporters. Waar dit toe kan lei den, is na afloop van de uitwedstrijd tegen Torino ge bleken. Het bedanken van de meegereisde supporters leverde een sfeer op die elke AJAX-supporter kippevel bezorgde. ERKENDE SUPPORTERS VERENIGING Een nieuwe stap van het be stuur om een goede band met de supporters te bevorderen is de oprichting van een sup portersvereniging. Met goed keuring van het bestuur van de AFC AJAX is per 1 mei jl. de offi cieel erkende supportersvereni ging AJAX opgestart. UNIEKE VOORDELEN LIDMAATSCHAP Wie lid wordt van de sup portersvereniging profiteert van de unieke voordelen die worden geboden. Eén van de belangrijkste voordelen is dat u voorrang krijgt bij het kopen van toegangskaarten voor de thuiswedstrijden van AJAX. Hieronder vallen ook wedstrij den voor de diverse Europa Cup-toernooien. Verder wordt leden korting ge boden bij aankoop van AJAX- artikelen. Ook zijn de leden in de gelegenheid speciale, ex clusieve AJAX-artikelen aan te kopen. ACTIVITEITEN MET DEELNAME SPELERS De supportersvereniging zal diverse activiteiten organise- COMITÉ VAN AANBEVELING Het lidmaatschap van de supportersvereniging AJAX wordt u aanbevolen door; Bestuur AFC AJAX Spelers en technische staf Lucky AJAX ren. Waar mogelijk zullen de spelers van AJAX actief worden betrokken bij deze activiteiten. De eerste activiteit van de nieuwe supportersvereniging is het organiseren van het AJAX Supporters Voetbal Toernooi. Dit unieke evenement waaraan vele voetbalteams deelnemen, vindt op 16 en 17 mei a.s. plaats op sportpark Middenmeer, Amsterdam-Oost. Diverse spe lers zullen tijdens het toernooi acte de présence geven. GRATIS ABONNEMENTEN De leden ontvangen 8 x per jaar het exclusieve AJAX-magazine, met alle informatie over de ge hele vereniging. Daarnaast komt 4 x per jaar het sup portersblad uit met verslagen over activiteiten en berichten over o.a. de kaartverkoop. Op deze manier bent u als lid altijd het beste op de hoogte met alle wetenswaardigheden over uw club. WORD LID EN PROFITEER Het lidmaatschap kost voor het seizoen 1992/1993 50,-. Om lid te kunnen worden, moet u het aanmeldingsformulier in vullen en opsturen. Voorvragen, bel AJAX Supporters Infolijn: 020-6936602. Ondergetekende, Naam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geb.datum (Post)banknr Meldt zich hierbij aan als lid juniorlid (jonger dan 18 jaar) De contributie bedraagt 50,- per jaar begunstiger voor 250,- per jaar van de Supportersvereniging "Ajax". U gelieve dit formulier in gesloten en gefrankeerde envelop te zenden aan Supportersvereniging Ajax, Postbus 4131,1009 AC Amsterdam Hiervoor verleent ondergetekende tot wederopzegging machtiging aan de supportersvereniging "Ajax" om van zijn/haar bovenvermeld rekeningnummer de jaarlijks te betalen contributie af te schrijven. s.v.p. aankruisen wat van toepassing is) Datum Handtekening

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1992 | | pagina 101