voorwoord algemeen direkteur Bij het begin van het afgelopen seizoen introduceerden wij de slogan 'een nieuw seizoen, een nieuw geluid'. Dat het afgelopen seizoen echter voor zoveel vervelend 'geluid' zou zorgen was op dat moment niet door ons voor zien en zeker niet door ons gewenst: een 'stavenincident' dat ons uiteindelijk voor één jaar uit het Europese voetbal zal houden, en een 'bomincident' dat de schrik er bij onze voetbalconsument begrijpelijkerwijs goed in bracht. Dat het seizoen, ondanks deze enorme tegenslagen, ons tenslotte nog de hoogste prijs in de vaderlandse competitie opleverde, na een aantal jaren hegemonie van PSV, was natuurlijk in de eerste plaats te danken aan de inzet en kracht van onze spelersgroep en onze technische staf, maar in de tweede plaats was dat zeker te danken aan de enorme steun die wij van onze zeer trouwe aanhang heb ben mogen ontvangen: het afgelopen seizoen kwamen er maar liefst 44% méér consumenten naar ons stadion om de verrichtingen van ons eerste elftal te ondersteunen. Meer dan normaal hebben wij dan ook het bordje 'uitver kocht' moeten ophangen, hetgeen helaas dan toch ook weer teleurstellende reacties met zich meebrengt. Het is daarom verheugend te mogen constateren dat in de aanloop van het nieuwe seizoen een groot aantal consu menten zich heeft aangemeld voor een seizoenkaart, om daarmee de bovenaangehaalde teleurstellingen te kunnen voorkomen. Evenals het afgelopen seizoen zal het komende seizoen voor wat betreft eventuele wijzigingen op en rondom ons stadion in het teken staan van 'rustig aan doen'; zoals het er thans naar uitziet zal namelijk in het komende najaar dan eindelijk de beslissing genomen worden over de reali satie van een nieuw stadion. Een beslissing die zeker emo ties zal losmaken, maar ook een beslissing die voor de rea lisatie van onze toekomstplannen van groot belang is. Ondanks een aantal negatieve zaken die zich het afgelo pen seizoen hebben voorgedaan, heeft het bedrijfsleven gelukkig nog steeds een groot vertrouwen in ons aller Ajax. Zoals u inmiddels uit de media heeft kunnen vernemen zijn wij er in geslaagd om met ingang van seizoen 1991-1992 een shirtsponsorcontract af te sluiten met de ABN (het ko mende seizoen zal TDK nog het vertrouwde beeld op het Ajax-shirt vormen), alsmede een reeds in het afgelopen seizoen gesloten reklamecontract met hetzelfde bedrijf. De reklame-uitingen van de ABN aan de buitenkant van ons stadion zullen u zeker niet zijn ontgaan. Naast dit laatste bedrijf ziet onze sponsorpool er voor het komende seizoen als volgt uit: TDK (shirtsponsor) - CITROËN - UMBRO - CSU - OAD -MARTINAIR HOLLAND - COMMODORE - ROEVER REIZEN en FORBO Sportflor. Mede door inbreng van deze sponsors zal AJAX in de toe komst in staat zijn om in ieder geval in de top van het Ne derlandse voetbal te blijven, maar deze inbreng zal ook een belangrijke steun zijn om terug te keren in de top van het Europese voetbal. Om deze sportieve doelstellingen te kunnen realiseren is het van groot belang om onze spelersgroep zoveel moge lijk bij elkaar te houden; het is daarom verheugend te mogen constateren dat het bestuur er in is geslaagd een aantal belangrijke, jonge talentvolle spelers voor meerdere jaren aan zich te binden. Afsluitend spreken wij de hoop uit u het komende seizoen regelmatig te mogen begroeten in ons Ajax-stadion, alwaar wij dan hopelijk weer getuige mogen zijn van een vele malen winnend Ajax-team. Arie van Eijden Direkteur Algemene Zaken

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1990 | | pagina 7