Nieuw seizoen, nieuw geluid voorwoord algemeen direkteur Een nieuwe lente, een nieuw geluid; analoog hieraan kan gesteld worden: „Een nieuw seizoen, een nieuw geluid." Dit lijkt echter aan de vooravond van het voetbalseizoen 1989/1990 voor AJAX niet op te gaan. Waarom niet, zult u zich afvragen. Na een turbulent verlopen eerste half jaar van het vorig sei zoen, waarbij naast de povere resultaten in de competitie de vereniging, ook op ander gebied door een diep publicitair dal met zeer veel persoonlijk leed was gegaan, trad er rond de jaarwisseling een opmerkelijke sportieve wederopstan ding van AJAX op, gevolgd door de aanstelling medio janua ri van een nieuw Bestuur, hetgeen toen reeds het bovenaan gehaalde nieuwe gebied introduceerde. Vandaar de opmer king dat niet nu het nieuwe geluid hoorbaar is, maar reeds gehoord werd in de tweede helft van het vorig seizoen en dat natuurlijk doorgetrokken zal worden in het aanstaande voetbalseizoen. Waren het de laatste seizoenen de wijzigingen op en rond om het stadion ten behoeve van de consument die de aan dacht trokken, dit seizoen is de aandacht meer gegaan naar het in stand houden van ons voetbal prod u kt, waarbij alle inspanning gericht is geweest op het behouden van ons talentvolle spelerspotentieel, het doen van de noodzakelijke investeringen in aan te trekken spelers en last but not least het aantrekken van een aansprekende Technisch Directeur. Het verplaatsen dit seizoen van onze (financiële) aandacht naar het voetbalproduct betekent geenszins dat wij ons voet balpubliek niet meer die aandacht zullen geven die het ver dient. Echter, grote investeringen in de accomodatie zijn nu mede achterwege gebleven in verband met de in volle gang zijnde discussie over het al dan niet realiseren van een nieuw sta dion. Dat deze discussie de nodige emoties bij velen van ons zal los maken, moge duidelijk zijn. Dat het nieuwe geluid goed bij het publiek is overgekomen is overduidelijk gebleken tijdens de onlangs voor het eerst door ons georganiseerde Open Dag; de enorme belangstelling op deze dag sterkt ons in de gedachte dat deze eerste Open Dag zeker niet de laatste zal zijn en dat, na een gedegen evaluatie, wij zeker daar waar onvolkomenheden zijn geconstateerd wij volgend jaar tot aanpassingen zullen overgaan om ons publiek het nog beter naar de zin te maken. Overigens, schroomt u niet om suggesties van uw kant aan ons te doen toekomen. Ondanks de achter ons liggende turbulentieperiode heeft het bedrijfsleven nog steeds alle vertrouwen in ons aller AJAX en dat is, afgezet tegen onze doelstelling („AJAX houden en versterken aan de top") van groot belang, want de financiële inbreng van het bedrijsleven kan niet meer gemist worden bij het in stand houden van ons voetbalprodukt. Het behouden en aantrekken van spelers vraagt steeds grotere financiële inspanningen, met name door de toenemende concurrentie van de Zuideuropese landen. Wat is er op sponsorgebied zoal veranderd in de achter ons liggende periode? De belangrijkste in het oog springende wijziging is de verandering van ons kledingmerk; het per 30 juni 1989 afgelopen con tract met Robe di Kappa werd overgenomen door het vooraanstaande Engelse merk UMBRO; een merk dat het merchandisen van producten, zoals dat met name in Engeland en Italië gebeurt, ook in Nederland zal introduceren; u zult daar de komende tijd in de diverse media het nodige van merken. Verder zult u bij het betreden van het stadion constateren dat de bewakings- en controlewerkzaamheden zijn overgenomen door het bedrijf CSU uit Uden; de medewerkers van dit bedrijf zullen al het mogelijke doen om u die plaats op de tribune te geven waar u volgens uw seizoenkaart of toegangsbewijs recht op heeft. Ten slotte werd het vertrouwen in AJAX nog eens bevestigd door de verlenging van het contract met een van onze meest trouwe sponsors MARTINAIR HOLLAND, waardoor naast de reeds genoemde sponsors onze sponsorpool er als volgt uit ziet: TDK-CITROËN-COMMODORE-ROEVER REIZEN-FORBO Sportflor en OAD Thans worden er nog onderhandelingen gevoerd met een tweetal bedrijven, waardoor het totaal aantal officiële sponsors, naar wij hopen, binnenkort een 'elftal' zal kunnen vormen. Wij hopen en vertrouwen er op dat u als voetbalsupporter het komende seizoen weer het nodige plezier in de "Meer" zult hebben en mocht u een keer niet kunnen komen, vanaf september kunt u het wel en wee van ons aller „AJAX" via een nieuw te installeren AJAX-voetbaltelefoonlijn toch bij u in de huiskamer tot u nemen.

AJAX ARCHIEF

Presentatiegids (1987-2013) | 1989 | | pagina 7