Officieel Programma AJAX-STADION Onder redactie van J. HOVEN. Zondag 6 September 1942 Ajax - 't Gooi No. 2 D r Prijs 5 cent Het is géén historische wedstrijd, géén treffen van bijzondere allure, dat tegen de Hdversumsche Voetbal Vereeniging 't Gooi, maar.... het is competitie, het is nu de ernst, de strgd om de punten met alle daaraan verbonden consequenties. En 't is nu eenmaal een bekend feit. dat het publiek daar bovenal belang in stelt, dat men één SDele 7'tf'd PrefTert bOVen Wel "er andeie °P één dag' omdat men weet dat de spelers zich dan geheel geven en het strijd^lement de spanning en de emotie van het spel verhoog,. Voetbal is nu eenmaal een kampspel. Zoodra een wedstrijd zóó gespeeld wordt, dat met alles in het werk gesteld wordt om de overwinning uit het vuur te slepen, ontstaa, er een lacune in he, spel, verdwijn, er veel van hTeen juis de groote aantrekkelijkheid van een voetbalwedstrijd veroorzaakt. bofat hee,LTer,t7- f 7nfeD gaat' nU h6t weer gaa, draaien, nu waar- borg, elke wedstrijd, die daarvoor gespeeld wordt, strijd in den goeden zin dTs Tn ijax hefofflc6 ZuIlen 2ekez -len vandaag in het mooie stadion dat de ri, of de seizoen-begin van Ajax willen bijwonen en we zijn overtuigd, dat de rit of de gang naar he, stadion van Ajax ditmaal loonend zal zijn. vastll^M96 iaar heeft G°°! tC" de zwakkeren behoord, waarbij echter onmiddellijk vastgesteld moet worden, dat er eigenlijk geen zwakkere was, evenmin als er een sterkere geweest was. Doch Gooi was wel meer dan één andere eerste klasseclubs fis d HU S°mStandl9heden Verzwakt en dat z°u noodlottige gevolgen gehad hebben en V V rrr 2iCh.in de deg«d°bo-weds,rijden nie, zoo kranif geweerd hadden en U.V.V. en Neptunes me, de baas gebleven waren. Zoo'n geslaagde afweer is in en regel een uitstekende stimulans. Het is waarschijnlijk, dat er thans meer kracht dTeet dSUmmedS ZQI Uit9aan' Di9n indlUk faegen °ndank de ned laag de eerste ronde om den A.H.O.L..beker, reeds van 't Gooi. He, was toen duidehjk dm de Hilversummers meer in hun mars voerden dan in die ontmoeting tot uiting gekomen h liifwist h d 21 J" eInSÜ9e kracJltmeün9on een ploeg als die van U.V.V van J St te houden, zal men vooral nie, onderschatten mogen. gefitaenhNatddeehZOndCTn' COmpetitie-be9bl vooraf gingen, niet ongebruikt g ten. Na de hoopvolle openingspartijen tegen De Volewijckers (7-2!) volgde he, uit Zeek7;"a w rdT°el°ov ongeslagen feble™ is V™ m 7 overigens matig partijtje met 2-1 gewonnen, tegen A FC werd met 0 0 gelijk gespeeld, doch doordat Ter Horst-Gerrits van A.F.C. zich bij 't nemen der strafschoppen beter van hun taak kweten dan Blomvliet-Keizer van Ajax, bracht A F C - he was haar gaarne gegund! - he, to, den eindstrijd en speelde AjL om den dtden prijs tegen de landskampioene A.D.O. Die ontmoeting werd met 2-1 gewele^er 7 daT n hT^ t*Jeen Wiizi9ing in de opstelling veel beter voor den dag kwamen defelfd y®dstn'd van onlrele uren ,e voren tegen A.F.C. Was tegen „The Reds" in' hebb 6 7°PSh geSpeeld' dan zou Aïax waarschijnlijk den eindstrijd wel bereikt hebben. Zoo had dl, uitkomen in he, tournooi van „The Reds" al vast he, Jordef 1 da men een beter inzicht gekregen heeft in de samenstelling van de ploeg We willen'niet fr ToT' f me" r,IeedS defin"iei de Ware °pstelling on,dekt heef,. doch we twffeTen er toch niet aan of de bekwame elftal-commissie, bestaande uit de heeren Brockmann wat in de °V6rle9 Van K°> ^.1 alles uft de pLf bZ' wat m de gegeven omstandigheden mogelijk zal blijken ,e zijn. Wat dat zal zijn. wat binnen het bereik van dit elftal zal liggen dienen we af ,e wachten. Voorspellen ware een gissen op te losse schroeven. Wel zijn we er zeker van dat Ajax weer zorgen zal voor een reeks spannende en mooie wedstrijden Moae heden' van een mooien. sportieven kamp gewaagd kunnen worden. M°96 77

AJAX ARCHIEF

Programmaboekjes (vanaf 1934) | 1942 | | pagina 1