Stroeve start van het seizoen Verenigingsleven Tijdens een feestelijke lunch op sportpark De Toekomst werd een aantal Ajax-jubilarissen in het zonnetje gezet door Marc Overmars en Edwin van der Sar. Onder andere scout Tonny Bruins Slot en eerste elftalspeler Joel Veltman ontvingen mooie woorden. Ledenadministratie Niet alleen binnen de lijnen, maar ook daarbuiten ging niet alles van een leien dakje. Al vanaf het aan treden van het huidige bestuur eind 2011 vormt de ledenadmi nistratie een speerpunt. Aanlei ding is het gegeven dat in de loop der tijden een veelheid aan bestanden is ontstaan, die onvol doende zijn bijgehouden, niet op elkaar aansluiten en niet de informatie levert die we willen hebben. De noodzaak om daarin verande ring te brengen, werd onderkend en vandaar dat besloten is om over te gaan op nieuwe, bewezen software om daarin de hele ledenadministratie onder te brengen. Zo gezegd, zo gedaan. Maar zoals zo vaak is het onmogelijk om een dergelijke omzetting in één machtige beweging foutloos te configureren. Dat is vervelend maar onvermijdelijk. Mocht je daar in de praktijk mee te maken hebben gekregen, dan bij dezen onze excuses voor het ongemak. Desondanks hebben we de volle overtuiging dat op zeer korte termijn alle onvolkomenheden zijn opgelost/ondervangen en we beschikken over een leden administratie die voldoet aan alle criteria. In de nieuwe configuratie is het mogelijk om direct interactief met elkaar via de verenigingssite (vereniging.ajax.nl) te communi- ceren.Via mails hebben jullie de rondleiding zal de Gallery ook ingezet worden voor evenemen ten en bijeenkomsten. De bestuursraad zal binnenkort de nieuw benoemde leden ont vangen in de Gallery. En ook de huldiging van de jubilarissen zal in deze unieke ambiance plaatsvin den. We denken nog verder na over welke andere initiatieven kunnen worden genomen. Ook hier geldt dat suggesties welkom zijn. Jan Buskermolen informatie ontvangen over het aanmaken van een wachtwoord waarmee in deze nieuwe omge ving wordt ingelogd. Eén van de grote voordelen is dat je nu zelf op ieder gewenst moment je gegevens kunt controleren en waar nodig aanpassen. Ergo, vanaf nu ben je zelf verantwoordelijk voor de juistheid van je gegevens. Verandert je mobiele nummer of heb je een nieuw e-mailadres, dan dien je dat vanaf nu zelf op je eigen pagina binnen de vereni gingssite aan te passen. Log regelmatig (lees wekelijks) in op de verenigingssite! Via deze site ontvang je allerhande infor matie over o.a. bijeenkomsten, zoals de Algemene Leden Verga deringen. Ook de stukken voor de vergadering vind je op de site en kun je downloaden/uitprinten. Mocht je problemen ondervin den of tips/suggesties hebben, stuur dan een mail naar vereni- ging@ajax.nl of jan@sparkling- group.nl Vanzelfsprekend houden we reke ning met leden die, om welke reden ook, geen gebruik maken van deze moderne digitale com municatiemiddelen. Zij krijgen alle betreffende informatie in gedrukte vorm via de post thuisbezorgd. Als u wordt verzocht te reageren, staat in het bericht duidelijk ver meld hoe en wat. Belgradozaal Er is deze zomer intensief contact geweest met de cateraar over de gang van zaken in de Belgradozaal. Dit heeft nog niet geleid tot een passende oplossing. Hopelijk komt hier snel verandering in. Ajax Gallery of Fame Naast dit soort zaken, was er ook goed nieuws. De Ajax Gallery of Fame is geopend en maakt onderdeel uit van de rondleiding door het stadion.Voorafgaand aan de ledenvergadering van woens dag 7 september hadden alle leden de gelegenheid om met de Gallery kennis te maken. Buiten 11

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 2016 | | pagina 11