Tante Sien van het spelershome: "Het is bij ons horen, zien en zwijgen" 1990 van de heer J. Melchers voor, welke brief door de ver gadering voor kennisgeving wordt aangenomen. 3. Vaststelling van de notulen van de jaarvergade ring van de ledenraad van 3 september 1990 Blz. 4, punt 9, de technisch directeur Beenhakker zal ge vraagd worden zijn visie op de volgende vergadering te ko men weergeven. Tevens deelt de heer Coronel mede dat voor de commercië le activiteiten de heer D. v.d. Burg in dienst is getreden bij Ajax met een contract voor 1 jaar. Blz. 5, het feest t.g.v. het 90-jarig bestaan zal worden ge houden op 2 februari 1991. Het bestuur zal bij thuiswedstrijden niet in alle gevallen na afloop gebruik maken van de Aspa-foyer. 4. Bekrachtiging wijzigingen Statuten en Huishoude lijk Reglement zoals goedgekeurd in de algemene ledenvergadering van 26 september 1990 en de jaarlijkse ledenraadsvergadering van 3 september 1990 De ledenraad bekrachtigt hierbij de wijzigingen van de Sta tuten; deze zullen thans notarieel worden vastgelegd waar na ze vervolgens in werking zijn getreden. De voorzitter bedankt de commissie bestaande uit de heren Gianotten, Timman en Schoevaart voor hun vele werk, waar na de commissie als opgeheven dient te worden beschouwd. 5. Mededelingen Bestuur Het financieel verslag periode 1/7/1990 - 31/10/1990 wordt uitgereikt. De penningmeester geeft een toelichting op de cijfers en deelt mede dat er in de komende paar maanden opbreng sten zijn te verwachten van vriendschappelijk voetbal uit Spanje, Duitsland en Turkije. Met W. Jonk is inmiddels een nieuw 3-jarig contract afgesloten. Ajax is bezig een 3e keeper aan te trekken hetgeen nood zakelijk is door de blessure van Van der Poll. De kwestie Linder is praktisch afgedaan waarbij het Ajax voorstel bijna geheel werd gerealiseerd. M.b.t. de FIOD affaire is niets te melden behalve dat indien de officier van justitie zijn hoger beroep mocht intrekken, Ajax dit ook zal doen. De heer van Praag deelt mede dat de tuchtrechtspraak bij de KNVB middels video-beelden aan banden moet worden gelegd. Er zal een nauwe samenwerking met de supportersvereni ging de Ajacied (5500 leden) gaan plaatsvinden. Met Feijenoord en PSV is overleg gaande inzake electroni- sche toegangscontrole; investeringen in het huidige stadion zullen niet plaatsvinden. 6. Rondvraag Tribune Voorland: van Eijden deelt mede dat het wachten is op de bouwvergunning. Fashion-lijn: deze is nog niet van start maar de spelers groep en bestuur hebben inmiddels een clubkostuum voor zien van embleem met het nieuwe logo. Jeugd-toernooi: een evaluatie zal hierover nog plaatsvinden. Wouters: de penningmeester deelt desgevraagd mede dat Ajax niets van Barcelona heeft gehoord-en dat in principe geen enkele speler verhuurd zal worden. Tot slot deelt de voorzitter mede dat zondag a.s. de Ajax- gerbera ten doop zal worden gehouden, welke gerbera voortaan bij thuis- en uitwedstrijden aan het publiek zal worden gegeven. 7. Sluiting Nadat de volgende vergadering is vastgesteld op 24 januari 1991 dankt de voorzitter een ieder voor zijn komst en wenst iedereen wel thuis. Aldus goedgekeurd in de vergadering van 24 januari 1991 Amsterdam, 13 november 1990 M. van Praag, Sylvia Mol, voorzitter Notuliste Dit is niet zomaar een interview met zomaar iemand van Ajax. Het heeft enige gedenkwaardigheid omdat dit gesprek als eerste keer sedert de invoering van al die in terviews met mensen binnen en buiten Ajax (vanaf 1965/66) een vrouw betreft. Voetbal is nu eenmaal een mannensport en mannen ma ken in dat wereldje meestal de dienst uit, maar successie velijk zijn er toch functies in de clubs gekomen waar vrou wen het voor het zeggen hebben. Eén daarvan is Sien van Spellen, beter bekend als tante Sien, die al vele jaren het bewind voert over het spelers home. Velen kennen haar, maar ook velen kennen haar van ho ren zeggen. Want het spelershome is nu eenmaal niet voor iedereen toegankelijk. Nog niet zo gek lang geleden kwam ze even in het nieuws door een gevleugelde uitspraak van Leo Beenhakker. In zijn overwegingen om na Real Madrid bij Ajax in dienst te treden, zei hij uit te zien naar het moment weer eens lekker een kopje koffie te gaan drinken bij tante Sien. En zo is het ook; dat zal blijken uit het on derstaande verhaal, opgetekend thuis bij Sien in Muiden onder het wakend oog van manlief Joop, brugwachter te Muiden. Alles aan tante Sien is gezellig. Toch verbaast ze zich er over waarom men niet gewoon Sien zegt. Maar nee, tante hoort er gewoon bij, zoals Ajax bij Amsterdam hoort. Op de avond van de 22e november gaan we er eens goed voor zitten, want praten kan ze ook en manlief niet minder. Het zijn dan ook al de kleine uurtjes, als ik mij moet dwin gen het pand te verlaten. Het verhaal van "de Ajax-tante":

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1991 | | pagina 9