NOTULEN VAN DE LEDENRAADSVERCADERÊNG VAN 8 NOVEMBER 1990 Het zaalvoetbaltoernooi werd een groot succes. De moderne hal verrees plotseling temidden van de resten van oude stadsmuren. Gelukkig bestond de speelvloer uit kunstgras met een laag zand daaronder, zodat er van enig verend effect sprake was. Minder blessuregevoelig derhalve. We gaven in onze wedstrijden een pure voetbaldemonstra tie. Het publiek kon dit, getuige hun reacties, erg waarderen. De grandioze techniek van Brian Roy kwam hier wel zeer mooi tot uiting. Hij werd dan ook terecht verkozen tot beste speler van het toernooi. Pim en Louis speelden mee in het veteranentoernooi en wel in het team van de trainers. Louis ontpopte zich daar als het gele gevaar. Linke balletjes, geniepige schijnbewegingen en gemene lob jes markeerden zijn spel. Hij oogstte vooral bijval met zijn soepele loopbewegingen. Zijn goals in de finale waren meesterlijk, zo ook zijn reactie naar de tribune waar wij zaten. Op dinsdagmorgen vlogen we met een vertraging van an derhalf uur, vanwege de mist, naar Izmir. In het stadion van die stad zou onze vriendschappelijke wedstrijd tegen het Istanbulse Galatasaray worden gespeeld. Men week naar Izmir uit omdat het stadion aldaar 90.000 mensen kon bevatten, tegen dat van Galatasaray slechts 19.000. Nou, er zaten inderdaad zo'n vijftigduizend toeschouwers op de tribune. Naar Nederlandse begrippen is dat een geweldig aantal voor een vriendschappelijke wedstrijd. De uitslag is u inmiddels bekend. Het was een leuke partij en men was zeer in zijn nopjes met het door ons vertoonde spel. 's Avonds landden we weer op het toen al mistige Istanbul. De volgende morgen was het veel erger en konden we niet vertrekken, omdat de KLM-machine, welke ons zou komen oppikken, niet kon landen. Dankzij de attente KLM-mensen in Istanbul werden we om- geboekt op een vlucht naar Frankfurt en zo kwamen we, met slechts een vertraging van drie uur, in de namiddag op Schiphol aan. Het was een fijn en nuttig traininsgkamp geweest. Onze dank gaat uit naar Bob Maaskant, Henk van Ginkel en onze Trukse begeleiders, voor wie niets te veel was. Michael van Praag 1. Opening Voorzitter van Praag heet alle aanwezigen welkom, speciaal de nieuwe leden Bartelsman, Deegen en Paulsen. Bericht van verhindering ontvangen van de heer Lambregts, zodat, aanwezig zijn 23 leden. Tevens zijn aanwezig de bestuurs leden Coronel en Van Os, alsmede de ereleden Potharst, Schoevaart en Timman, de directeur algemene zaken A.J. van Eijden en als notuliste Sylvia Mol. Afwezig zijn met bericht van verhindering de bestuursleden Henrichs en Kraan en het hoofd secretariaat Holsheimer. De voorzitter stelt voor als 1 e punt op de agenda op te voe ren de bespreking inzake het nieuwe stadion, waarmede de vergadering accoord gaat. 1b. Nieuw Stadion De heer van Dun en de heer Schuurmans van het Bureau Grabowski Poort komen ter vergadering. De heer Coronel geeft een uiteenzetting omtrent de voort gang van het nieuwe stadion in de afgelopen maanden. D.m.v. beelden via een overhead-projector laat de heer van Dun tekeningen zien van het ontwerp voor het nieuwe sta dion. Aangezien men op dit moment niet weet hoe de gras mat zich zal houden bij een totale overkapping van het sta dion zal een nader onderzoek hiervoor moeten worden afgewacht. Het ligt in de bedoeling dat bij één van de bijvelden een tri bune zal worden geplaatst. Indien mocht blijken dat er een overschrijding van de ge plande bouwkosten mocht gaan plaatsvinden, zal tussen tijds op diverse posten kunnen worden bezuinigd. De heren van Dun en Schuurmans verlaten de vergadering. De heer van Os deelt mede hoe gedacht wordt de financie ring tot stand te laten komen waarbij de Gemeenteraad zich accoord heeft verklaard met een financiële bijdrage van f. 60 miljoen gulden, alsmede met een nog nader te bepa len verhuispremie van ongeveer f. 20 miljoen gulden. Voorts zijn subsidies van rijk en provincie te verwachten. Tevens wordt gezocht naar een aantal "founders" en er zal een emissie van aandelen plaatsvinden medio december 1990 waarbij de aandeelhouders het recht krijgen Sky- boxen, Business-seats of seizoenkaarten te huren. De penningmeester geeft een uitgebreide uiteenzetting hoe de diverse pakketten van aandelen aangeboden zullen wor den. Het zal duidelijk zijn dat de eerste inschrijver over de beste plaëtsen kan beschikken waarbij huidige Sky- boxhuurders en business-seat houders een week eerder de gelegenheid krijgen hiervoor in te schrijven. Er is inmiddels m.b.t. al deze plannen een beleidsgroep en een werkgroep samengesteld die momenteel belangeloos zijn diensten verleent. De opbrengst van de reclame-borden zoals die bij Ajax- wedstrijden zullen worden geplaatst is voor rekening van Ajax. Omtrent de exploitatie van het Horeca-gebeuren is er op dit moment nog geen duidelijkheid. Voorzitter van Praag stelt dat de ledenraad thans antwoord dient te geven op een tweetal belangrijke vragen: 1Is de A.F.C. "AJAX" bereid het huidige station te verlaten? De vergadering gaat hiermee accoord. 2. Geeft de ledenraad toestemming aan het bestuur om met de huidige plannen verder te gaan. Ook hiermede gaat de ledenraad accoord. De voorzitter stelt dat hiermede een zeer belangrijke beslis sing in de geschiedenis is genomen en zegt dat veel dank verschuldigd is aan de heren Coronel en Van Os voor het vele en goede werk dat zij t.a.v. het nieuwe stadion hebben verricht. 2. Ingekomen stukken De voorzitter leest een ingezonden brief d.d. 20 oktober 21

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1991 | | pagina 7