Ajax Eurosty/e Jubileum roumool zien de inkomsten uit sponsoring, reklame, recette's e.d. niet al te veel meer verhoogd kunnen worden is een nieuw stadion met veel mogelijkheden voor Sky-boxen en Business-seats noodzakelijk. Er bestaan 3 mogelijkheden: 1e verbouwing c.q. uitbreiding oude stadion 2e nieuw stadion op Strandvliet, het huidige plan 3e kleinere versie van een nieuw stadion op Strandvliet Ajax en de Gemeente zijn thans gezamenlijk aan de slag om te trachten de financiering voor het nieuwe stadion voor elkaar te krijgen, waarbij het plan voor het grotere sta dion op Strandvliet de voorkeur verdient, hetgeen ook fi nancieel niet veel meer kost dan de kleinere versie door het wegvallen van de bijdrage van de rijksoverheid. Het ligt in de bedoeling om aandelen uit te geven waarbij men dan het recht koopt een sky-box, business-seat e.d. te huren. Als het plan voor het grotere stadion niet zou lukken dan zal getracht worden het plan voor het kleinere stadion te realiseren en is ook dit niet haalbaar dan zal de doelstel ling van Ajax n.l. Europese top bijgesteld moeten worden. Op de vraag of er wel zoveel animo is voor sky-boxen en business-seats wordt geantwoord dat hier een hoge ver wachting voor is. De koper van een aandeel zal niet automatisch lid zijn van Ajax. De huur die voor het stadion betaald dient te worden zal in verhouding niet hoger bedragen dan nu het geval is. Het plan met de atletiekbaan is een zodanig plan dat de uitloop van 100 meter in de tribunes zal uitlopen, waardoor de afstand tribune-veld niet zo groot is; er bestaan voor schriften m.b.t. de minimale afstand hiervoor. De prijzen van de aandelen zijn nog niet vastgesteld, er zullen ver schillende prijzen komen. Op de vraag welk risico Ajax loopt, wordt geantwoord dat in het grotere stadion-plan alleen risico wordt gelopen voor het gedeelte van de opbrengst van het huidige stadion welk in het nieuwe stadion wordt ingebracht. Vervolgens vraagt de voorzitter aandacht om het Ajax-logo van een moderner jasje te voorzien; hij laat enkele ontwer pen zien en vraagt de leden hier eens over na te willen denken. 12. Rondvraag Er zijn geen vragen. 13. Sluiting De voorzitter deelt mede dat de Stichting F-side niet meer bestaat; het bestuur van de Stichting heeft besloten te stoppen na de onregelmatigheden op de Open Dag. De huur van het home is opgezegd en het home blijft dicht. Thans zal getracht worden intensief samen te werken met de supportersvereniging "De Ajacied" die ook gespreks partner is in het kader van het supportersbeleidsplan zoals verplicht is door de KNVB. De electronische toegangscontrole is nog in een studie fase; de invoering hiervan kan pas in het nieuwe stadion plaatsvinden. Tot slot merkt de voorzitter op dat Ajax zijns inziens in op gaande lijn is, oude bekenden zien we weer terug, het voetbal is goed, gewone wedstrijden zijn nagenoeg uitver kocht. De voorzitter sluit de vergadering en wenst een ieder wel thuis. Aldus goedgekeurd en vastgesteld in de vergadering van Amsterdam, 3 oktober 1990 M. van Praag, G.M. Holsheimer, Voorzitter. Hoofd Secretariaat. Maandenlange voorbereidingen vonden op 16 en 18 okto ber j.l. hun ontknoping in het ABN/EUROSTYLE tournooi t.g.v. ons 90-jarig bestaan. Dinsdag 16 oktober rond 15.00 uur komen alle leden van de tournooi-commissie bijeen in de bestuurskamer van het Ajax-stadion, om de laatste puntjes op de "i" te zetten. Kort hierna maken twee man een ronde om het stadion, teneinde eventuele ongenode gasten zonder geldig plaats bewijs te verwijderen. Het komt gelukkig niet zover, het stadionterrein blijkt verlaten te zijn. Rond 16.30 uur verschijnt de eerste OAD-bus bij de auto poort met de spelers en begeleiding van PSV, tien minuten later gevolgd door een tweede OAD-bus met onze vrienden van Feyenoord. De toegevoegde leiders, respektievelijk Rolf Grootenboer en Henk van Teunenbroek begeleiden hun team naar de kleedkamers. Langzamerhand komen ook de eerste toeschouwers het stadionterrein op. Hun aantal zal in de loop van de avond tot zo'n 1200 oplo pen. Tegen 17.30 uur arriveert Volendam en kan ook toe gevoegd leider Teun Bogaard zijn activiteiten beginnen. Op dat moment zijn onze eigen A1 junioren reeds binnen en kunnen wij ons langzamerhand gaan opmaken voor de eerste wedstrijd tussen PSV en FEYENOORD. Even voor zessen heet de speaker alle aanwezigen wel kom en noemt tevens de sponsors, zonder wie een derge lijk tournooi niet mogelijk zou zijn geweest. (Dit zijn: ABN/Eurostyle, De Telegraaf/Nieuws van de Dag, OAD, Smitsair, Frisch Drukkerijen BV, Harry Sacksioni, Commodore en Fa. Taat) Vervolgens volgen de opstellingen van beide teams en de namen van het arbitrale trio. Klokslag 18.00 uur klinkt het eerste fluitsignaal van de avond. In het eerste kwartier zien we twee afwachtende ploegen, maar naarmate de wed strijd vordert, wordt de wedstrijd iets aantrekkelijker en Feyenoord iets beter. Maar hoogstaand wordt het niet. Door doelpunten van Rook in de eerste helft en Victoria in de tweede helft verlaat Feyenoord na negentig minuten spelen het veld met een 2-0 overwinning. Ook in de tweede ontmoeting tussen Ajax en VOLENDAM valt er in het eerste kwartier niet zoveel te beleven. Wel zet Ajax het spel naar zijn hand en in de loop van de wedstrijd wordt Volendam, via een 4-0 ruststand, naar een 6-0 ne derlaag gespeeld. De treffers kwamen voor rekening van Michael Reiziger en Clyde Wijnhard (ieder 2x) en Ignation Tuhuleru en Danny Marcus (ieder 1x). In de rust van deze laatste wedstrijd vindt de Eurostyle pe naltycup plaats. Zes jeugdige Eurostyle-rekeninghouders mogen ieder een strafschop nemen op niemand minder dat Stanley Menzo. Na de eerste en tweede serie zijn er steeds twee afvallers 33

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1990 | | pagina 13