Notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering van 26 september 1990 1. Opening Aanwezig 67 werkende leden en 16 ondersteunende le den. Nadat de voorzitter alle aanwezigen dankt voor hun komst vraagt hij een ogenblik stilte voor de leden die ons in het afgelopen jaar zijn ontvallen. Ere-lid W.F. Volkers, lid van verdienste C.A. van der Wal, de werkende leden G.H.J. Bonsen, P.C. Keizer en B.J. Vogel, D-junior W.L. de Ridder alsmede de ondersteu nende leden C.M. Geelkerken, H.J. Haavekost, P. Koote en A. Snijders-Morel. 2. Ingekomen stukken Bericht van verhindering voor deze vergadering ontvangen van de leden A. Alleman, A.R. Been, C. Boot, H. Bijvank, J. Buskermolen, H. Dade, D. Endt, E.J. Joustra, T. Kam- lag, J. de Kok, H.B. Lauer, R. Leeser, M. Lindeman, D. Spits, J. de Sterke, M.E. van Teunenbroek, J. Tielenburg en W. Wassenaar en van ons ondersteunend lid Groene- veld. 3. Notulen van de vergadering van 15 september 1989 Aangezien er geen op- of aanmerkingen zijn worden de no tulen ongewijzigd vastgesteld. 4. Verkiezing van 8 leden voor de ledenraad Ingevolge artikel 22, lid 4 van de statuten komt de heer H.J.W. Pil niet meer in aanmerking voor herverkiezing ter wijl de heer J.D. Sebus zich niet meer herkiesbaar stelt. Bovendien moet worden voorzien in de vacature, ontstaan door het overlijden van de heer C.A. van der Wal. De volgende 6 ledenraadsleden zijn derhalve herkiesbaar: F.M. Andriese, A. Boerkoel, C.A. van Eijden, Mr. N.J. Gia- notten, I. Waas en Drs. L.M. van Wijk. Door de leden zijn kandidaat gesteld: kandidaat voorgesteld door W.P. Deegen A. Kraan en J. Neefjes G.P. Paulsen J. Neefjes en W.F. Schoevaart R. Bartelsman A. Kraan en W.F. Schoevaart Vervolgens stellen de kandidaten zich voor en geven infor matie over de tijdsduur van hun lidmaatschap en hun werk zaamheden in het dagelijks leven. Eén van de drie heren dient te voorzien in de vacature ont staan door het overlijden van de heer C.A. van der Wal hetgeen betekent dat die persoon aftredend zal zijn in 1991. Na loting zal de heer R. Bartelsman aftredend zijn in 1991 en de heren W.P. Deegen en G.P. Paulsen in 1993. Vervolgens dankt de voorzitter de heren Pil en Sebus voor al hun werk dat zij in de afgelopen jaren voor de vereniging hebben gedaan, hetgeen met applaus door de vergadering wordt onderstreept. 5. Verkiezing van de 3 leden van de Financiële Commissie Aftredend zijn de heren Ir. J. Lambregts, H.J.W. Pil en J.D. Sebus. De heren stellen zich niet herkiesbaar. Door de leden zijn kandidaat gesteld: kandidaat Drs. L.M. van Wijk J.C. van Dijk Drs. K.G.A. Timman voorgesteld door A. Kraan en J. Neefjes J.H. Potharst en H.A. Smit Mr. N.J. Gianotten en D. Keyzer De drie voorgestelde kandidaten zijn derhalve herkozen. De voorzitter dankt ook de heer Lambregts voor zijn werk zaamheden voor de vereniging verricht in de afgelopen ja ren hetgeen eveneens met applaus wordt onderstreept. 6. Verkiezing van 1 plaatsvervangend lid voor de Financiële Commissie (art. 24, lid 3 van de statuten) De heer Drs. K.G.A. Timman stelt zich herkiesbaar. Formeel dient dit punt op de agenda te staan maar gezien het voorstel tot statutenwijziging welk onder punt 10 wordt behandeld lijkt het niet nodig dit punt te behandelen; de vergadering gaat hiermede akkoord. 7. Jaarverslag van de secretaris over het verenigings jaar 1989-1990 waarin opgenomen een verslag over de werkzaamheid van de ledenraad De heer Ombre vraagt een nadere toelichting omtrent ver melding in het jaarverslag van een rapport uitgebracht door een onderzoeksbureau. De voorzitter deelt mede dat dit bureau een rapport om niet heeft uitgebracht inzake adviezen voor het nieuwe sta dion alsmede voor een andere structuur van de vereniging; het is een rapport ook voor de langere termijn en de leden zullen t.z.t. geïnformeerd worden. 8. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 1989-1990 De penningmeester leest zijn verslag voor waar de leden verder geen vragen over stellen. 9. Rapport van de Financiële Commissie (art. 24, lid 3 van de statuten) De heer Lambregts deelt mede dat de commissie vier maal met het bestuur c.q. de penningmeester in goede harmo nie van gedachten heeft gewisseld en geïnformeerd is. Voorgesteld wordt het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid, hetgeen door de vergade ring wordt verleend. 10. Voorstel wijziging statuten Begin vorig jaar is er een commissie ingesteld om de statu ten te herzien; de commissie bestond uit de heren N. Gia notten, K. Timman en W. Schoevaart. De voorgestelde wij zigingen zijn in het bestuur en in de ledenraad besproken. De vorig jaar ingezonden brief van de heer Buskermolen is tevens meegenomen in de voorstellen tot wijziging. De voorzitter vraagt vervolgens per artikel of de leden op-of aanmerkingen hebben. De heer Gianotten zegt dat de tekst bij artikel 31 een kor- rektie behoeft n.l. dat de tekst "de vergadering genoemd in de artikelen 39 en 40" moet zijn "de vergadering genoemd in artikel 40). De vergadering gaat akkoord met het voorstel tot wijziging hetgeen formeel in de eerstvolgende ledenraadsvergade ring bekrachtigd dient te worden. De voorzitter dankt de commissie en ook de ledenraad voor het werk verricht om tot deze gewijzigde statuten te komen. 11. Stadion De heer Coronel geeft een uiteenzetting omtrent de vorde ringen rondom het nieuwe stadion. De doelstelling van het Ajax-bestuur is nog steeds richting Europese top; aange-

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1990 | | pagina 11