Notulen van de jaarvergadering van de ledenraad van de AFC 'AJAX' d.d. 3 september 1990 1. Opening De voorzitter heet alle aanwezigen welkom, bericht van ver hindering ontvangen van de heren Bogaard, Harms en Van Wijk alsmede van het ere-lid Timman. Aanwezig derhalve 23 leden alsmede de overige bestuursle den Henrichs en Kraan, de ere-leden Potharst en Schoe- vaart, de directeur algemene zaken en het hoofd secretariaat. 2. Ingekomen stukken Er zijn geen ingekomen stukken. 3. Vaststelling van de notulen van de vergaderingen gehouden op 19 april 1990 en 7 augustus 1990 Notulen 19 april 1990: de notulen worden ongewijzigd vastgesteld. 4. Jaarverslag van het secretariaat over het vereni gingsjaar 1989/1990 5. Jaarverslag van het bestuurslid Financiële Zaken over het boekjaar 1989/1990 De penningmeester leest zijn jaarverslag voor. De financiële cijfers worden uitgereikt. De penningmeester geeft een toelichting op diverse posten. 6. Verslag Financiële Commissie De heer Lambregts deelt mede dat de commissie het afgelo pen seizoen 4 maal met het bestuur c.q. penningmeester van gedachten heeft gewisseld. Het overleg heeft in goede harmonie plaatsgevonden en de commissie zal straks in de algemene ledenvergadering voorstellen het bestuur dechar ge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De heer Lambregts zelf zal zich niet meer herkiesbaar stel len voor de Financiële Commissie. 7. Vaststellen van de door de Financiële Commissie goedgekeurde begroting Buiten de voorgelegde begroting 90-91 is er ook een begro ting 91-92 opgesteld. In 91-92 zijn de wedstrijdkosten hoger opgenomen doordat de thuiswedstrijden voor de E.C. 100 km. buiten Amsterdam dienen te worden gespeeld. Volgens deze begrotingen zal het bestuur trachten de komende 2 seizoenen door te komen. Daarna zal het beleid dienen te worden aangepast waarbij de invloed van een eventueel nieuw stadion groot zal zijn. De kosten voor intensivering van de jeugdopleiding zullen ondanks het feit dat de B-junioren hier nu ook bij betrokken zijn, niet stijgen. Duidelijk is het ook dat er geen nieuwe spelers zullen wor den aangetrokken, alleen indien er spelers verkocht zullen worden kunnen deze opbrengsten gebruikt worden voor het aantrekken van nieuwe spelers. De begroting 90-91 geeft meer opbrengst vriendschappelij ke wedstrijden te zien welke o.a. uit de jubileumwedstrijd dient te worden gehaald. De verhuizing van o.a. de leden raadsleden naar vak B heeft als gevolg dat de daardoor nieuwe business-seatsplaatsen kon worden gecreëerd. Met de NOS is een contract i.z. TV-rechten afgesloten, waar bij het contract is uitgesmeerd over 3 jaar. 8. Verslag Technische Commissie De heer Kraan leest het verslag voor. 9. Bespreking bestuursbeleid De heer Gianotten haalt een aantal belangrijke punten aan uit het afgelopen seizoen; voor wat de toekomst betreft wijst hij op: - de plannen rondom het nieuwe stadion waarvoor op een goede afloop wordt gehoopt; - afwikkeling van de FIOD-zaak welke thans in alle rust dient te worden geregeld met weinig publiciteit zeker t.a.v. personen; - hopelijk het verdere rijpingsproces van de A-selectie waar bij belangrijk is de visie van de Techn. Directeur welke visie graag eens in de Ledenraad zou worden vernomen; - blijvende aandacht m.b.t. de financiële en commerciële organisatie; hij zou het organisatieschema binnenkort eens willen zien; Tot slot spreekt de heer Gianotten de verwachting uit ver trouwen te hebben in het door het bestuur te voeren beleid waarna de voorzitter hem dankt voor zijn woorden die zeker door het bestuur ter harte zullen worden genomen. 10. Bestuursverkiezing Aftredend is de voorzitter de heer M. van Praag, die zich herkiesbaar heeft gesteld. 11. Technische Commissie (art. 14, H.R.) Formeel dient dit punt op de agenda te staan, maar gezien de aanstaande wijzigingen van de statuten heeft behande ling van dit punt verder geen' zin. 12. Vaststelling Officieel Orgaan Het Officieel Orgaan wordt wederom voor een jaar vastgesteld. 13. Verkiezing Commissie van Redactie (art. 2, H.R.) De Commissie bestaat uit de heren: A. Kraan, W.W. Heister kamp, M. Middendorp en D. Endt, de heren stellen zich herkiesbaar. Gelet dient te worden op het bepaald in artikel 2, van het H.R. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn gesteld worden de heren herkozen. 14. Mededelingen van het bestuur De heer Coronel deelt mede dat de Open Dag wat publiciteit betreft een succes is geweest, echter niet voor wat betreft de incidenten, met name de schade aan de tent van de ABN. De seizoenkaartenverkoop is prima verlopen, het aantal van 6200 werd nog nimmer gehaald. De heren Smulders en Van den Burg hebben Inter Football verlaten. Het bestuur zal voortaan bij thuiswedstrijden na afloop van de wedstrijden gebruik maken van de Aspa-foyer. Voor wat het nieuwe stadion betreft zal er op korte termijn nieuws zijn waarbij het e.e.a. in een extra ledenraadsvergadering zal worden besproken. De heer Henrichs deelt mede dat de jeugdintensivering, die vorig jaar is ingevoerd, een succes mag worden genoemd; dit seizoen zijn de B1-junioren toegevoegd aan de intensivering. Op 16 en 18 oktober 1990 zal het Ajax 90-jaar Jeugdtoer- nooi worden gehouden met als deelnemers: Feyenoord, PSV, Volendam en Ajax.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1990 | | pagina 19