Kroniek ajax-nieuws Laten wij eerst u allen bij de aanvang van het seizoen 1982- 1983 van harte welkom heten. Speciaal richten wij ons hierbij tot een nieuwe groep lezers van het AJAX-NIEUWS, met name de houders van zitplaats-seizoenkaarten in de vakken B, C, K en L die, nu zij het clubblad voortaan regelmatig in hun bus gaan vinden, zich daardoor nog meer bij de club betrokken zullen gevoelen. Werd vorig jaar besloten de belangstellenden voor het pro grammablad bij de thuiswedstrijden van Ajax 1 daarin steeds te informeren omtrent de verrichtingen van Ajax 2, de Ajax Seniores, Juniores e.a., de berichtgeving in hetAJAX-NIEUWS (waarop een abonnement mogelijk is ad f 25,-per jaar), geeft uiteraard een nog wat bredere kijk op het wel-en-wee van onze club. Nogmaals, welkom en wie lust mocht hebben de pen eens ter hand te nemen voor een aardige bijdrage, waarvan men denkt dat die algemeen belangstelling zal hebben, wel, de redactie zal er gaarne kennis van nemen. Aangezien in dit clublad het lijvige jaarverslag van onze secretaris is opgenomen, wel in verkorte vorm, maar deson danks indrukwekkend van omvang blijvend, zal de kroniek ditmaal wat binnen de perken moeten blijven. Wat de A-selectie aangaat, er is de afgelopen weken hard gewerkt. Naast diverse partijen tegen amateurs waren er twee evenementen die méér de aandacht vroegen, dat was het toernooi in Hannover en het jaarlijks bekende voetbalfeest te Amsterdam, met deze keer nummer '707'. Welnu, in Hannover werd er uitstekend gespeeld en kwamen we door een 4-0 zege op Braunschweig en in de finale Austria Wien met 3-1 te kloppen, in het bezit van de eerste prijs. Over 'Amsterdam 707', met deelname van AZ '67, FC Köln, Tottenham Hotspur en dan Ajax, hopen we het aan het eind van de Kroniek nog iets te kunnen zeggen. Voor Ajax 2 werd eveneens een stevig oefen-programma op tafel gelegd, waarbij niet alleen in Nederland werd gespeeld, maar ook daarbuiten o.a. een vierdaags toernooi in Frankrijk (Montataire). Mogelijk kunnen wij hierover straks ook nog iets zeggen. Voorzover wij hem nog niet aan u hebben voorgesteld, de nieuwe trainer TON BRUINS SLOT, die nietaiieen Ajax 2 onder zijn hoede heeft, doch de training van deze tegelijk doet plaatsvinden met die der Junioren A1 en verder belast is met de coördinatie van de gehele jeugdtraining. Wij wensen hem in zijn werk veel succes toe. Zijn toezegging te willen medewer ken aan de berichtgeving in ons clubblad en programma editie, wordt door de redactie zeer gewaardeerd. Voor de competitiewedstrijdenbeginnend op 11 september a.s., attenderen wij op het programma elders afgedrukt. Wij wijzen daarbij nog wel op een drietal zogenaamde tussen wedstrijden te verspelen op de dinsdagen: 7september (DWS 1), 21 september (Volendam, zaterdagnamiddag-elftal) en 28 september (De Valkeniers-Den Haag). Deze drie wedstrijden speelt Ajax 2: UIT. Ook bij de Seniores is een nieuwe oefenmeester aangesteld, het is de heer C. J. J. ROUBOS. Ook hem wensen wij hier veel succes. Het is de laatste jaren niet zo best gegaan met de teams van Ajax 3, Ajax 4 en Ajax 5, zij het dan dat de vierde plaats van 'het derde' in de afgelopen competitie, als bevre digend kon worden beschouwd. Maar er is een nieuwe 'planning' gemaakt en hopelijk, dat daardoor de naam Ajax bij de amateur-seniores weer wat meer niveau zal krijgen. Na het donkere en sombere geluid van de degradatie, zou het woord: promotie iedere Ajacied als muziek in de oren klinken. Luitjes, doe je best! In het oefenprogramma komen wij als tegenstanders de namen tegen van Feyenoord, 15 augustus a.s. in De Meer met twee elftallen. Bloemendaal (18 augustus uit), het eerste amateurs-elftal is aanwezig op het ADO-toernooi en later ook bij dat van PSV. U ziet, activiteiten genoeg. Dat de zaken bij de Jeugd weer als vanouds grondig werden aangepakt, spreekt haast vanzelf. De gezamenlijke training van de Junioren A1 met Ajax 2 - wij meldden het reeds - is alweer enige tijd aan de gang en zal ongetwijfeld vruchten afwerpen. Clubblad van de Amsterdamse Football-Club „Ajax" 88 Maandblad Seizoen 1982/1983 - augustus 1982 - No. 1 o o ee Abonnement (voor niet-leden) 25,-per jaar Postrekening 123977 en 4512800 If Redactie f§ A. Harmsen, M. Middendorp, M. J. W. Middendorp Redactie-adres M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, Badhoevedorp Administratie-adres Middenweg 401, Amsterdam-Oost ff §9 99 Advertentie-exploitatie Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, telefoon 445582 Layout en druk 'Grafica'b.v., Elandsgracht 37, Amsterdam-C. Kopij voorhetvolgendenummermoetuiterlijk15septembera.s. op het redactie-adres aanwezig zijn. 88§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1982 | | pagina 1