Don's Notities uit de Notulen van de Ledenraadvergadering d.d. 1 april 1980 haarverzorgers Het gebruikelijke woord van welkom door de voorzitter tot de aanwegen houdt ditmaal een speciale begroeting in jegens de heer Fischer, die, na zijn ziekte, gelukkig weer present kan zijn. Hem wordt een lang en verder gezond leven toegewenst. De president deelt vervolgens mede dat 22 leden acte de presence geven; vier leden zijn wegens ziekte resp. verblijf in het buitenland verhinderd. Verder wordt aangekondigd dat bij de behandeling van punt 7 van de agenda (bestuursmededelingen) de penningmeester prettig nieuws heeft te melden. De secretaris meldt hierna de binnenkomst van één ingekomen stuk n.l. de kandidaatstelling door de heren Fischer en Middendorp van de heer Kraan als 2e plaatsvervangend voorzitter van de Ledenraad. De voorzitter stelt voor dit onder punt 4 te behandelen. De heer Potharst brengt in herinnering dat hij in de vorige bijeenkomst voor bovenstaande functie de heer v.d. Zwaag heeft voorgesteld en dat hij diens kandidatuur wil handhaven. Hoewel op deze wijze niet conform de Statuten wordt gehandeld, gaat de Ledenraad hier toch akkoord, omdat het in het verleden gebruikelijk was de kandidaatstelling voor plaatsvervangende voorzitters tijdens de vergadering mondeling te doen. Nadat (punt 3) de Notulen van de vergadering van 24 januari 1980 waren behandeld, volgde dan de verkiezing van de 2e plaatsver vangende voorzitter van de Ledenraad. Van de 22 uitgebrachte stemmen kreeg André Kraan er 15 en Henk van der Zwaag 7, zodat eerstgenoemde werd gekozen. (Conform art. 33 van de Statuten: ieder lid 3 stemmen, was de uitslag dat Kraan 45 stemmen kreeg en v.d. Zwaag 21). Felicitaties voor André Kraan, dank aan Henk v.d. Zwaag dat hij zich beschikbaar heeft willen stellen. De Ledenraad gaat daarna akkoord met een voorstel van het Bestuur om contributies, bijdragen (ondersteunende leden) en tree-gelden e.d. voor het komende verenigingsjaar te verhogen. (Reeds vermeld in ons vorige clubblad no. 8 pag. 11 Red.). Punt 6, behandeling van het voorstel (Middendorp) de statut n zodanig te wijzigen dat een kandidaat voor een bestuursfunc. e vóór zijn verkiezing (benoeming) door de ledenraad, gelegenheid wordt gegeven voor een inwerkperiode. Het was n.l. eerder voorgekomen dat de Ledenraad bij meerder heid een inwerkperiode voor een bestuurslid wenselijk had geacht, waarbij dit echter op grond van de reglementen destijds door het Bestuur werd geweigerd. Een en ander wekte thans een breedvoerige discussie op, waarbij andermaal het belang van een inwerkperiode niet werd ontkend (althans wederom bij meerderheid) doch zulks statutair moeilijk was vast te leggen. Uiteindelijk trok de heer Middendorp, mede namens de Regle- ments-Commissie zijn voorstel in, er van uit gaande dat in een geval, als waarin zijn voorstel had moeten voorzien, het Bestuur naar eer en geweten zal handelen en aan de wens van de Ledenraad gehoor zal geven. Voorstel van de commissie tot wijziging van het stemrecht luidende als volgt: Artikel 33 als volgt te wijzigen: Stemrecht hebben werkende leden, ere-leden en leden van verdienste. De overige leden hebben een adviserende stem. Artikel 27 als volgt te wijzigen: Een (buitengewone) algemene ledenvergadering, uitgezonderd de vergaderingen genoemd in de artikelen 35 en 36, heeft geldigheid indien ten minste 30 stemgerechtigde leden de presen tielijst hebben getekend. Met algemene stemmen wordt akkoord gegaan. (Noot secr. Bij het maken van deze notulen bleek mij dat de voorgestelde tekst niet in overeenstemming was met oud artikel 46). In verband hiermede is door mij op de convocatie van de jaarlijkse algemene vergadering de volgende tekst vermeld, voorkomend in dat oude artikel. Artikel 33. Stemrecht hebben werkende leden, die de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt, ere-leden en leden van verdienste. De overige leden hebben een adviserende stem, met uitzondering van de buitengewone leden, genoemd in artikel 6, lid 1van de statuten. 7. Bestuursmededelingen. Voorzitter Harmsen geeft hiervoor eerst het woord aan penning meester Brandsteder. Deze zegt dat het gisteren de laatste dag van het 1 e kwartaal was, zodat het vanzelfsprekend niet mogelijk is vanavond de definitieve cijfers over die periode voor te leggen. Hij laat fotokopieën uitdelen van het overzicht: resultaat-periode 1 juli 1979 tot en met 31 maart 1980, met daarnaast de begroting betrekking hebbende op het verenigingsjaar 1979-1980. De begroting geeft een geschat verlies aan; het overzicht van nu vermeldt een voordelig saldo! De heer Schoevaart zegt dat in het seizoen 1978-1979 het gemiddelde aantal bezoekers 8800 was. Hij vraagt hoeveel dit in het seizoen 1979-1980 bedroeg. De heer Brandsteder antwoordt dat tot op heden het gemiddelde 11.200 bedraagt. De heer Van der Zwaag vraagt of we in het lopende seizoen meer of minder wedstrijden in het Olympisch Stadion hebben gespeeld dan het vorige seizoen. Plantage Middenlaan 66 Amsterdam Telefoon 243220 5

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 5