Sf|) jaarlijkse algemene ledenvergadering AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de AFC Ajax, die op donderdag 11 september 1980 in de bovenzaal van het Ajax-restaurant zal worden gehouden. Aanvang 20.00 uur precies. Wanneer de vergadering op vorenstaand tijdstip niet zou kunnen doorgaan, omdat het in artikel 27 van de statuten voorgeschreven aantal leden niet aanwezig is, wordt de uitgestelde vergadering, met inachtname van het bepaalde in artikel 28 van de statuten, vastgesteld op donderdag 11 september 1980, aanvang 20.30 uur. 1. Opening. 2. Huldiging van de kampioenselftallen. 3. Ingekomen stukken. 4. Notulen van de jaarvergadering van 13 september 1979, gepubliceerd in het Ajax-Nieuws nr. 2 van oktober 1979. 5. Verkiezing 9 leden voor de ledenraad. Aftredend zijn de heren: A. R. Been, P. van Deijck Jr., A. W. van Dijk, A. Kraan, Ir. J. Lambregts, W. F. Schoevaart, H. G. A. Timman en H. Vischschoonmaker. Bovendien dient te worden voorzien in de vacature ontstaan door de verkiezing van de heer J. Neefjes tot bestuurslid. 6. Verkiezing van de 3 leden van de financiële commissie. (Art. 24, lid 3, van de statuten). Aftredend zijn de heren J. A. Bouwens, Ir. J. Lambregts en Drs. L. M. van Wijk. De heren stellen zich herkiesbaar. 7. Verkiezing van 1 plaatsvervangend lid van de financiële commissie. (Art. 24, lid 3, van de statuten). Aftredend is de heer A. W. van Dijk, deze stelt zich herkiesbaar. 8. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1979-1980, waarin is opgenomen een verslag over de werkzaamheid van de ledenraad. 9. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 1979-1980. 10. Rapport van de financiële commissie (Art. 24, lid 13 van de statuten). 11Behandeling van de door de Reglementscommissie, bestaande uit de heren Mr. N. J. Gianotten, Ir. J. Lambregts en M. J. W. Middendorp, voorgestelde onderstaande statutenwijziging. Artikel 33. Stemrecht hebben werkende leden, die de leeftijd van 23 jaar hebben bereikt, ere-leden en leden van verdienste. De overige leden hebben een adviserende stem, met uitzondering van de buitengewone leden, genoemd in artikel 6, lid 1van de statuten. Artikel 27. Een (buitengewone) algemene ledenvergadering, uitgezonderd de vergaderingen genoemd in de artikelen 35 en 36, heeft geldigheid indien ten minste 30 stemgerechtigde leden de presentielijst hebben getekend. 12. Rondvraag. 13. Sluiting. Voorstellen voor deze vergadering dienen, getekend door tenminste 10 stemgerechtigde leden, vóór 11 augusuts 1980 schriftelijk ter kennis te worden gebracht aan de secretaris. (Artikel 29, lid 1letter d, van de statuten.) Verkiesbare kandidaten voor de ledenraad moeten, ingevolge het bepaalde in artikel 32 van de statuten, vóór 28 augustus 1980 door 2 werkende leden schriftelijk worden opgegeven aan de secretaris. De kandidaten dienen vanzelfsprekend te voldoen aan het bepaalde in artikel 22 van de Statuten. Aan de kandidaatstelling behoort een schriftelijk verklaring te zijn toegevoegd, waaruit blijkt dat de kandidaat een eventuele benoeming zal aanvaarden. Kandidaatstellingen welke niet aan het vorenstaande voldoen, zijn ongeldig en worden terzijde gelegd. A. HARMSEN, voorzitter J. H. WESTRIK, secretaris 4

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 4