ROCHAS monsieur after shave In de ledenraad bestaan goede onderlinge verhoudingen en dan reed je met de Europa Cup op de achterbank van je auto schept voorwaarden om het produkt voetbal zo hoog mogelijk te brengen, het bestuur moet daarbij kunnen delegeren aan leden van de Ledenraad. Ik geloof ook dat er voldoende niveau aanwezig is bij de leden om dat aan te kunnen. Know-how is in ruime mate aanwezig en daar moet gebruik van worden gemaakt. Commissies en werkgroepen vormen, verslag uitbrengen aan bestuur en ledenraad, al dat soort zaken lijken mij uiterst nuttig. Ook op het administratieve vlak is m.i. verbetering mogelijk zonder ook maar absoluut iets ten nadele te zeggen over de mensen die dat vele werk nu doen. Hoe Jan Westrik zijn werk doet als secretaris is bewonderingswaardig. leder detail wordt vastgelegd in notulen die hij voortreffelijk uitwerkt. Maar dat kost wel veel tijd die hij gelukkig tot zijn beschikking heeft. Of dat t.z.t. bij zijn opvolger ook zo zal zijn... Bij de KNVB kenden men tot voor kort een professionele secretaris-penningmeester, een combinatie van twee functies waarbij veel werk wordt gedaan door de administratie. Het is misschien het overdenken waard om ooit iets dergelijks bij Ajax te beginnen. Nogmaals, met alle respect voor de mensen die al het werk nu doen; daar mag geen misverstand over bestaan. Wat mij wel opviel bij ledenraadvergaderingen is het feit dat vaak uiterst belangrijke en ingrijpende zaken aan de orde worden gesteld tijdens de rondvraag. Op de laatste vergadering bracht iemand het punt: doorstroming van de jeugd naar de A-selectie naar voren. Mij dunkt, toch een uiterst belangrijke zaak, die te maken heeft met beleidsvoering en een basis betekent voor de vereniging. Nou, dat wordt dan met enige opmerkingen afgedaan. Iets dergelijks mag niet voorkomen. Een rondvraag is er niet om dit soort gewichtige aangelegenheden ter discussie te stellen. Dat moet een punt op de agenda zijn. Daarom is het zo belangrijk dat de Ledenraad door goede onderlinge contacten, weet wat er speelt en gaat spelen. Het vormen van werkgroepen lijkt mij dan ook een verbetering. Ook moet de Ledenraad ervoor waken dat men zichzelf niet buitenspel zet. Soms lijkt dat er wel een beetje op. Het bestuur is verantwoording schuldig aan de Ledenraad en R OCH AS-PARIS Importeur: B. I.E.O.-Amsterdam maak daar dan, zonder het bestuur voor de voeten te lopen, ook gebruik van. Nee, ik ben niet van plan om alleen maar in de Ledenraad te zitten voor het geven van adviezen over juridische zaken. Mij interes seert uiteraard het hele voetbalgebeuren. Maar automatisch raak ik betrokken bij zaken als die van Dick Schoenaker. Bij deze zaak had Ajax achteraf gesproken er beter aan gedaan bij die eerste mondelinge behandeling de speler te laten bijstaan. Jan Neefjes is meegegaan maar ik heb begrepen dat hij als getuige is gehoord, terwijl ik het noodzakelijk acht dat een speler bij zo'n strafzaak iemand naast zich heeft die hem tijdens de hele zitting steunt en van advies dient. En zo zijn er meer zaken die mij in eerste instantie raken: voetbalcontracten, reglementen enz. De waarde van een voetbalcontract is moeilijk te schatten. Voor een club is m.i. die minder dan voor een speler. Door de zaken Cruyff en Neeskens is toendertijd een behoorlijke waardevermindering ontstaan van meerjarige voetbalcontracten. Neeskens kon zich dusdanig verbe teren dat het moreel niet houdbaar was hem tegen te houden. Hij heeft van de KNVB-Arbitragecommissie zijn gelijk gekregen maar zou dat zeker ook van de burgerrechter gekregen hebben. Dit was iets uitzonderlijks. Maar een dergelijke uitspraak heeft wel gevol gen. Dat zou je ook kunnen zeggen van de Stichting Arbeidszaken, toen Ajax in het begin van dit seizoen twee buitenlandse spelers wilde inlijven maar van die Stichting geen vergunning kreeg. En dat, op grond van het feit dat volgens hen in Nederland spelers van gelijk niveau in voldoende mate aanwezig waren. Ik vond deze uitspraak de grens van het toelaatbare overschrijden, omdat de Stichting zich hierbij begaf op het voetbaltechnische terrein: het beoordelen van spelers. Dat is hun taak niet. Maar nu men dat wel doet, heeft dat natuurlijk gevolgen. Ajax heeft altijd goede bestuurders gehad, afkomstig uit eigen gelederen. Dat is erg belangrijk. Neen, een voorzitter hoeft in principe geen verstand te hebben van voetbaltechnische zaken, wanneer hij maar voldoende mensen om zich heen heeft die hem kunnen adviseren over dat soort zaken. Hij blijft uiteindelijk verantwoordelijk. Maar ik vind wel dat hij op z'n minst aan het voetbal geroken moet hebben. Inderdaad, de zakelijke aspecten in een club als Ajax zijn belangrijk. Het type bestuurders verandert ook, maar het zijn golfbewegingen waar je periodes ziet waar types mensen weggaan én weer terugkeren. Dat zie je ook bij de KNVB. Ik vind dat televisie-beelden gerust gebruikt mogen worden bij strafzaken. Waarom niet? Dat een club er door wordt benadeeld valt weg tegen het feit dat zij er ook voordeel van kan hebben. Nee, ik zie daar geen enkel bezwaar in. Ik aarzel nog wel met het straffen van spelers die overtredingen begaan welke door nie mand tijdens de wedstrijd werden geconstateerd, maar achteraf via TV-beelden worden vastgesteld. Ik zei al eerder, het voetbal is harder geworden en ik denk dan ook dat het optreden van scheidsrechters alleen nog maar strenger zal moeten worden, met name ten aanzien van de geweldsovertredingen. Overigens verbaas ik mij nog steeds over de opleiding van een scheidsrech ter. Zo'n man gaat constant door de molen: altijd moet hij presteren, altijd wordt hij beoordeeld, krijgt een cijfer, stijgt hoger, weer 8

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 8