nederlandse federatie van betaald voetbal organisaties goedgekeurd bij koninklijk besluit van 3 maart 1969 nr. 78 Amsterdamsche Football Club "AJAX" Middenweg 401 1009 DB AMSTERDAM. 's-gravenhage, 31 januari 1980. Mijne Heren, Bij een 80-jarig jubileum passen in de eerste plaats gelukwensen. Wij stellen het bijzon der op prijs die mede via het "AJAX-NIEUWS" te mogen aanbieden aan Bestuur en Leden van ons Lid AJAX. Het past tevens bij een jubileum als dit terug te blikken in de historie. Een rijke histo rie, de rijkste zelfs in het Nederlands voetbal. Want een club, die op 18-jarige leeftijd voor de eerste maal Kanpioen van Nederland wordt, die prestatie bij het vorderen der jaren een ongeëvenaard aantal malen herhaalt en op de leeftijd der "zeer sterken" nog steeds op het hoogste platform staat, mag zich er met recht op beroemen over de rijkste historie te beschikken. De "sloffen en oude voetbalschoenen" waarop Ajax Kanpioen pleegt te worden, hebben inmiddels hun rendement opgeleverd. Wanneer dan het woord "rendement" valt, bevinden wij ons op het terrein van het professio nele voetbal, waarbinnen Ajax kans gezien heeft zijn economische onafhankelijkheid te be waren en wel als een van de weinigen. Juist die onafhankelijkheid, die uitzonderingsposi tie, plaatst overkoepelende organisaties als de onze wel eens voor problemen. Onze taak is Immers de belangen van alle clubs te behartigen, met inachtneming van onze verantwoor delijkheid voor de totale bedrijfstak. Het mag duidelijk zijn, dat zich in een in feite zo heterogeen gezelschap als de 37 betaald voetbal organisaties in Nederland nogal eens belangentegenstellingen manifesteren. Vergeten wordt dan, dat de clubs aan de ene kant el- kaars concurrenten zijn en aan de andere kant eikaars partners en als uitvloeisel van dit laatste de verplichting hebben elkaar in stand te houden. Het tekent de grandeur van een club als Ajax, dat zij zich steeds op het beslissende mo ment realiseert, dat de keten ongebroken dient te blijven, daarmede haar verantwoordelijk heid voor het totaal demonstrerend. Wanneer het er op aankomt, doet niemand een vergeefs beroep op Ajax1 medewerking. Het Nederlandse voetbal (en dat niet alleen!) mag dan ook best eens, bijvoorbeeld ter gelegenheid van dit jubileum, aan het "uitzonderlijke" Ajax haar erkentelijkheid betuigen. Onzerzijds is dat hierbij met veel genoegen gedaan. Hoogachtend, Bestuur F.B.O., namens dit, telefoon: 070 -677282 postbus: 16893 2500 BW 's-Gravenhage G. Slager, directeur.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 35