m AMSTEL m BIER Resumé betreffende de notulen van de ledenraadvergadering d.d. 24 januari 1980 Opening. Aanwezig zijn 24 leden (de heren Caransa en Fischer zijn absent wegens ziekte, de heer P. van Deyck door familie-omstandigheden), Welke door voorzitter Harmsen worden begroet, zo ook ere-voorzitter J. van Praag alsmede de ere-leden J. de Boer sr., W. F. Bruynesteyn, G. de Jongh, W. Volkers en R. Vunderink. Nadat het punt ingekomen stukken is behandeld (betrof alleen absentie-meldingen) komt de vergadering aan het vaststellen van de notulen aangaande de bijeenkomst van 15 november 1979. Er komen hier enkele opmerkingen over, waarna de secretaris wordt bedankt voor de samenstelling. Hierna volgt de verkiezing van een commissaris algemene zaken gevolgd door de benoeming van een commissaris amateurzaken. In het eerste geval is alleen de heer A. van Eijden kandidaat, zodat deze bij acclamatie wordt gekozen, met applaus van de leden en felicitatie van de voorzitter. Voor de commissie amateurzaken zijn twee kandidaten t.w. de heer J. Neefjes en de heer R. Been. Van de 24 uitgebrachte stemmen (volstrekte meerderheid 13) verkreeg de heer Neefjes er 16 en de heer Been er 8, zodat de heer Neefjes werd benoemd. De voorzitter bedankt de heer Been voor zijn kandidaat stelling en wenst de heer Neefjes geluk met zijn verkiezing. Jan dankte hierna voor het in hem gestelde vertrouwen en verklaarde verder het bijzonder te hebben gewaardeerd dat zijn tegen-kandidaat Rob Been na de uitslag de eerste was om hem geluk te wensen. Secretaris Westrik tekent bij één en ander nog aan dat in het huidige artikel 33 van de Statuten staat aangegeven dat leden, ouder dan 17 jaar, 3 stemmen hebben. In boven- AMSTELBROUWERIJ staand geval moet dus officieel worden uitgegaan van de volgende uitslag: Aantal uitgebrachte geldige stemmen (24 x 3) 72 Volstrekte meerderheid 37 Hiervan 24 stemmen voor de heer Been en 48 voor de heer Neefjes. Een voorstel van de heer Klok om meteen de heer Been te benoemen tot jeugd-secretaris moest worden afgewezen, aangezien in het Huishoudelijk Reglement is bepaald dat de jeugdcommissie uit haar midden de secretaris kiest en dat doorgeeft aan het bestuur. (De heer Been werd op 28 januari jl. benoemd. Red.) Bestuursmededelingen In dit verband brengt de Ajax-president eerst de loting (Europa Cup) te Rome ter sprake, waarbij hij waarschuwt voor onderschatting wat betreft onze tegenstander: Racing Club Strasbourg. Waar de thuiswedstrijd zal worden ge speeld (eigen stadion of Olympisch Stadion) is nog niet besloten (intussen beslist: Olympisch Stadion. Red.). Het aantal sponsors wordt met twee uitgebreid. Namen kunnen nog niet worden gemeld, aangezien er nog ge tekend moet worden. Als straks, zo gaat de voorzitter verder, de penningmeester het financiële resultaat over het eerste halfjaar zal laten zien, moet er wel bedacht worden dat we in die eerste periode slechts 1 topper hebben „thuis" gehad (PSV) en dat de opbrengst van de twee Europa Cup-wedstrijden ongelukkig is uitgevallen. Verwacht wordt dat in het tweede halfjaar de financiële zaken aardig kunnen worden bij getrokken door de thuiswedstrijden tegen AZ '67, Feijenoord, Strasbourg, hopelijk de halve finale Europa Cup, alsmede wedstrijden om de KNVB-beker. Het contract aangaande het toernooi „Amsterdam" is getekend, verder werden handtekeningen gezet onder een overeenkomst, waarbij Ajax in het tijdvak 12—20 augustus a.s. twee wed strijden in Spanje speelt, waarschijnlijk Barcelona-toernooi. Het financiële overzicht is voor de heren v. d. Zwaag, Neefjes en Potharst aanleiding tot het stellen van enkele vragen, waarop door penningmeester en voorzitter wordt geantwoord. De rondvraag wordt ditmaal geopend door de heer Kamlag (schoonhouden wegen op ons complex). Vervolgens is het woord aan de heren Klok (technische commissie), Pil (zaak Jan Mulder), v. d. Zwaag (resultaat financieel trip naar Ivoorkust in december jl.), Potharst (verkiezing 2e plaats vervangende voorzitter ledenraad), Schoevaart (trainer Beenhakker, jubileum-jeugdtoernooi, toernooi seniores), Been (publikatie in de Pers van het jeugdtoernooi), Lam- bregts (bedrag voor het toernooi), Kraan (rapport Ned. Heide Mij. aangaande toestand hoofdveld), Gianotten (advies grondtechnische dienst KNVB bij gesprek uit te nodigen), Kraan (afvaardiging van Ajax op vergaderingen Afd. Amsterdam KNVB), Van Wijk (brief Stodel en Beets - inzake scorebord - aan de heer Fischer als plaats- 10

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1980 | | pagina 10