Presidentieel Voorzitter Harmsen temidden van de vier Ajax-sponsors. De zaken zijn zojuist beklonken Van links naar rechts: de heren Blok (Neckermann), Waller (Martinair), Harmsen, Neuwahl (Nuts) en Dijt (Le Coq Sportif) 15 november 1979 betekende een belangrijke dag voor AJAX. Op deze datum immers wer den in het Euro Crest Hotel te Amsterdam de contracten met vier sponsors beklonken. Het Ajax-bestuur was hierbij vertegenwoordigd door de heren Westrik, Van Eijden en onder getekende; de heer Brandsteder was verhin derd. Ik wil trachten u in volgende regelen omtrent die overeenkomsten, waarvan velen mogelijk de waarde nog niet bevroeden, het een en ander duidelijk te maken. In mei jl. werden wij door het Bureau Inter Football (directeur, de heer Maarten de Vos) benaderd inzake Puplic Relations voor Ajax. alsook ten aanzien van eventuele sponso ring. Bij de eerste besprekingen hierover, gingen de gedachten uit naar maximaal zes spon sors. Er werd daarna door ons een adverten tie geplaatst in 'Adformatie', hét blad in de reclamewereld. Wij ervaarden een enorme respons; er meldden zich zo om en nabij de vijftig gegadigden, waaruit een eerste keuze werd gemaakt, waarna verschillende bedrij ven ook door ons werden bezocht. Momenteel hebben wij met vier firma's con tracten afgesloten t.w. MARTINAIR, NUTS, NECKERMANN en LE COC SPORTIF. De eer ste drie voorlopig op jaarbasis; indien deze periode aan aller verwachtingen beant woordt, wordt de overeenkomst tot vijf jaar verlengd. LE COC SPORTIF heeft en daar in moet ik de Kroniek-schrijvereven corrige ren meteen een vijfjarige verbintenis aan gegaan. Wat de resterende twee sponsors aangaat, deze zullen naar mijn mening nog vóór het einde van dit jaar bekend zijn; wij hebben daartoe een keus uit nog twintig gegadigden. Genoemde firma's hebben door het entree geld dat zij betalen, recht op het voeren van één 'actie', waarbij zij gebruik mogen maken van het AJAX-logo (Ajax-teken, Ajax-kop). Doet men dat veelvuldiger, dan moet extra worden bijbetaald volgens een indexcijfer. Dus om te verduidelijken: het eerste jaar een laag bedrag, het tweede jaar hoger en dat loopt dan zo verder op. En als we dus straks praten over zes sponsors met contracten van vijf jaar, betekent dit dat er wel enige miljoe nen in de Ajax-kas gaan vloeien. Ik ben van mening dat het huidige voetbal, het huidige betaalde voetbal niet meer buiten sponsors kan. Daarnaast ben ik van mening dat het ook een goede zaak is dat het Neder landse bedrijfsleven contact zoekt met top clubs als AJAX. Het is echter aan óns en ik heb dit ook in mijn toespraak tijdens boven genoemde receptie tot uitdrukking laten ko men het is aan óns om te bewijzen dat wij die samenwerking waard zijn. Daar kun je misschien heel lang over praten, maar een feit is het dat, als de Ajax-logo niet meer wordt gewaardeerd omdat we in de competi tie midden op de ranglijst eindigden, niet meer op Europees niveau meetellen, onze zaken verwaarlozen, dan schieten we natuur lijk wel schromelijk te kort en dan is het lo gisch dat geen sponsor meer belangstelling voor ons heeft. Dus wij, AJAX. moeten er ge woon voor zorgdragen dat iedereen tevreden over ons is; het publiek door in grote getale onze tribunes te bevolken, de sponsors ook over de prestaties én ons beleid. Dan kan. wat thans tot stand gebracht is, nog heel lang goed gaan. Het is kortweg gezegd onze taak om te bewijzen dat het bedrijfsleven, zowel nationaal als internationaal met een topclub als AJAX zaken kan doen. Wij zullen ons dan daarbij ook als ondernemers moeten opstel len en niet als club-bestuurders. O Als herinnering aan de ondertekening werd de sponsor-vertegenwoordigers een dubbel- sculptuur aangeboden volgens ontwerp van de kunstenaar Wim Kuyl. (Adri van Eijden en de heer Blok van Neckermann.) 7

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 7