P. KOOIJMAN Wonen in Gooi en Eemland CLUBHUIS AJAX VOORLAND Algehele voetverzorging Massage Sigarenmagazijn „AJAX "j. slauerhof AGAM AMSTERDAM BV MERCEDES-BENZ Maar de gehele ploeg had schitterend gespeeld. Daar was iedereen het over eens. Laten we niet vergeten de tegen-goal van PSV te memoreren. Bij de stand 2O verkleinde Postuma de achterstand (21) en dient gezegd dat we even later goed wegkwamen toen Piet Schrijvers slechts met de voet kon redden. Een over het algemeen faire wedstrijdalthans heel wat 'menselijker' dan daags te voren bij AZFeyenoord was voorbij gegaan. Wat hier te zeggen enkele dagen later: de alsnog overgespeelde wedstrijd tegen de FC Twente in Enschede. Een in vergelijking met zondag onherkenbaar Ajax, dat door een toegestane strafschop te benutten, misschien toch nog aan het lang ste eind had getrokken; maar de thuisclub putte uit de misser van Krol (naast geschoten) de nodige spirit, terwijl Ajax verder terugviel en pas tot enig herstel kwam toen het te laat was. Want de Twentenaren hadden een 1O voorsprong niet meer uit handen gegeven. Ja, zo zat dat. Zoekt u een woning, vraag onze gratis woninggids met vele te koop zijnde aanbiedingen Wij verzorgen tevens uw financiering Makelaarskantoor onroerende goederen ANT. H. HAK EN ZN. BV Hoofdstraat 24 - Baarn Telefoon 02154-12210 en 12048 En dit aan de vooravond van de 15-de november 1979, een belangrijke dag voor Ajax, waartoe een overwinning op de FC Twente nog meer luister had kunnen bijzetten. Want op deze donderdag, op de vijftiende etage van het Euro-Crest Flotel aan de Boelelaan te Amsterdam, ging AJAX een verbintenis aan met vier exponenten uit het bedrijfsleven t.w. MARTINAIR, NUTS, LE COQ SPORTIF en het Reclame-Bureau van NECKERMANN. Een uniek project waarvan de termijn van één jaar, als deze periode naar wens van alle partijen verloopt, op vijf jaar zal worden gesteld. Maar laten wij hier niet het gras wegmaaien voor de voeten van de man, die er veel meer en ook beter over vertellen kan nl. onze voor zitter. Wij verwijzen u voor een en ander danook gaarne naar zijn: PRESIDENTIEEL. Dan tot slot van deze Kroniek nog iets over de moeilijkheden welke zich in ons Bestuur hebben voorgedaan; u hebt ongetwijfeld daarover het een en ander vernomen via de communicatie-media. Wij vinden het echter juist dat u, hoe danook aan onze club verbon den, omtrent het verloop der gebeurtenissen via deze uitgave eniger mate wordt geïnformeerd. Het was dus we mogen wel stellen: een publiek geheim dat er in het Bestuur controverses waren, aanvankelijk in de verhouding: Harm- sen-Boering, doch later oplopend tot spanningen tussen twee par tijen. Dit heeft er toe geleid dat uiteindelijk een Commissie in het leven werd geroepen bestaande uit de heren G. Fischer als plaatsvervangend voorzitter van de Ledenraad, H. v. d. Zwaag en de heer J. Neefjes zijnde 2e plaatsvervangend voorzitter van ons hoogste college. Deze Commissie heeft een vijftal besprekingen gevoerd met successieve lijk alle partijen, teneinde een zo volledig mogelijk inzicht te krijgen in en uiteraard een oplossing te vinden voor, de diepgaande menings verschillen. Dit laatste bleek uitermate moeilijk. Tijdens een bijeenkomst op 1 november jl. (Commissie en Bestuur) was men in beginsel vóór het volgende: een bijzondere zitting van de Ledenraad, zónder bestuurs- en ereleden, waarbij de Commissie aan de hand van haar rapport een uiteenzetting zou geven van de stand van zaken en dan een uitspraak van de Ledenraad te verwachten. Echter nog vóór deze plannen waren afgerond gaf de heer Boering te kennen zijn functie per gelijke datum (1 november 1979) ter beschik king te stellen. Hierna werd gezamenlijk een perscommuniqué opge steld, van de inhoud waarvan u onder 'Officiële Mededelingenkennis kunt nemen. Door deze wending kon de voorgenomen Ledenraadbijeenkomst eigenlijk komen te vervallen, doch algemeen bleek onder de leden van de Ledenraad de wens te leven toch wél bij elkaar te komen, voor een bespreking van het rapport. Aldus geschiedde op maandag 12 november jl. enige dagen vóór de uitgeschreven gewone vergadering van de Ledenraad (15 november). Nu, het rapport van de Commissie Fischer-v. d. Zwaag-Neefjes gaf aanleiding tot een breedvoerige discussie, waarbij meerdere punten om opheldering bleven vragen. In verband hiermede werd besloten dat de Commissie (waar de heer Fischer op zijn verzoek uittrad en (achter Reynoldstribune) Geopend elke dag vanaf 11.00 uur recepties, vergaderingen, enz. Telefoon 935133 even Praten met KAMLAG (oud-militair sportinstructeur) Behandeling ook 's avonds Praktijk-adres: Eerste Helmersstraat 35 hs. - Amsterdam - Tel. 169758 Middenweg 400 hoek Brinkstraat Telefoon 353621 - Amsterdam-Oost Voorverkoop Ajax (ook op zondagmorgen) Inleveringsadres Lotto- en Toto-formulieren A.F.C. Ajax Donauweg 11 - Amsterdam-Sloterdijk Telefoon 134631, na 18.00 uur 732770 N. J. van Galen voor nieuw verkoop en leasing op maat en STER-OCCASIONS voor Amstelveen: Amsterdarnseweg 186, telefoon 458151

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 3