BELKRH BIESHAAR BELKR BIESHAAR Internationale collectie modebrillen Oogmeting Carrosseriefabriek, Constructiewerkplaats, Automobiel spuit en mof felinrichting Ook zij had kritiek op het vertoonde spel van ons eerste elftal en was van oordeel dat vooral na AjaxHaarlem een wanprestatiede spelers maar eens flink aangepakt moesten worden. Verder tipte zij berichten in de pers aan, als zou de onderlinge ver houding tussen de spelers niet goed zijn. In verband hiermede vroeg zij, of daaraan iets te doen is. Voorzitter Harmsen antwoordt dat er meer oorzaken zijn op te noe men voor de geringe opkomst van het publiek, zoals slechte bereik baarheid van ons stadion via het openbaar vervoer, het ontbreken van parkeergelegenheid bij ons stadion. In de loop van de jaren is een ander levenspatroon ontstaan. De bezettingsgraad in Amsterdam is altijd slechter geweest dan in Rot terdam, als gevolg van de Amsterdamse mentaliteit. Toen Keizer, Cruijff, Swart e.a. nog meededen, speelden we ook wel voor 8 a 10 duizend man, tegen een gemiddelde van 40.000 man in Rotterdam. Hij ontkent dat de onderlinge verhouding tussen de spelers slecht is. Na afloop van een thuiswedstrijd blijven ze nog lang met vrouw en kinderen in het spelershome. Bij aankomst in het stadion na een uitwedstrijd gaan ze wel direct naar huis. Begrijpelijk. Hij nodigt mevr. Van der Horst uit om na een thuiswedstrijd eens een kijkje te komen nemen in het spelershome. De heer Schram heeft vanavond voortdurend gehoord over negatieve perspublicaties en hij is het daarmede wel eens. Hij wil daarbij echter wel de kanttekening maken dat in de laatste jaren ontzettend weinig is gedaan aan public relations. Er moet niet alleen informatie naar bui ten worden gegeven, maar via het clubnieuws moet meer nieuws aan de leden worden doorgegeven. Als we ne een wedstrijd de straat in komen dan hoor je het personeel in de garage en je buren veel over Ajax praten. De leden zijn bij alamiteiten uitsluitend aangewezen op de persberichten. Zijns inziens moeten de leden meer als ambassa deurs worden gebruikt. Wanneer zij tijdig juiste informatie krijgen kunnen ze daarmede veel goeds doen. Hij wil er daarom op aandrin gen dat niet alleen informatie wordt verstrekt aan ledenraadsleden, maar ook aan anderen. Hij is van mening dat dit zeer nuttig kan zijn, vandaar dat hij dit onder de aandacht van het bestuur brengt. Indien de verhouding AjaxPers niet goed functioneert, dan 1 of 2 bestuurs leden aanwijzen om te trachten daarin verbetering te brengen. Voorzitter Harmsen antwoordt dat het behandelen van de perszaken behoort tot de taak van de voorzitter en dat hij druk doende is om te trachten daarin verbetering te brengen. Niet vergeten moet worden dat het vergaren van nieuws te vergelijken is met een jachtpartij. Kijkt u maar eens naar de strijd tussen Het Parool en De Telegraaf. Hij vindt het een goed idee om ons clubnieuws meer in te schakelen voor juiste informatie aan de leden. Opmerkelijk is dat het indertijd door Ajax via ANP uitgegeven pers communiqué in geen enkel persorgaan niet of niet volledig is gepu bliceerd omdat het niet in hun kraam past. Alleen in het Ajax-Nieuws is het communiqué volledig opgenomen. Hij heeft er reeds eerder op gewezen dat we moeten leren leven met de tegenwoordige pers. Journalisten moeten nu eenmaal met nieuws op de krant komen en als er niets is, maken ze het maar zelf. De heer Koomen is het met de suggestie van de heer Schram eens en stelt voor om indien in de pers iets onjuist is vermeld, de juiste gang van zaken in het clubnieuws weer te geven. Wanneer de journalisten zó blijven schrijven dan denkt hij dat er in de toekomst geen voetbal meer is. Contactlenzenadviseur Ziekenfondsleverancier Foto- en filmartikelen le klas kleur- en zwart-wit afwerking JAVASTRAAT 117 - TELEFOON 350117 De heer Asbeek Brusse wil er nog even op wijzen dat naar zijn mening het verenigingsleven in het algemeen, als los zand aan elkaar hangt. 10. Sluiting De voorzitter wijst erop dat Ajax nog één van de weinige clubs is die als vereniging voortleeft. Hij vindt dat we daarmede gelukkig moeten zijn. Er zijn onnoemelijk veel leden in de loop van de jaren in de weer geweest om Ajax 80 jaar in stand te houden. Het is beslist geen toeval dat we dankzij vele kampioenschappen reeds 14 of 15 jaar onafge broken mee doen in het Europees voetbal. Door bestuursleden van andere verenigingen wordt hem vaak gezegd, dat ze in onze be stuurskamer zoveel oud-spelers aanwezig zien. Dit is een bewjjsdater een grote band is die Ajax bijeen houdt en hij hoopt dat dit in lengte van jaren zal voortduren. Hoge bomen vangen nu eenmaal veel wind, maar het bestuur zal er uiteraard alles aan doen om de zaak goed overeind te houden. Hij zal er voor zorgen dat als in de pers onwaarheden worden gepubliceerd deze in het Ajax-Nieuws rechtgezet zullen worden. Hij wenst de aanwezigen voor straks een behouden thuiskomst en hij hoopt hun spoedig terug te zien bij de eerstvolgende thuiswedstrijd. Met deze woorden sluit voorzitter Harmsen omstreeks 22.00 uur de jaarlijkse algemene ledenvergadering. J. H. Westrik RIJKSSTRAATWEG 202-204 1115 AV DUIVENDRECHT TELEFOON 020-991625-992420 Met Aiax-diploma 10% korting 15

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 15