A. Klarenbeek J. A. BOYENK Ajax Autorijschool „Quatre-Vingts" Tabacco Inn VERF - BEHANG - GLAS - AUTOLAKKEN KUNSTSCHILDERSARTIKELEN Rooseveltlaan 67, Amsterdam, Tel. 020-460284 UW VOORVERKOOPADRES VOOR HILVERSUM EN OMGEVING G. van Amstelstraat 161, Hilversum, telefoon 035-14788 LOODGIETERS- EN ELECTRICITEITSBEDRIJF N.V. Rijnstraat 125, Amsterdam Tel. 445191 - 448744 Landelijk erkend gas- en water-installateur Nieuwbouw- en onderhoudswerken Aanleg CV-installaties Grote collectie verlichting, gashaarden, koelkasten, electrische nuish. apparaten enz. enz. Piro Wij lessen in Datsun - VW - DAF Middenweg 163 - Telefoon 354888 ,,Bij Ajax beter geslaagd" en Opel Kadett Bar-Restaurant Noorddammerlaan 80 Amstelveen-Bovenkerk Telefoon 020-454881 Klaas C. Alberts Recepties, Lunches, Diners Wim H. v. d. Velde Winkelcentrum Groenhof 157a AMSTELVEEN-ZUID Telefoon 457506 A. L. van Loon 4, het kampioenschap van Ajax 5 in het eerste jaar van hun verblijf in de Reserve 4e klasse KNVB. Een zeer goede prastatie van dit uil voornamelijk 'oudgedienden' bestaande elftal. Bij de juniores behaalden 5 van de totaal 7 elftallen het kampioen schap, te weten: de A1 en 2, de B1, de C1 en 2. De juiniores A1 behaalden ook nog het Kampioenschap van Nederland, zodat mei recht kan worden gezegd, hetgeen hij ook reeds in zijn openings woord zei: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Hij verzoekt vervolgens de begeleiders: W. W. Heisterkamp, Ajax 5; A. Boerkoel, juniores A1C. A. v. d. Wal, juniores A2; A. R. Been, juniores B1; C. C. Harms, juniores C1 en H. Bijvank, juniores C2; even naar voren te willen komen, teneinde de kampioensherinneringen in ont vangst te kunnen nemen. Met passende korte toespraakjes overhan digt hij hun de kampioensvaantjes. (Applaus) De heer Harms was verhinderd en werd vervangen door de heer Bijvank. 3. Ingekomen stukken De secretaris deelt mede, dat er geen ingekomen stukken zijn. 4. Notulen van de jaarvergadering van 14 september 1978. Gepubliceerd in het Ajax-Nieuws nr. 3, september/oktober 1978. Voorzitter Harmsen vraagt of iemand nog voorlezing van de notulen wenst. Als blijkt dat niemand daaraan behoefte heeft, stelt hij de notulen ongewijzigd vast, onder dankzegging aan de secretaris voor de samenstelling. 5. Verkiezing van 9 leden voor de Ledenraad Aftredend zijn de heren: J. Hordijk, C. C. Kamlag, N. Klok jr., J. Neefjes jr., P. H. Petersen, J. H. Potharst, C. A. v. d. Wal en H. v. d. Zwaag. Deze heren stellen zich herkiesbaar. Bovendien dient te worden voorzien in de vacature ontstaan door hel tussentijds aftreden van de heer J. A. Bouwens. Voorzitter Harmsen deelt mede, dat voor de 8 aftredende leden geen tegenkandidaten zijn gesteld. In de vacature van de heer Bouwens is door het bestuur, in overleg met de Ledenraad, het lid mr. N. J. Gianotten voorgedragen. Door de leden werd geen kandidaat gesteld. Hij voegt hieraan toe dat de heer Gianotten lid was ven de Regle mentscommissie ad hoe, welke onze statuten en huishoudelijk reglement moest aanpassen aan het nieuwe verenigingsrecht. Ge bleken is dat de heer Gianotten in deze materie goed thuis is en hij meent dan ook dat de aanwezigen akkoord kunnen gaan met de benoeming van de negen kandidaat gestelde leden. Applaus be vestigd dat. De voorzitter feliciteert de heer Gianotten met zijn benoeming en de andere 8 leden met hun herbenoeming. Applaus. 6. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1978- 1979, waarin is opgenomen een verslag over werkzaamheid van de Ledenraad Voorzitter Harmsen zegt dat het verslag in verkorte vorm is gepubli ceerd in het Ajax-Nieuws. Aangezien niemand van de aanwezigen op- of aanmerkingen of vra gen heeft, bedankt hij de secretaris voor zijn uitvoerig verslag. Applaus. 7. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 1978- 1979 Penningmeester Brandsteder leest de toelichting voor die door hem ook is voorgelezen in de jaarvergadering van de Ledenraad. Nadal hierna is gebleken dat niemand der aanwezigen vragen wil stellen, bedankt de voorzitter de heer Brandsteder voor zijn verslag. Applaus. 8. Mededeling van de Financiële Commissie De heer Van Wijk leest het verslag van de commissie voor, waarin hel advies om de penningmeester en de overige leden van het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Hij voegt hieraan toe, dat de Ledenraad het door de financiële com missie gegeven advies met algemene stemmen heeft opgevolgd. Applaus. 12

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 12