NOTULEN van de Jaarlijkse Ultrasonore diefstal beveiliging voor uw auto. Buitengewone zitting 4 september 1979 Algemene Ledenvergadering, gehouden op donderdag 13 sept. 1979 in het Ajax-Restaurant PRODUCTS 16. Bespreking van het door de heer M. J. W. Middendorp ge opperde idee, de statuten zodanig te wijzigen dat een candidaat voor een bestuursfunctie een inwerkperiode krijgt. Besloten werd tot de samenstelling van een Reglements-Commissie ad hoe, bestaande uit de heren mr. N. J. Gianotten, ir. J. Lambregts en de initiatiefnemer: M. J. W. Middendorp. Deze commissie zal t.z.t. een voorstel aan de Ledenraad voorleggen. 17. Rondvraag Alvorens zoals gewoonlijk, de voorzitter 'het rijtje' langs kon gaan, vroeg de penningmeester Ton Brandsteder het woord, voor, zoals hij aankondigde: 2 zaken. Het eerste betrof een aangelegenheid waarbij Ajax betrokken was bij een onroerend goed procedure (nadat enige vragenstellers naar tevredenheid antwoord hadden gekregen, ging de Ledenraad accoord). Het tweede punt van de heer B. betrof de mede deling dat hij deze ambtsperiode, in verband met de belangen van zijn zaak te Badhoevedorp, op korte termijn zou willen beëindigen. In ieder geval kan hij zijn functie niet voor een tweede periode conti nueren. Waarvoor bij de aanwezigen uiteraard begrip bestond. Verdere deelnemers aan de rondvraag waren: de heren Been (score bord), Klok (onderhoud Ajax-Stadion), v. d. Zwaag (aanwezigheid bestuursleden in de bestuurskamer; kosten advertenties thuiswed strijden), Pil (schilderen bovenrand Reynolds-tribune), Schoevaart (verzorger Jong-Ajax en Juniores A1), Middendorp (pachtcontract met de heer Ferron), Fischer (receptie jaarwisseling), v. d. Wal (Jen sen; beëindigen dienstverband heren Wolff en Langenberg; vergoe dingssommen aan een aantal nieuwe spelers), Boerkoel (klacht Blan ken), Van Deijck (salaris/transfersom), Vischschoonmaker (PR-plan; Jensen), Potharst (intrekking kort geding Masman), Boering (dank voor herbenoeming). Hierna sluit de voorzitter Harmsen de vergadering, nadat is vastge steld dat de volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 15 november a.s. De Ledenraad, bijeengeroepen voor een buitengewone zitting op 4 september jl. behandelde primair het feit, dat in het dagblad 'Het Parool' daags na de jaarvergadering van ons opperste college, be paalde financiële gegevens, in laatstgenoemde bijeenkomst 'bin nenskamers' besproken, haarfijn vermeld werden. Het kon niet anders zijn dan dat een lid van de Ledenraad zich schuldig moet hebben gemaakt aan ontoelaatbare mededelingen aan de Pers. Uitvoerig wordt over deze zaak van gedachten gewisseld, waarbij tenslotte wordt besloten dat door rechtskundige mr. Voetelink een verklaring zal worden opgesteld, te tekenen door de leden van de Ledenraad, de twee bestuursleden geen lid zijnde van dit college alsmede de ere-leden, waarin wordt verklaard dat vertrouwelijke mededelingen van bestuurszijde gedaan, niet aan anderen zullen worden doorgespeeld. Als tweede zaak kwamen, eveneens in een breedvoerige discussie de publicaties in de Pers, betrekking hebbende op trainer Brom aan de orde. Het bestuur doet daarbij uitvoerig uit de doeken hoe bepaalde zaken zich hebben toegedragen. Vanuit de Ledenraad wordt eraan herinnerd dat in de bijeenkomst van 28 augustus 1979 het bestuur werd gemachtigd de nodige stappen te ondernemen. Na hetgeen vanavond naar voren is gekomen wordt het bestuur gevraagd op de kortst mogelijke termijn in te grijpen. Zoals ook ten aanzien van de (ongewenste) publicaties in HET PAROOL, wordt eveneens inzake de trainerskwestie door alle leden het woord gevoerd vaak ook in 2e of 3e instantie. Om middernacht sloot voorzitter Harmsen de bijzondere bijeenkomst. 1. Opening Voorzitter Harmsen opent omstreeks 20.15 uur de vergadering. Hij deelt mede, dat 56 werkende- en 18 ondersteunende leden aan wezig zijn, in totaal dus 74 leden, tegenover verleden jaar 70 en het jaar daarvoor 73. Alvorens aan punt 2 van de agenda te beginnen wil hij niet geheel voorbijgaan aan het afgelopen jaar. Het was soms misschien een onstuimig jaar, maar sportief bezien was in elk geval een zeer goed jaar gelet op het behalen van het Kampioenschap van Nederland én het winnen van de KNVB-beker. Daarbij komt nog dat onze jeugdelf- tallen aan de lopende band successen boekten. Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Het ligt in de bedoeling van het bestuur om in de toekomst meer gebruik te gaan maken van onze eigen jeugdspelers in het betaald voetbal, indien dit verantwoord is. Hij wil nu niet ingaan op de pers berichten van de laatste dagen, omdat hij verwacht dat hierover bij de rondvraag wel vragen zullen worden gesteld. Hij noemt de namen van de leden, die ons in het afgelopen jaar door de dood zijn ontvallen. Dit waren: Werkende leden: C. van Dekken, J. van Eisden en W. Smit. Contractspelers: helaas op zeer jeugdige leeftijd C. K. v. d. Brink en R. C. Muller. Ondersteunende leden: H. van Alfen, D. Bindt, J. C. Drost, C. N. van Hamond, B. Hermans, C. Hoogendoorn, J. Kea, mevr. P. J. C. Koot- Burger, J. Moos, J. B. Pits, W. J. C. Priessen, P. Spruitenburg, W. J Suurendonk en J. de Vries. Met enige ogenblikken stilte worden zij staande herdacht. 2. Huldiging van de kampioenselftallen Voorzitter Harmsen zegt dat hoewel als gevolg van de zeer lange winterstop, de diverse competities niet geheel volledig zijn uitge speeld, waren de standen op de ranglijsten, op het moment dat de competities als geëindigd werden beschouwd, van dien aard dat ook nu weer een aantal elftallen als terechte kampioenen kon worden gehuldigd. De enorme inzet en samenwerking van zowel de tech nische leiding als de diverse commissies is hier niet vreemd aan, waarvoor dank namens het bestuur. Bij de seniores was er naast de teleurstelling over degradatie van Ajax AUTO ELEKTRA NEDERLAND Cornelis Trooststraat 19-21, Amsterdam Telefoon 020-793135 Specialist in Auto- en Scheeps- elektriciteit 11

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 11