w/AMSTEL ts BIER i Uittreksel NOTULEN Jaarvergadering Ledenraad gehouden op 28 augustus 1979 Samensteller: secretaris Jan Westrik 1. Opening Nadat voorzitter Harmsen zijn welkomstwoord heeft uitgesproken en de vergadering geopend heeft verklaard, blijkt dat 21 leden aanwezig zijn, zodat rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. 2. Ingekomen stukken Daarbij is een verzoek van oud-voorzitter J. L. Melchers (ingezonden via ere-voorzitter J. van Praag) waarin wordt gevraagd hem (de heer Melchers zelf dus) tot ere-lid te benoemen. (Bedoeld schrijven is inmiddels ook op de Algemene Ledenvergadering dd. 13 september jl. aan de aanwezigen voorgelezen. Red.) Nadat de heer Van Praag nog een toelichting heeft gegeven, en van achter de groene tafel ook nog het een en ander is toegelicht, volgt de Ledenraad het advies van het bestuur, met name dat de heer Melchers niet tot ere-lid wordt benoemd. 3. Notulen Slechts één opmerking wordt gemaakt, waarna deze stukken, onder dankzegging aan de secretaris, door de voorzitter worden vastge steld. 4. Jaarverslag van de secretaris Er wordt nog wel over een paar punten gediscuseerd, maar het applaus na de door voorzitter Harmsen uitgesproken lofuitingen aan het adres van de Ajax-scribent, bevestigt dat de aanwezigen het daar mede volkomen eens zijn. (vorig jaar: 75 bladzijden, dit jaar 87 dat zou inderdaad kunnen betekenen dat het JAARBOEK want dat is het intussen wel geworden 1979-1980, 100 bladzijden gaat tellen. Misschien ter gelegenheid van ons 80-jarig bestaan JAN? Red.) 5. Jaarverslag van de penningmeester Nadat de vergadering kennis heeft kunnen nemen van de Balans per 30 juni 1979 alsmede van de Rekening Baten en Lasten leest de heer Brandsteder zijn jaarverslag voor. Daarna volgt een uitvoerige discussie o.a. over het scorebord, beleg- AMSTELBROUWERIJ gingen, contracten, opbrengst verkoop spelers, aankopen etc., waar op naar tevredenheid door onze schatbewaarder alsmede de voor zitter wordt geantwoord. Dit moge ook blijken uit het volgende punt van de agenda. 6. Verslag Financiële Commissie Het daarin gegeven advies, de penningmeester décharge te verlenen, wordt met algemene stemmen gevolgd. 7. Begroting Op advies van de Financiële Commissie wordt besloten met de vast stelling daarvan te wachten tot de volgende bijeenkomst, aangezien een nader beraad nodig is met betrekking tot bepaalde factoren ten aanzien van het komende verenigingsjaar. 8. Het verslag van de Technische Commissie Dit wordt voorgelezen door de heer H. A. Smit. Hij bedankt daarbij o.a. de heer Fischer voor zijn inbreng tijdens diens werkzaamheden in de commissie en daarvóór in de Technische Advies Commissie (de heer Fischer heeft om persoonlijke redenen moeten bedanken. Red Het verslag geeft overigens aanleiding tot het stellen van meerdere vragen door de leden o.a. aangaande het aan- en verkoopbeleid, waarbij tevens ter sprake komt het contact tussen bestuur en Tech nische Commissie, met name aandacht voor de door laatstgenoemd college gegeven adviezen. 8a. Voorstel bestuur om de ondersteunende leden D. Karremans en I. Waas, leden van de Studie Begeleidings-Commissie te benoemen tot werkende leden. Na een korte discussie met betrekking tot twee andere leden, die mogelijk ook als werkend lid hadden kunnen worden voorgedragen (dit werd weerlegd) gaf de Ledenraad met algemene stemmen zijn goedkeuring aan het voorstel. 9. Bestuursbeleid Hierbij kwam uitvoerig de situatie rond de A-selectie aan de orde: slechte leiding, gebrek aan discipline als één der oorzaken daarvan, het niet of té weinig inzetten van jeugdig talent etc. Uiteraard werd ruime aandacht besteed aan het punt: het treffen van maatregelen en welke. 10. Bestuursverkiezing Secretaris Jan Westrik en Commissaris Algemene Zaken Dick Boering werden bij acclamatie herkozen. Zo was dat ook bij het volgende agendapunt. 11. Verkiezing van één lid van de Financiële Commissie Han Lambregts 'tekende' weer drie jaar bij. 12. Verkiezing van een plaatsvervangend lid van de Financiële Commissie Ook hier maar één candidaat, te weten Arie van Dijk, derhalve ook hij gekozen. (Onze felicitaties aan al deze clubgenoten. Red.) 13. Benoeming Technische Commissie Zoals eerder in deze regelen genoteerd stelde de heer Fischer om persoonlijke redenen zijn functie beschikbaar. Het verblijf in deze commissie van de heer Piet Keizer werd niet gecontinueerd in verband met commerciële zaken in het voetbalge- beuren van laatstgenoemde. Naar aanleiding van een en ander stelde het bestuur de volgende samenstelling van de TC voor: de heren J. Hordijk, P. H. Petersen, A. Pronk en H. A. Smit. Na een korte discussie kon de Ledenraad zich hiermede verenigen. 14. Het 'Ajax-Nieuws' werd andermaal vastgesteld als ons officieel orgaan. 15. De verkiezing van de Commissie van Redactie leverde ook al geen moeilijkheden op, aangezien Middendorp sr. en Middendorp jr. zich herkiesbaar hadden gesteld en thans ook voorzitter A. Harmsen zijn plaats aan de redactie-tafel heeft ingenomen. 10

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 10