P. KOOIJMAN Wonen in Gooi en Eemland Algehele voetverzorging Massage Sigarenmagazijn „AJAX "j. slauerhof CLUBHUIS AJAX VOORLAND commissie niets heeft toe te voegen aan hetgeen de secretaris in zijn jaarverslag heeft vermeld omtrent de commissie. Hij wil het bestuur bedanken dat het altijd bereid is geweest, om hem op korte termijn uit te nodigen als er aan de bel werd getrokken. De heer Potharst zegt het niet eens te zijn met de heer Fischer, want naar zijn mening is er te weinig contact geweest tussen het bestuur en de commissie en daarover is hij teleurgesteld. Voorzitter Van Praag zegt dat het bestuur contact met de commissie heefl opgenomen als dit nodig werd geacht en dat de heer Fischer reeds heefl gezegd, dat het bestuur altijd heeft voldaan aan een verzoek hunnerzijds voor een gesprek. Verder hierna uitgesproken meningen brengen uiteindelijk de nodige overeenstemming, als gevolg waarvan de drie heren met algemene stemmen voor 1 jaar worden herkozen. 8a. Voorstel van het bestuur om het werkend lid, de heer H. A. Smit, te benoemen tot lid van verdienste. Voorzitter Van Praag zegt dat dit punt niet op de agenda voorkomt, maar dat de leden daarvan op de hoogte zijn gesteld bij schrijven van 27 juli 1978. Uit de terugontvangen formulieren is gebleken dat 25 leden vóór het voorstel waren en dat 1 lid blanco had gestemd. Staande zegt hij het bijzonder fijn en een eer te vinden als voorzitter de eerste te zijn die Henk Smit met deze onderscheiding mag feliciteren. Hij vindt dat Henk de benoeming tot lid van verdienste ten volle heeft verdiend voor al hetgeen hij voor Ajax heeft gedaan, onder meer is hij ook nog enige tijd bestuurslid geweest. De heer Smit dankt voor de grote eer die hem te beurt is gevallen. Hij had er geen flauwe notie van gehad dat dit stond te gebeuren. Hij hoopt nog vele jaren met de aanwezigen te kunnen en mogen samenwerken. 8b. Voorstel van het bestuur om de ondersteunende leden E. W. Bormann, M. Lindeman en A. Stodel te benoemen tot werkend lid. In verband met de omstandigheid dat niet alle leden van de Ledenraad genoemde heren kennen, kan niet door iedere aanwezige direct een besluit aangaande de benoeming worden genomen. De informatie die vervolgens loskomt betreffende de verdiensten van de heren Bormann, Lindeman en Stodel, leidt er echter tenslotte toe dat het bestuursvoorstel met algemene stemmen wordt goedgekeurd. 9. Bespreking bestuursbeleid. Een punt van eigenlijk maar ondergeschikt belang, is het enige wat ter tafel komt, waarna de vergadering onder applaus te kennen geeft zich achter het bestuursbeleid te kunnen scharen. PAUZE Voorzitter Van Praag heropent de vergadering en zegt dat we nu toe zijn aan het belangrijkste punt van de agenda, namelijk: 10. Bestuursverkiezing. Aftredend is de voorzitter, de heer J. van Praag. Deze stelt zich niet herkiesbaar. Voorzitter Van Praag zegt dat de heer A. Harmsen de enige kandidaat is voor de functie van voorzitter, zodat hij voorstelt hem bij acclamatie te benoemen. Applaus. De heer Van Praag overhandigt de voorzittershamer aan de nieuwe voorzitter en feliciteert hem met zijn benoeming. Applaus. De heer Van Praag wil nog even zeggen, dat hij heengaat op eigen verzoek maar hij vindt het toch wel verdrietig na die geweldig goede samenwerking in het bestuur. De blijmoedige kant is dat hij dank zij Ajax vele fijne dingen heeft beleefd. Hij is nooit strijd uit de weg gegaan als de belangen van Ajax moesten worden verdedigd. Hij hoopt dat zijn opvolger daarmede voort gaat. De leden van de ledenraad wil hij bijzonder hartelijk bedanken voor hun steun en voor hun kritiek. Applaus. Het bestuur heeft op eigen initiatief 14 dagen geleden tijdens een bestuursvergadering een gesprek gehad met de heer Harmsen en hij kan (oud-militair sportinstructeur) Behandeling ook 's avonds Praktijk-adres: Eerste Helmersstraat 35 hs. - Amsterdam - Tel. 169758 Middenweg 400 hoek Brinkstraat Telefoon 653621 - Amsterdam-Oost Voorverkoop Ajax (ook op zondagmorgen) Inleveringsadres Lotto- en Toto-formulieren A.F.C. Ajax Geopend elke dag vanaf 11.00 uur Telefoon 935133 (achter Reynoldstribune) recepties, vergaderingen, enz. even praten met KAMLAG Zoekt u een woning, vraag onze gratis woninggids met vele te koop zijnde aanbiedingen Wij verzorgen tevens uw financiering Makelaarskantoor onroerende goederen ANT. H. HAK EN ZN. BV Hoofdstraat 24 - Baarn Telefoon 02154-12210 en 12048 9

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 9