In artikel 25 van de statuten is bepaald dat in een verenigingsjaar ten minste vier keer een vergadering van de ledenraad moet worden gehou den. In het afgelopen verenigingsjaar kwam de ledenraad 6 keer in vergadering bijeen, zodat ruimschoots werd voldaan aan vorenstaande reglementaire bepaling. De vergaderingen werden gehouden op: 31, augustus 1978: jaarvergadering; 12 december: gewone vergadering; 22 februari 1979: gewone vergadering; 19 maart 1979: gewone vergadering; 23 april 1979: gewone vergadering en op 7 juni 1979: gewone vergadering. Opdat u zich een oordeel kunt vormen omtrent de werkzaamheid van de ledenraad in het afgelopen verenigingsjaar volgen hieronder beknopte verslagen van deze vergaderingen. Jaarvergadering, gehouden op 31 augustus 1978 1. Opening Om kwart over acht heet voorzitter Van Praag de aanwezigen van harte welkom op deze laatste door hem te leiden jaarvergadering van de ledenraad. Allereerst vraagt en verkrijgt hij toestemming om de heer A. Harmsen, de toekomstige voorzitter, de vergadering vanaf het begin te laten bijwonen. Hij heet hem, alsmede de ere-leden De Boer, Bruijnesteijn, De Jongh, Volkers en Vunderink en zijn collega-bestuursleden Boering en Van Eijden eveneens van harte welkom. Hij deelt mede, dat de heer Neefjes door ziekte niet aanwezig is, maar hoopt dat deze spoedig weer hersteld zal zijn. Ook deze laatste keer als voorzitter zal hij niet van zijn gewoonte afwijken om de opening zo kort mogelijk te houden. Zijn wens is dat het een prettige vergadering zal worden, zodat deze voor hem een aangename herinnering zal blijven. Hij herdenkt vervolgens de leden, die ons in het afgelopen verenigingsjaar door de dood zijn ontvallen, te weten: Werkende leden: J. L. Aarsen, J. H. F. Bartelsman, C. Deegen, C. H. Geudeker, A. J. F. Heinhuis, K. F. E. Hollmann, H. F. Twelker Sr., W. J. v. d. Velden en M. Wijting. Ondersteunende leden: G. C. Bussink, C. Sellier, G. J. Jurgens, A. de Leon, S. Loonstéin, S. J. Th. Pardoen, P. J. Spruitenburg, A. J. C. van Thiel, H. F. Vollers en J. P. Wassenaar. Hij verzoekt de aanwezigen deze leden met enige ogenblikken stilte staande te herdenken. Hierna verklaart hij de vergadering voor geopend. 2. Ingekomen stukken. De secretaris deelt mede, dat er geen ingekomen stukken zijn. 3. Notulen van de vergadering van 6 april 1978. Voorzitter Van Praag deelt mede, dat deze notulen door ziekte van de secretaris door de heer Neefjes zijn gemaakt. Hij bedankt deze daarvoor en complimenteert hem met de wijze waarop hij het heeft gedaan. De notulen worden na een enkele opmerking verder ongewijzigd door voorzitter Van Praag vastgesteld. 4. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1 juli 1977 tot en met 30 juni 1978. Voorzitter Van Praag zegt dat iedereen het gebruikelijke lijvige boekwerk thuis gezonden heeft gekregen. Hij heeft er bewondering voor, dat alles weer zo nauwgezet is weergegeven. Hij complimenteert de secretaris, dat deze zover is hersteld en dat hij kort na zijn ziekte een dergelijk jaarverslag heeft kunnen maken. Applaus. 5. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 1 juli 1977 tot en met 30 juni 1978. Voorzitter Van Praag wil, alvorens hij het woord zal geven aan de heer Brandsteder, even mededelen, dat deze het verslag op een andere wijze zal presenteren dan zijn voorganger de heer Timman. De heer Brandsteder laat een fotokopie uitreiken van de Balans per 30 juni 1978 en de Rekening van Baten en Lasten over het boekjaar 1977-1978. Hij leest daarna zijn verslag voor, waaruit blijkt dat het nadelig saldo 'exploitatie-voetbal' 1.063.288 bedraagt (vorig jaar was dit 1.251.092,-) hetgeen een lichte verbetering betekent, namelijk 187.104,-. Ten aanzien van de toekomst van onze vereniging is hij optimistisch gestemd en wel op grond van de volgende overwegingen: 1. Wij hebben een jong elftal (gemiddelde leeftijd 22 jaar) dat in de voorbereidingstijd voor het seizoen 1978-1979 en ook in de eerste competitiewedstrijd tegen NAC heeft bewezen in staat te zijn tot attractief aanvallend voetbal op niveau. Bovendien beschikken wij in ruimte mate over jong talent. 2. Het wegvallen van de vermakelijkheidsbelasting, hetgeen de financiële resultaten zeker in gunstige zin zal beïnvloeden. 3. Tot dusver hebben wij reeds in het boekjaar 1978-1979 een goede netto opbrengst uit vriendschappelijke wedstrijden. Het ziet er naar uit, dat wij het totaal van het vorige jaar ver zullen overschrijden. En tenslotte, 4. In het begin van het verslagjaar heeft het bestuur een onderhoud gehad met de heer Verheij, Wethouder voor de Sport van de gemeente Amsterdam. Op diens verzoek is een commissie gevormd bestaande uit enige heren van gemeente-zijde en enige leden van onze vereni ging. De commissie kreeg tot taak na te gaan op welke wijze de Gemeente onze vereniging financieel zou kunnen steunen. Een 3-tal vergaderingen hebben inmiddels plaatsgevonden en ik heb goede hoop, dat binnenkort een rapport aan de Wethouder kan worden overhandigd. Wellicht is het dan mogelijk, dat nog in het seizoen 1978-1979 een gunstige beslissing kan vallen. Helaas kan ik u in dit stadium van de besprekingen geen nadere bijzonderheden verschaffen. Zo spoedig mogelijk echter kom ik hierop terug. Nadat de penningmeester op de verschillende vragen en opmerkingen heeft geantwoord, resp. inlichtingen heeft verschaft, dankt voorzitter Van Praag hem voor het verslag, daarbij opmerkend dat zoiets voor de eerste keer vanzelfsprekend moeilijk is. (Applaus.) 6. Verslag van de Financiële Commissie. De heer Van Wijk leest het verslag voor waarin wordt geadviseerd de penningmeester en de overige leden van het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. Voorzitter Van Praag vraagt of akkoord wordt gegaan met het door de financiële commissie gegeven advies omtrent het verlenen van décharge. Nadat door applaus te kennen is gegeven dat hiermede wordt ingestemd, bedankt voorzitter Van Praag de leden van de financiële commissie voor hun werkzaamheden en voor de prettige samenwerking. 7. Vaststelling van de door de Financiële Commissie goedgekeurde begroting. Penningmeester Brandsteder zegt van mening te zijn dat een begroting voor een voetbalvereniging van weinig waarde is. Het is gissen en gokken, maar reglementair moet hij nu eenmaal worden gemaakt. De begroting is uitsluitend gebaseerd op competitiewedstrijden en hij is daarbij uitgegaan van een gemiddeld aantal bezoekers van 10.000. Hij heeft rekening gehouden met het vervallen van de vermakelijkheidsbelasting. Na een korte discussie wordt de begroting hierna met algemene stemmen ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de penningmeester en de Financiële Commissie. 8. Verslag van de Technische Advies Commissie. De heer Fischer zegt dat hij hierover zeer kort kan zijn, omdat de 8

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 8