De Don's Waarom verder lopen als u op de Brink uw bloemen kunt kopen haarverzorgers herr De Vos om na te gaan of het door hem geopperde plan gerealiseerd kan worden. In de loop van het jaar werden diverse besprekingen gehouden met afgevaardigden van de verenigingen AZ '67, Feyenoord, PSV, Roda JC en de FC Twente om te trachten tot een gezamenlijk standpunt te komen ten aanzien van de werking van het B.B.I. Na afloop van het seizoen werd in Het Parool en De Telegraaf een advertentie geplaatst, waarin dank werd gebracht aan het publiek dat regelmatig aanwezig was bij onze wedstrijden. In mijn voorgaande verslag werd door mij onder het hoofdstuk 'Een blik vooruit' reeds aandacht besteed aan het aftreden van de heer J. van Praag, als voorzitter. Vrijdag 1 september 1978 bood deze zijn oud-bestuursleden een afscheidsetentje aan. Door dezen werd hem een fiets aangeboden voor 't geval hij met zijn vrije tijd geen raad zou weten. Het bestuur bood de scheidende president op vrijdag 29 september een afscheidsreceptie aan in het Alpha-Hotel. Als ceremoniemeester trad op de heer J. Lambregts. De burgemeester, de heer W. Polak, decoreerde hem namens de Koninging tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. De 1e plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad, de heer G. Fischer, meldde in zijn toespraak, dat de ledenraad hem had benoemd tot ere-voorzitter van de vereniging. De heer J. Jaspers deelde mede, dat het bestuur van de afdeling Amsterdam van de KNVB hem had benoemd tot Lid van Verdienste. Velen voerden nog het woord alvorens de nieuwe voorzitter, de heer A. Harmsen, hem als laatste toesprak. Een enigszins ontroerde Jaap van Praag sprak toen een dankwoord. Achteraf kwam - niet officieel - de oud-voorzitter van Feyenoord de heer Kieboom zijn vriend Jaap nog hulde betuigen voor diens inbreng in het Nederlandse voetbal. Jaap, ook vanaf deze plaats, namens geheel Ajax, veel dank voor hetgeen je voor Ajax hebt gedaan. Vele leden, die geen uitnodiging hadden ontvangen voor de officiële receptie van de heer Van Praag, vroegen het Bestuur ook hun de gelegenheid te bieden afscheid te nemen. Het Bestuur besloot daartoe de vrijdagavond van 1 december 1978 te bestemmen, 's avonds tussen 17.00 en 19.00 uur in het restaurant van ons stadion. LEDENRAAD Artikel 17, leden 2 en 3, van de statuten luiden als volgt: 2. De ledenraad bestaat uit: a. voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging; b. 24 afgevaardigden van de stemgerechtigde leden, geen deel uitmakende van het bestuur. 3. De voorzitter en de secretaris van de vereniging bekleden deze functie ook in de ledenraad. In verband met het bepaalde in artikel 29, lid 1letter b, van de statuten laat ik als secretaris van de ledenraad hieronder volgen het daarin bedoelde verslag betreffende de werkzaamheid van de ledenraad in het afgelopen verenigingsjaar. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 17 van de statuten was de samenstelling van de ledenraad op 1 juli 1978 als volgt: J. van Praag, J. H. Westrik en A. Brandsteder, respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van de vereniging en de onderstaande 24 leden, gekozen in een Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. A. R. Been, A. Boerkoel, J. A. Bouwens, M. Caransa, P. van Deijck Sr., A. W. van Dijk, G. Fischer, J. Hordijk, C. C. Kamlag, N. Klok Jr., A. Kraan, Ir. J. Lambregts, M. J. W. Middendorp, J. Neefjes Jr., P. H. Petersen, H. J. W. Pil, J. H. Potharst, W. F. Schoevaart, H. A. Smit, H. G. A. Timman, M. Vischschoonmaker, C. A. v. d. Wal, Drs. L. M. van Wijk, H. v. d. Zwaaq. M. Caransa, G. Fischer, M. J. W. Middendorp, H. J. W. Pil, H. A. Smit en Drs. L. M. van Wijk. Aangezien door de leden geen andere kandidaten werden gesteld werden de bovenstaande 8 aftredende leden in de Jaarlijkse Algemene Ledenver gadering van 14 september 1978 weer voor 3 jaren herbenoemd, waardoor de samenstelling van de ledenraad per die datum als volgt werd: 15. Ir. J. Lambregts, (1980) 16. M. J. W. Middendorp, (1981) 17. J. Neefjes Jr., (1979) 18. P.H.Petersen, (1979) 19. H. J. W. Pil, (1981) 20. J. H. Potharst, (1979) 21W. F. Schoevaart, (1980) 22. H.A.Smit, (1981) H. G. A. Timman, (1980) M. Vischschoonmaker, (1980) 25. C. A. v. d. Wal, (1979) 26. Drs. L. M. van Wijk, (1981) H. v. d. Zwaag, (1979) 23. 24. 27 1J. van Praag, voorzitter, 2. J. H. Westrik, secretaris, 3. A. Brandsteder, 4. A. R. Been, (1980) 5. A. Boerkoel, (1981) 6. J. A. Bouwens, (1981) 7. M. Caransa, (1981) 8. P. van Deijck Sr., (1980) 9. A. W. van Dijk, (1980) 10. G.Fischer, (1981) 11J. Hordijk, (1979) 12. C. C. Kamlag, (1979) 13. N. Klok Jr., (1979) 14. A. Kraan, (1980) Het jaartal achter de naam geeft het jaar van aftreden aan. Dit jaar zijn derhalve aan de beurt van aftreden de leden: J. Hordijk, C. C. Kamlag, N. Klok Jr., J. Neefjes Jr., P. H. Petersen, J. H. Potharst, C. A. v. d. Wal en H. v. d. Zwaag. Deze heren hebben zich allen herkiesbaar gesteld. Aangezien de heer J. A. Bouwens bij brief van 19 februari 1979 heeft medegedeeld, dat hij zich door uitbreiding van zijn verantwoordelijkheden genoodzaakt zag het lidmaatschap van de ledenraad op te geven, moet in de komende Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering ook worden voorzien in deze vacature. Door het aftreden van de heer J. van Praag als voorzitter, die zich niet herkiesbaar had gesteld, werd bij enkele kandidaatstelling in de jaarverga dering van de ledenraad van 31 augustus 1978, de heer A. Harmsen tot voorzitter van de vereniging gekozen. Aangezien de voorzitter van de vereniging statutair tevens voorzitter is van de ledenraad, werd per 30 augustus 1978 de heer J. van Praag in de ledenraad ook als voorzitter vervangen door de heer A. Harmsen. Aan de beurt van aftreden waren de leden: A. Boerkoel, J. A. Bouwens. Plantage Middenlaan 66 Amsterdam Telefoon 243220 7

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 7