Hieronder volgt de gebruikelijke opgave van het aantal leden per categorie: Werkende leden Aantal op 1 juli 1979: 258 (w.o. 10 ere-leden en 14 leden van verdienste). Van de werkende leden zijn er 142 langer dan 25 jaar lid, de heer G. H. Ziegeler het langst, namelijk vanaf 15 december 1910. Buitengewone leden Aantal op 1 juli 1979: 33 (w.o. 31 contractspelers). Ondersteunende leden Aantal op 1 juli 1979: 1238. Juniores A Aantal op 1 juli 1979: 41 Juniores B Aantal op 1 juli 1979: 30. Juniores C Aantal op 1 juli 1979: 41. Pupillen A Aantal op 1 juli 1979: 41 Pupillen B Aantal op 1 juli 1979: 15. BESTUUR De samenstelling van het bestuur was op 1 juli 1978 als volgt: Dagelijks bestuur: J. van Praag, voorzitter; J. H. Westrik, secretaris en A. Brandsteder, penningmeester. Commissaris Algemene Zaken: D. J. Boering. Commissaris Amateur Voetbal: A. J. van Eijden. Aan de beurt van aftreden was de voorzitter, de heer J. van Praag, die zich niet herkiesbaar had gesteld. In de jaarvergadering van de ledenraad van 31 augustus 1978 werd bij enkele kandidaatstelling de heer A. Harmsen gekozen tot voorzitter Dit jaar zijn aan de beurt van aftreden de secretaris, de heer J. H. Westrik' en de commissaris algemene zaken, de heer D. J. Boering. Beide hpVfen stellen zich herkiesbaar. Het bestuur kwam in het afgelopen verenigingsjaar 31 maal in een officiële vergadering bijeen, waarvan nog 4 onder leiding stonden van oud voorzitter, de heer J. van Praag. Zijn laatste bestuursvergadering had plaats op 29 augustus 1978. De 1e vergadering onder leiding van de nieuwe voorzitter, de heer A. Harmsen, werd gehouden op 5 september 1978. Als regel waren de bestuursvergaderingen op dinsdagavond, maar sommige werden op een andere dag gehouden en begonnen dan meestal reeds in de namiddag. Wanneer er op een dinsdagavond geen officiële bestuursvergadering was, waren als regel de bestuursleden tóch aanwe zig voor het houden van besprekingen. Overigens werd natuurlijk ook telefonisch contact met elkaar gehouden. Hieronder volgen enige besluiten, genomen in bestuursvergaderingen. In overleg met de heren Jaspers en Rolink besloot het bestuur in te stemmen met arbitrage van professor Th. J. G. van Rens in de zaak Jan Mulder. Het bestuur ging er mede akkoord, dat de heer A. J. van Eijden zitting nam in het bestuur van de Stichting Voorland. Van de gemeente Amsterdam werd officieel bericht ontvangen dat de belasting op vermakelijkheden met ingang van 1 augustus 1978 werd opgeheven. 6 Het bestuur besloot het contract met AKA-geluidsreclame tegen een hogere vergoeding te verlengen. Het bestuur in oude samenstelling had op 17 augustus 1978 een goed verlopen gesprek met de aanstaande nieuwe voorzitter, de heer A. Harmsen. Het afsluiten van reclame-contracten en de onderhandelingen met de NOS over TV-uitzendingen zullen in eerste instantie worden behandeld door de penningmeester, de heer Brandsteder. Donderdag 7 december 1978 waren de bestuursleden, trainers en een groot aantal van de contractspelers aanwezig bij de opening van het nieuwe Sint Jozelf Ziekenhuis te Heemskerk. Ter gelegenheid van het feit dat onze club-dokter J. Rolink 25 jaar geleden als sportarts begon werd hem namens Ajax een fototoestel aangeboden. Op verzoek van 'Haarlem' werd de contractspeler Chr. Verkaik tot 1 juli 1979 aan hen uitgeleend. Vóór 1 mei 1979 diende 'Haarlem' te beslissen of men Verkaik al of niet zou overnemen. Besloten werd met medewerking van de Ontspanningscommissie voor het Ajax-jeugdvoetbal het vroegere hoekhuisje van de familie Lens in te richten tot 'Souvenirshop'. Het bestuur kreeg bericht dat de Wethouder voor de Sport, de heer A. A. Verheij, 9 september 1978 afscheid nam. Woorden van dank voor hetgeen hij heeft gedaan voor de sport in Amsterdam zijn hier zeker op zijn plaats. Met de heer Koppelaar werd een 21/2-jarig contract gesloten, ingaande 1 januari 1979, voor het 2 maal per week geven van looptrainingen. Op 15 januari 1979 besloot het bestuur dat in het vervolg alle elftallen zullen reizen in een bus van Oostenrijks Toeringbedrijf. Op verzoek van de heer Ferron zal de Terrein- en Onderhoudscommissie nagaan of het mogelijk is om onder de Reijnoldstribune een eenvoudige verkoopruimte te maken als compensatie van het vroegere gebruik van de benedenzaal (thans kantoorruimte). Besloten werd de heer G. Fischer ter gelegenheid van zijn 40-jarig ambtsjubileum bij de Stadskredietbank een 'Grote van Dale' aan te bieden. Het bestuur heeft besprekingen gehouden met een afvaardiging van de F-side waarbij ook een afgevaardigde van de gemeentelijke politie aanwezig was. Het bestuur besloot in principe akkoord te gaan tot een bepaalde samenwerking met de clubs Amersfoort en Volendam. Inleidende bespre kingen daarvoor worden gehouden door de heer Van Eijden. Op,3 april 1979 had het bestuur een uitvoerige bespreking met de heren Stodel en Beets betreffende het elektronisch scorebord. Medegedeeld werd dat aanschaffing daarvan de bedoeling had om meer service te kunnen verlenen aan het publiek, maar dat het nu meer anti-reclame voor Ajax is geworden. Het werd duidelijk dat de firma Stodel Beets onvoldoende kennis van elektronica had en te gemakkelijk heeft gedacht over het aanleggen van zo'n elektronisch scorebord. Ze hadden nu de hulp ingeroepen van een deskundige. Afgesproken werd dat het bord op hun kosten weer in de oorspronkelijke staat moet worden teruggebracht. Tot op heden functioneert het echter nog steeds niet goed. Dooh het bestuurslid Boering zijn besprekingen gevoerd om alsnog te komen tot het gratis verspreiden van een advertentiekrant. Elke maand werd door het Bestuur met de spelees van de A-Selectie en trainers een keer gezamenlijk geluncht. Van de gemeentelijke vertegenwoordigers werd een concept ontvangen van een interim rapportagerapport dat aangeboden zal worden aan het College van Burgemeester en Wethouders. Het rapport zal door ons moeten worden bestudeerd om na te gaan of overeenstemming kan worden bereikt omtrent een gezamenlijke rappor tage aan het College van Burgemeester en Wethouders. Mijn persoonlijke mening is dat het bestuur niet akkoord zal kunnen gaan met de inhoud van het rapport. Van de Directeur van Inter Football, de heer Maarten de Vos, werd bij brief van 28 mei 1979 een eerste opzet tot een PR-plan ten nutte van Ajax ontvangen. Na bestudering van het rapport zal het bestuur een gesprek hebben met de

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 6