Jaarverslag van de secretaris (in verkorte vorm) Aan de leden van de A.F.C. 'AJAX' Geachte Clubgenoten, Het is al weer voor de 16e maal dat ik begin maak met aan u verslag uit te brengen over het reilen en zeilen van Ajax en deze keer is dat betreffende het verenigingsjaar 1 juli 1978 tot en met 30 juni 1979. ALGEMEEN Sportief bezien was het een geweldig jaar omdat het kampioenschap van Nederland werd behaald en tevens de KNVB-beker werd gewonnen. Het was het achttiende.kampioenschap van Nederland, namelijk 8 maal behaald in de amateurtijd en 10 maal in het betaald voetbal. De KNVB-beker werd voor de achtste maal gewonnen, te weten 2 maal tijdens de amateurtijd en 6 maal in het Betaalde Voetbal. Het was voor de vierde maal dat we de zogenaamde 'dubbel' wonnen: 1967, 1970, 1972 en 1979. Het zal u wel bekend zijn dat het behalen van het Landskampioenschap het recht geeft om deel te nemen aan de wedstrijden om Europacup 1 Niet zonder trots kan ik hierbij vermelden dat dit voor de 17e maal in totaal is, waarvan 14 maal ononderbroken, hetgeen nog geen enkele club in Europa heeft gepresteerd. Een felicitatie aan de spelers, de technische- en medische staf is hier mijns inziens zeker op zijn plaats. De '17 maal' hebben betrekking op: 11 maal Europacup 1, 1 maal Europacup 2, 4 maal de Uefacup en 1 maal de Jaarbeursbeker. Tijdens het afgelopen seizoen werden we door Honved (Hongarije) in de 3e ronde van de Uefacup enigszins onfortuinlijk uitgeschakeld, voorname lijk omdat de uitwedstrijd met 4-1 werd verloren door persoonlijke fouten van enkele spelers, fouten die deze keer niet werden rechtgetrokken door andere teamgenoten. Zover mij bekend kan worden aangenomen dat uit het verslag van de penningmeester, de heer A. Brandsteder, zal blijken dat we financieel bekeken, betere resultaten behaalden dan de laatste jaren het geval is geweest. De 16e december 1978 is voor onze vereniging een zeer trieste dag geweest, omdat onze jeugdige spelers Cor van den Brink en Remco Muller, tengevolge van een noodlottig verkeersongeluk dodelijk verongelukten op de thuisreis na de wedstrijd tegen Quick Boys te Katwijk aan Zee. In de amateurafdeling behaalden de volgende elftallen het kampioenschap van hun afdeling: Ajax 5, juniores A 1A 2, B 1C 1 en C 2. De juniores A 1 werden tevens Kampioen van Nederland in de interregio nale jeugdcompetities. Namens het bestuur gelukwensen aan spelers, trainers en begeleiders voor het behaalde succes. Tot mijn spijt moet ik vermelden dat op de laatste competitiedag werd beslist, dat Ajax 4 gedoemd was te degraderen. Voor mij staat het vast dat de Heer Schoevaart en de amateur-seniores-commissie er alles aan zullen doen om deze misstap in het volgende seizoen ongedaan te maken. Hoewel ik mij bewust ben bezig te zijn met het maken van een verslag over Ajax lijkt het mij toch juist hierin toch ook iets op te nemen omtrent het betaald voetbal in de K.N.V.B. 4 In de Alg. Vergadering Betaald Voetbal, gehouden op 18 november 1978, traden 5 leden van het Sectie-Bestuur af, t.w. de heren Hogewoning, Tripels, Zwikstra, Snoeck en Witteveen. Laatstgenoemden keerden later weer terug in het Sectie-Bestuur, met de heren: Vilé, Kruysveldt en Van Praag. In de Algemene Vergadering Betaald Voetbal, gehouden op 26 mei 1979, deelde voorzitter Vilé mede, dat door het Amateurvoetbal een structuur rapport is samengesteld, dat drie mogelijkheden kent, n.l.: a. handhaving van de huidige structuur van de KNVB; b. terugkeren naar de structuur van voor november 1974; c. het onderbrengen van het Amateurvoetbal, het Betaald Voetbal en de KNVB in drie rechtspersonen. Volgens de voorzitter staan er stellingen en conclusies in dat Rapport die voor het Betaald Voetbal niet aanvaardbaar zijn en die volgens hem (Vilé) ook in de Algemene Vergadering Betaald Voetbal de nodige weerstand zullen oproepen. De bespreking hiervoor zal uiteraard in overleg met de Algemene Vergadering Betaald Voetbal gebeuren. Omtrent de uiteindelijke beslissing zullen we dus nog geduld moeten betonen. In het Rapport Gezonder Betaald Voetbal is melding gemaakt van de instelling van een Budgetbewakingsinstituut bij afkorting B.B.I. De taken zijn: a. de vaststelling van begrotingsvoorschriften (tijdstip van opstelling, inhoud, eventuele normen) en de bepaling van sancties bij overtreding; b. de toetsing van de ontwikkeling der resultaten in de loop van het begrotingsjaar tegen de achtergrond van de goedgekeurde begroting; c. de oplossing van specifieke problemen, die zich te eniger tijd met betrekking tot het financieringssysteem voordoen; d. het inventariseren van verschillen in toepassing van externe voorschrif ten, teneinde te geraken tot een voor de bedrijfstak als geheel zo gunstig mogelijke situatie; e. het aangeven van mogelijkheden om tot een verbetering van de exploitatieresultaten te komen. De voornaamste taak van de B.B.I. is de baten en de lasten van de clubs naar elkaar toe te brengen. Tot op heden is daar echter niets van terecht gekomen, want er is uitgerekend dat de invoering van een CAO voor de contractspelers in het betaald voetbal een bedrag van ongeveer 3 miljoen gaat kosten. De bedoeling van het B.B.I. is, dat het optreedt als beleidsadviserend instituut, maar uit de concept-taakomschrijving blijkt dat het in wezen een beleidsbepalend instituut wil worden. Daarom kan door de KNVB voorlo pig alleen maar akkoord worden gegaan met de hoofdlijnen van de concept-taakomschrijving, maar dat met name op de uitvoeringspunten en op de punten van het adviseursschap van het B.B.I. nog wijzigingen zullen worden voorgesteld. Het bestuur betaald voetbal zal een Begeleidingscommissie in 't leven roepen, waaraan zal worden gevraagd advies met betrekking tot de voorlopige taakomschrijving van het B.B.I. aan het bestuur uit te brengen. Een en ander zal te zijner tijd in een Algemene Vergadering Betaald Voetbal worden behandeld. Ook op dit punt is het dus afwachten. Betreffende het uitlenen van spelers wordt aan artikel 27 van de statuten van de KNVB het volgende nieuwe lid 2 toegevoegd. 'Gedurende een seizoen kunnen slechts 2 spelers per club zich krachtens

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 4