ONZE FINANCIËN IN HET BOEKJAAR 1978-1979 BALANS PER 30 JUNI 1979 31 Ik neem aan dat u na lezing van het verslag van oordeel zult zijn dat aan deze reg lementaire bepaling is voldaan. In elk geval is door mij getracht alles zo volledig mogelijk te boekstaven. Niettemin bestaat de mogelijkheid dat bepaalde personen en/of feiten niet die aandacht hebben gehad, die ze verdienen. Mocht dit het geval zijn dan bied ik hiervoor bij voorbaat mijn excuses aan. Mijn mede-bestuursleden en het administratieve personeel zeg ik dank voor hun steun en samenwerking die ik in het afgelopen verenigingsjaar van hen ontving. De langdurige zieken wens ik van harte een spoedig herstel, zodat zij binnen niet al te lange tijd de verrichtingen van hun Ajax weer vanaf de tribune kunnen gadeslaan. Rest mij dank te brengen aan de typiste Mej. A. Otto en de heer A. Kraan voor hun medewerking om het jaarverslag keurig verzorgd en tijdig bij u thuis in de bus te krijgen. Tenslotte wens ik u en uw familie een optimale gezondheid en Ajax vanzelfsprekend een zeer succesvol seizoen 1979-1980 toe, al zal het moeilijk zijn het succes van het afgelopen verenigingsjaar te evenaren, laat staan te overtreffen. Met vriendelijke groeten, BERGEN, 15 juni - 15 juli 1979. J. H. Westrik. secretaris. REKENING VAN BATEN EN LASTEN Opbrengst wedstrijden Directe personeelskosten3.249.263 Wedstrijdkosten 915.878 Kosten K.N.V.B138.701 Netto wedstrijdresultaat Contributies367.590 Diverse opbrengsten442.073 Indirecte personeelskosten 283.541 Huisvestingskosten excl. Afschrijvingen458.803 Algemene kosten118.111 Beheersdiensten 88.564 Afschrijvingen45.235 Exploitatieresultaat Rentebaten Rentelasten Koersresultaat effecten 176.022 63.915 112.107 40.429 Diverse baten421.230 Saldo transfersX 692.442 Nadelig saldo 3.737.809 4.303.842 566.033 809.663 994.254 750.624 71.678 X 678.946 271.212 950.158 De nadelige saldi zijn ten laste van het kapitaal gebracht. Vaste activa Leningen Vorderingen Vooruitbetaalde en te vorderen posten Liquide middelen 255.435 927.200 946.479 1.522.238 Kapitaal Saldo begin boekjaar 889.076 Nadelig saldo boekjaar950.158 Voorzieningen Conjunctuurvoorziening 990.735 Voorziening ondersteuning oud-personeel23.969 X 61.082 Schulden op lange termijn Obligatielening 220.000 af: niet geplaatst100.000 Schulden op korte termijn Aflosbaargestelde obligaties 24.000 Crediteuren46.742 Vooruitontvanqen en te betalen posten 2.506.988 1.014.704 120.000 2.577.730 3.651.352 3.651.352

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 31