In Memoriam Helaas valt in deze uitgave van ons clubnieuws melding te maken van drie mensen uit de Ajax-kring, die het Aardse voor het Eeuwige verwisselden en wel WIM SCHUURMAN (75), mevrouw RIA BOERKOEL-GHIJSEN en C. POST. Wim Schuurman overleed - onverwacht - op 23 juli j.l. Hij werd op 25 september 1919 lid van Ajax, ontving derhalve de Gouden Speld voor zijn 50-jarig lidmaatschap en zou dit jaar gehuldigd worden in verband met zijn 60-jarig jubileum. Dat heeft dus helaas niet zo mogen zijn. Vermelden wij verder omtrent WIM nog dat hij de Ajax-kleuren in vroegere jaren veelal in de lagere elftallen verdedigde, zich verder verdienstelijk maakte als Lid van de Jeugd-Commissie (1941/1947) en (1941/1944) in de toenmalige Kas-Commissie. Als clubmaker kenden wij hem als een opgewekt iemand met veel belangstelling voor ons verenigings-leven. Onze welgemeende deelneming gaat uit naar zijn naasten. Wij, zijn oude clubvrienden zullen aan WIM een goede herinnering blijven bewaren. Van Mevrouw Ria Boerkoel-Ghijsen was bekend dat zij ernstig ziek was en dan ook op 30 juli j.l. het einde kwam van een zeer moedig en langdurig gedragen lijden, zoals het overlijdensbericht vermeldde. Met eerbied spreken wij namens u allen die haar gekend hebben de wens uit dat zij thans in Vrede moge rusten... Waaraan tevens toegevoegd woorden van dank voor het warme hart dat zij Ajax toedroeg... Moge Nol en naasten in deze moeilijke dagen de kracht vinden om dit zware verlies te dragen. Met leedwezen geven wij hier kennis van het overlijden van onze clubgenoot, de heer C. POST op de leeftijd van 58 jaar. Hij was sedert 27 augustus 1935 lid van Ajax. Dat hij ruste in Vrede. Bes(uur der ApC AJAX dam daar toch een unieke trainings-gelegenheid) omdat de velden in de Meer nog niet betreden mochten worden. Teneinde ook weer het juiste wedstrijd-ritme te pakken te krijgen werden een aantal oefenwedstrijden 'gepland' (o.a. deelname aan tournooien) zodat alles is gedaan om zo goed mogelijk aan de start van de competitie (2 september a.s.) te verschijnen en niet alleen dan een goed figuur te slaan, maar eveneens in het verdere verloop van het seizoen. De vele jaren als leider van Ajax 4 fungerende heer A. Blekken- horst heeft te kennen gegeven deze taak te willen beëindigen; hij heeft de Seniores-Commissie verlaten. Zeer zeker past hier een woord van oprechte dank voor het vele werk dat de Heer Blekkenhorst in de afgelopen jaren voor Ajax heeft verricht. Hij zal worden opgevolgd door de Heer A. Alleman (thans Jeugd-Commissie) die als leider van Ajax 5 gaat optreden; de Heer Wim Heisterkamp zal alszodanig AJAX 4 onder zijn hoede nemen. Beide heren veel succes toegewenst! Het 'hollandse boekje' met informatie over AJAX is weer versche nen. 'BLIK OP AJAX' - dat gratis wordt verspreid - geniet ook nu weer een grote belangstelling. Mogen we u, werkende leden en ondersteunende leden nog attent maken op de a.s. algemene ledenvergadering van 'Ajax' te houden op donderdag 13 september in het Ajax-restaurant. Correspondentie: Hartelijk dank aan Hans Bergsma voor zijn epistel aangaande de Juniores A1. Echter bereiken ons zijn pennevruchten wel wat laat, helaas, om deze thans nog (het nieuwe seizoen is alweer gestart) te kunnen publiceren. We houden ons echter voor zijn epistels verder aanbevolen. Wat de eerste resultaten aan oefenwedstrijden, tournooien e.d. betreft, aangaande onze Jeugdelftallen, is er alle reden tot tevredenheid. Jong-Ajax behaalde, tijdens een trainingsweek in Frankrijk een 2-1 zege op een Blauw-Wit-Combinatie en veroverde op het jaarlijks door 'VOLENDAM' te organiseren toernooi om de 'Zilve ren Botter' de eerste prijs. Ook op het zesde internationale tournooi te Bordeaux eindigde Ajax als no 1. In Den Haag tenslotte werd beslag gelegd op de wisselbeker 'In Memoriam Dries Nieuwenburg' in een wedstrijd tegen de HVV 'Oranjeplein'. De Juniores A1 speelden 'uit' tegen WFC A1 gelijk (0-0) moesten tegen het eerste elftal van IVV (llpendam) de eer aan de thuisclub laten en veroverden op het bekende 'Rath Verleghtournooi' te Breda de tweede prijs. De juniores B1 wonnen het Fortitudo-tournooi, sloegen in Wor- merveer hun WFC-opponenten met 1-7, behaalden op het Joop van Tongerentournooi bij EDO de tweede prijs. De C1 -Juniores, ook in Wormerveer zegevierden met niet minder dan 8-0 over hun tegenstanders; de A-Pupillen, tenslotte ver overden de eerste prijs bij EDO in het Joop Vrindtournooi. Zoals mag worden aangenomen is het u - althans de meesten - bekend dat onze club volgend jaar, om precies te zijn op 18 maart TACHTIG jaar bestaat. Ter gelegenheid hiervan is het bestuur voornemens, gelijk dat in 1975 het geval was, een INTERNATIONAAL JEUGD-TOERNOOI te organiseren. Daartoe is een commissie benoemd, die al geruime tijd aan het werk is, goede vorderingen maakj... maar nog heel veel heeft te regelen. Gelijk 5 jaar geleden zullen wij u via ons clubblad van tijd-tot-tijd op de hoogte houden van de stand van zaken. Nog kan worden meegedeeld dat als 'feestweek' is gekozen die van 2-10 augustus 1980. Op 19 augustus ging, wat de Eredivisie betreft, de bal weer aan het rollen. Onze A-selectie speelde in Tilburg tegen Willem II. Nu, dat was voor de zuiderlingen natuurlijk een mooie 'opsteker'; na lange afwezigheid weer terug in 'het allerhoogste' en bovendien nog tegen AJAX... de kampioen van Nederland. De thuisclub had dan ook een uitverkocht huis, d.w.z. zo'n 20.000 toeschouwers... we denken dat onze penningmeester 'tekent voor dat aantal, wat betreft de return... Wat de wedstrijd zelve betreft, het is er 'ene schone' geworden. De partij haalde ook een 'goede Pers'. Willem II heeft er alles aan gedaan om zich een waardig tegestander te tonen en kreeg na afloop ook - ondanks de 1-3 nederlaag - van het publiek een welverdiend applaus. Onzerzijds scoorden Henning Jensen tweemaal; één keer met een mooi dropshot en no 2 (kopbal) na een uiterst fraaie actie van Tscheu la Ling (die bij vriend-en-vijand de handen op elkaar bracht). Tenslotte werkte aan de '3' nog Kees Swam born mede. Dat was dus een goede start. Hadden we ten aanzien van de eerste thuiswedstrijd tegen NAC de verwachtingen wat hoog gespannen? Of was er bij Krol c.s. sprake van een zekere onderschatting van de ploeg uit Breda? In ieder geval, laten we vaststellen: het liep niet erg. Veel slecht plaatsen, bij velen weinig 'dash'... en het jonge elftal van NAC gaf juist een frisse inzet te zien combineerde goed en het was dan ook niet te verwonderen dat ze al spoedig de leiding namen (0-1). Nog voor de pauze maakte Henning Jensen gelijk; hij stond op de goede plaats om een uit een corner voor het doel gekomen bal tenslotte vlak langs de goede zijde van de paal te werken. Na de hervatting een sterk verdedigende NAC, dat bij de 'counters' blijk 2

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 2