Per 1 januari 1979 is bij ons voor twee dagen per week de heer C. H. Koppelaar in dienst voor looptraining en springtechniek aan spelers van de A-selectie. Van vorengenoemde personen zijn de heren Brom, Haarms, Beenhakker, Groot en Wolff volledig in onze dienst. Gelijk voorgaande jaren stond ons medisch team onder leiding van onze clubarts J. H. M. Rolink. Voor keuringen, het maken van foto's, adviezen en behandeling van blessures, bestaat een nauwe samenwerking met de doktoren J. N. Keeman, H. W. Dicke en G. Groot van het Sint- Lucasziekenhuis. Een en ander verloopt uitstekend. Het medisch team spant gezamenlijk alle krachten in om - op medisch verantwoorde wijze - geblesseerde spelers in de kortst mogelijke tijd weer speelklaar ter beschikking te kunnen stellen van de technische leiding. Namens het bestuur zeggen wij de heren zeer hartelijk dank voor alles wat ze voor de spelers en daardoor ook vanzelfsprekend voor Ajax doen. Op verzoek van het Sectiebestuur Betaald Voetbal had een bespreking plaats inzake onderzoek naar het gebruik van doping-middelen, welke bijeenkomst werd gehouden op woensdagmiddag 9 mei 1979 in Hotel Oud London te Zeist. Hierbij waren aanwezig voor Ajax: Clubarts J. H. M. Rolink en de bestuursleden Harmsen en Westrik. Later voegde ook Prof. Dr. Greep zich daarbij. Voor de KNVB: de heren Choufoer, Drs. Hilverink, Dr. W. Mosterd, F. Kessel, Dr. Tj. van Wimersma Greidanus en de notuliste Mej. M. Kessels. Clubarts, de heer Rolink, wees erop dat hij indertijd een brief naar de KNVB heeft gezonden waarin hij namens Ajax de bezwaren in deze heeft uiteengezet. Het gaat hier vooral om morele bedenkingen namelijk: 'Het onmenselijke van de persoon die in de hoek wordt gezet als verdachte.' Hij stelt vervolgens dat dergelijke onderzoeken reeds meerdere malen in het buitenland werden gehouden, doch niets hebben opgeleverd. Ajax zal niet vrijwillig meewerken aan nasporingen waarbij de medemens wordt overgeleverd aan een groep personen die niet de scholing, ontwikkeling en ervaring bezitten om de vereiste handelingen op een waterdichte wijze uit te voeren. Hij is van mening dat hier een taak ligt voor het gerechtelijk laboratorium. Ajax acht onderzoeken op dit gebied overbodig en van geen waarde. Hij merkt ook op dat men in 't algemeen niet met de mogelijkheid rekening houdt, dat door het toedienen van bepaalde stoffen de prestatie van de tegenstander kan worden verminderd. Hij signaleert het geval dat in de toekomst - en mogelijk nu al - de winnaar als het ware door het laboratorium wordt bepaald; er dreigt een ontaarding van bepaalde facetten in de topsport. Hij wijst er nogmaals op dat de opzet van het onderzoek niet volledig waterdicht is, waardoor knoeierij niet wordt uitgesloten. De heren Rolink en Greep verklaren zich in principe bereid om over de morele bezwaren heen te stappen, als het een aanzet zou vormen tot een betere aanpak van en een beter verdiepen in de begeleiding van de topsport. Zij zullen nagaan of hun Bestuur en achterban bereid zijn om op deze basis mee te werken aan het onderzoek. Indien dit fiat is gegeven, zal een nader gesprek tussen de KNVB (de heren Mosterd en Kessel) en Ajax (de heren Greep en Rolink) in juni volgen. Tot grote verbazing van de bij bovenstaande bespreking aanwezig geweest zijnde heren van Ajax, deelde heer heer Vilé, voorzitter van het sectiebestuur, in de Algemene Vergadering Betaald Voetbal, gehouden op zaterdag 26 mei 1979, mede: Onderzoek doping geduide middelen: 'De clubs hebben al enige tijd geleden van de Medische Afdeling van de KNVB het verzoek ontvangen hun medewerking te verlenen aan een inventarisatie naar hetgeen als doping geduide middelen moet worden beschouwd. Het is dus geen onderzoek naar doping, maar enkel en alleen een inventarisatie naar hetgeen als zodanig moet worden aangemerkt. Enige clubs hadden hier overwegende bezwaren tegen, maar inmiddels kan worden vastgesteld dat in goed overleg die bezwaren zijn opgeheven en de Medische staf van de KNVB in augustus met dit onderzoek gaat aanvangen!(!) In de op 9 mei 1979 gehouden bespreking wordt dus afgesproken dat er in juni nog een bespreking komt tussen de KNVB (de heren Mosterd en Kessel) en Ajax (de heren Rolink en Greep) en op 26 mei 1979 zegt de voorzitter van het Sectiebestuur, de heer Vilé, dat alle bezwaren zijn opgeheven. U zult het wel eens zijn met de grote verbazing van de bij de bespreking aanwezige Ajax-mensen. Gedurende de maand dat onze fysiotherapeut, de heer Wolff, bij het Wereldkampioenschap roeien in Nieuw-Zeeland vertoefde, heeft de heer R. Nolet hem tot volle tevredenheid vervangen. De heer Wolff viel ook de eer te beurt uitgenodigd te worden om als fysiotherapeut op te treden bij het Wereldelftal dat op 25 juni 1979 in het River-Plate-stadion te Buenos Aires tegen Argentinië speelde. RECLAME Na het aftreden van de heer Van Praag als voorzitter werden de besprekingen betreffende het afsluiten van contracten voor het maken van reclame op ons veld en complex, het toezicht houden op reclamecontrac ten afgesloten door het Reclamebureau Holland en de heer Gosewehr, toevertrouwd aan penningmeester Brandsteder. Ook de behandeling van contracten voor TV-uitzendingen werd in zijn handen gelegd. Uit het financieel verslag zult u wel vernemen wat deze activiteiten aan baten hebben opgeleverd. VERPACHTINGEN Aangezien de heer Ferron te kennen heeft gegeven dat hij belangstelling had voor het afsluiten van een nieuw pachtcontract, zijn besprekingen hierover gaande. De heer C. C. Kamlag bleef pachter van de kantine in het Jeugdhome op het complex Voorland. De firma Oord en Belmer bleef pachter van de verhuur van zitkussentjes op de overdekte tribune. Het bestuur is er nog niet in geslaagd afdoende maatregelen te treffen tegen het euvel van vroegtijdig neerleggen van de zitkussentjes. Het contract met de Reclamestudio AKA (te maken reclame via onze geluidsinstallatie) onderging alleen wijziging ten aanzien van het daarvoor te betalen bedrag. Een begin werd gemaakt met het afsluiten van contracten voor het maken van reclame via het elektronisch scorebord, maar gezien de misère hiermede, zal daarvan wel niet veel terecht zijn gekomen. Ook betreffende de opbrengst van vorenstaande verpachtingen zult u uitsluitsel krijgen via het financieel verslag van de heer Brandsteder. VERZEKERINGEN Aan de hand van het taxatierapport uitgebracht door het Makelaarskantoor J. Rappange, werd, rekening houdend met de huidige bouwprijzen, de herbouwwaarde van ons stadion vastgesteld, terwijl ook andere bedragen (Jeugdhome Voorland, meubilair, prijzenkasten e.d.) werden bekeken. Overige verzekeringen: Pensioenverzekering voor de administrateur, de heer Holsheimer; Persoonlijke ongevallenverzekering ten behoeve van de bestuursleden, de heren Holsheimer en Brom; Berovingsverzekering brandkasten, alsmede het overbrengen van de gelden door de kassiers van de loketten naar de Administratie; Inbraakverzekering, WA-verzekering voor tractor en machines. CONTACT MET DE PERS Het kan niet worden gezegd dat de persoonlijke contacten met de journalisten slecht zijn, maar het is een doorn in het oog van de bestuursleden dat er vele onjuiste berichten - en vanzelfsprekend waren het dan tevens negatieve - in de pers verschenen. 0 29

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 29