De heer W. Wassenaar merkt op dat de secretaris hem heeft vermeld bij de overledenen, maar dat men kan zien dat hij nog leeft. Waarschijnlijk is een vergissing gemaakt met de voorletters, want zijn vader met de voorletters J. P. is overleden. De secretaris zegt dat hij van de Administratie een opgave ontvangt van de in het verenigingsjaar overleden leden. Hij zal laten nagaan of misschien de verkeerde ledenkaart is gelicht. 6. Jaarverslag van de penningmeester over het boekjaar 1977-1978. Voorzitter Harmsen geeft hiervoor het woord aan penningmeester A. Brandsteder. Deze zegt, alvorens aan de voorlezing van zijn verslag te beginnen, dat de Balans per 30 juni 1978 en de Rekening van Baten en Lasten over het boekjaar 1977-1978 zijn gepubliceerd in het Ajax-Nieuws. De heer Van der Zwaag vraagt bij interruptie of de heer Ferron en zijn personeel de zaal niet dienen te verlaten. Voorzitter Harmsen antwoordt, dat hij dit, gezien de publikatie in het Ajax-Nieuws, op 't ogenblik nog niet nodig vindt. Mocht echter naar aanleiding van gestelde vragen dieper op financiële zaken worden ingegaan, dan zal het wel gebeuren. De heer Brandsteder leest hierna zijn verslag voor, waarna de voorzitter vraagt of iemand nog vragen heeft. De heer Schalm zegt dat er een opbrengst was uit beleggingen, maar dat die op de Balans 'Beleggingen' niet voorkomt. De heer Brandsteder antwoordt dat deze is begrepen onder het hoofd Liquide middelen. Aangezien niemand anders vragen heeft, bedankt de voorzitter de penningmeester voor zijn verslag. Applaus. 7. Mededeling van de Financiële Commissie. De heer Van Wijk deelt mede, dat de financiële commissie in de jaarvergadering van de ledenraad van 31 augustus jl. rapport heeft uitgebracht. In dit rapport heeft de commissie de ledenraad geadviseerd de penningmeester en de overige leden van het bestuur décharge te verlenen voor het gevoerde financiële beleid. De ledenraad stemde in met het gegeven advies, waardoor de voorgestelde décharge een feit werd. 8. Rondvraag. De volgende leden voerden tijdens de Rondvraag het woord. Het onderwerp van hun vraag is tussen haakjes achter hun naam vermeld. Van Minden (elektronisch scorebord is een sof); De heer Hordijk heeft geen vraag, maar hij wil even zeggen dat naar zijn mening in 't verleden meer aandacht is besteed aan de jaarverslagen van de secretaris en de penningmeester. Hem is bekend wat een werk Jan Westrik en Ton Brandsteder moeten hebben gehad om deze verslagen te maken en dat hij daarop toch nog wel even de aandacht wil vestigen en hun wil bedanken voor hun verslagen. Applaus. 8. Sluiting. Voorzitter Harmsen bedankt de aanwezige dame en heren voor hun aanwezigheid. Aan de ene kant gelooft hij aan een moeilijke tijd, als hij denkt aan het resultaat van de wedstrijd van gisteravond (Atletico-Bilbao- Ajax 2-0). Hij is echter van mening dat men een beleid niet na 1 jaar moet beoordelen, maar na 2 of 3 jaar. Het is erg belangrijk dat we er alles aan doen om er voor te zorgen dat we in de toekomst meer uit onze eigen jeugd kunnen putten, zodat we geen 'vreemdelingenlegioen' krijgen. Zowel de vriendschappelijke- als de competitiewedstrijden zijn tot dus verre succesvol verlopen en we zijn een heel eind op de goede weg. We hebben een jong en goed team in het veld staan. De vedetten zijn bijna allemaal weg en de spelers dienen te weten dat ze hard moeten werken om geld te verdienen. Het C-team heeft met 6 punten uit 3 wedstrijden ook weer de goede lijn te pakken. Hij vraagt de aanwezigen niet alles te geloven wat in de pers omtrent Ajax wordt gepubliceerd. Het bestuur doet beslist geen kromme zaken. Hij doet een beroep op de commissieleden, elftalleiders en trainers om voor een goede communicatie te zorgen en dat men niet moet trachten elkaar de loef af te steken. Dan wordt Ajax 100 jaar. De Koninklijke HFC bestaat binnenkort ook 100 jaar en waarom zou dat te zijner tijd bij ons niet mogelijk zijn. We dienen allemaal de handen in elkaar te slaan om goede resultaten te bereiken. Gebeurt dit, dan gelooft hij in Ajax. Hij wenst de aanwezigen voor straks een wel thuis toe en sluit om 9.00 uur de 1 e - in recordtijd - door hem geleide Jaarlijkse Algemene Ledenverga dering. PERSONEEL Tijdens het afgelopen verenigingsjaar kwam in het administratieve per soneel geen en in het terreinpersoneel 1 wijziging. Per 1 augustus 1979 treedt bij ons in dienst de 18-jarige D. Trock, van beroep schilder. Gaat tevens in A-juniores spelen. Administratie: De heren G. M. Holsheimer, administrateur en algemene leiding; P. Hoefman, adjunct-administrateur en kassier en N. M. Steur. Terreinpersoneel: De heer P. C. Bosman voor niet agrarische werkzaamheden. Aan de heer D. Hoefman werd op zijn verzoek per 1 april 1979 ontslag verleend. Conciërge-echtpaar: De heer en mevrouw J. C. Nielsen. De heer Nielsen werd per 1 december 1978 gepensioneerd bij de Koninklijke Marine en kon daarna zijn volle aandacht besteden aan zijn werkzaamheden als concierge. Het ere-lid, de heer W. F. C. Bruijnesteijn, verleende praktisch iedere middag en bij vakantie van anderen zonodig gehele dagen assistentie op de administratie, terwijl in de periode dat er extra drukte ontstond - doordat de diploma's moeten worden verzonden - ook het lid van verdienste, de heer F. C Molema, bereid was hierbij assistentie te verlenen. Namens het bestuur worden beide heren bijzonder hartelijk dank gezegd voor hun belangloze medewerking. De Dienst voor de Sport (voorheen genaamd G.I.L.O.) was bereid tijdelijk te voorzien in de ontstane vacature door het ontslag van de heer D. Hoefman. Het bestuur heeft met de heren van de Dienst voor de Sport reeds een bespreking gehad omtrent de wijze waarop definitief hierin zal worden voorzien. Een woord van lof voor het administratieve personeel is hier zeer zeker op zijn plaats. TRAINERS, MEDISCHE STAF, FYSIOTHERAPEUT, MASSEUR EN EHBO Op 1 juli 1978 waren bij ons in dienst: C. Brom: B. Haarms: L. Beenhakker: B. Muller: D. W. de Groot: C. Groot: J. Wolff: H. Langenberg: Trainer-coach; Assistent van de heer C. Brom; Trainer van Jong-Ajax en de juniores A 1 alsmede coördinator van de gehele jeugdtraining; Trainer van de amateur/seniores elftallen; Trainer van de juniores A 2, A 3, B 1 en B 2. In de loop van het seizoen 1978-1979 moest het elftal van de juniores A 3 noodgedwongen uit de competitie worden teruggetrokken; Trainer van de 3 juniores C-elftallen en de 5 pupillen elftallen; Fysiotherapeut; Masseur bij Jong-Ajax, zonodig ook voor seniores en juniores, alsmede het verlenen van assistentie aan de heer J. Wolff. EHBO: De EHBO-hulp op al onze velden gaat via de EHBO-omroepcentrale onder leiding van mevrouw Omloo-Gravenmaker. 28

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 28