In de loop van het seizoen vond een uitbreiding plaats met de heren: H. Lauer; R. Ojevaar en W. Wassenaar. Naar mijn mening is dit de commissie met de moeilijkste en meest ondankbare taak. Nogmaals doe ik een beroep op al onze leden, vooral op de leden in het bezit van een autokaart, om zich stipt te houden aan de door de heren gegeven wijzigingen en niet tegen te pruttelen. De leden van de commissie worden namens het bestuur hartelijk dank gezegd voor de wijze waarop zij hun moeilijke taak in het belang van Ajax vervullen. VERGADERINGEN In het afgelopen verenigingsjaar werd - behalve de 6 vergaderingen van de ledenraad, waarvan door mij onder het hoofdstuk 'Ledenraad' reeds uittreksels zijn opgenomen - alleen nog de Jaarlijkse Algemene Ledenver gadering gehouden. Hieronder volgt daar een verslag van: Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering, gehouden op 14 september 1978. 1Opening en huldiging van de kampioenselftallen. Voorzitter Harmsen heet om kwart over acht de aanwezige dame, ere-leden, leden van verdienste, werkende en ondersteunende leden van harte welkom. Hij deelt mede, dat de presentielijst door meer dan 30 stemgerechtigde leden is getekend, zodat zonodig rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen. De opkomst is helaas geringer dan verleden jaar; toen 73 leden, nu 55 stemgerechtigde leden en 15 ondersteunende leden. Hij doet daarna eerst enige zakelijke mededelingen waarbij in het bijzonder dat in de kortgeleden gehouden jaarvergadering van de ledenraad Jaap van Praag is afgetreden als voorzitter. Hij staat hierbij langere tijd stil, teneinde o.m. te spreken over de continuatie van het (van Praag-) beleid door hem als nieuwe Ajax-president. In de jaarvergadering van de ledenraad werden de ondersteunende leden Bormann, Lindeman en Stodel benoemd tot werkend lid, waarmede hij hen feliciteert en hartelijk welkom heet bij de werkende leden. De heer L. van Wijk werd voor 3 jaar herkozen als lid van de financiële commissie. In de redactiecommissie werden vader en zoon Middendorp voor 1 jaar herkozen alsmede de heer Boering. Voorzitter Harmsen zegt dat dit is gebeurd om hemzelf de gelegenheid te geven zich eerst in andere zaken te verdiepen. Voorzitter Harmsen noemt hierna de namen van de leden die ons het afgelopen jaar door de dood ontvielen. Het zijn: Werkende leden: J. L. Aarsen, J. H. F. Bartelsman, C. Deegen, C. H. Geudeker, A. J. F. Heinhuis, K. F. E. Holman, F. Louwaard, H. F. Twelker Sr., W. J. v. d. Velden en M. Wijting. Ondersteunende leden: G. C. Bussink, C. Selier, G. J. Jurgens, A. de Leon, S. Loonstein, S. J. Th. Pardoen, P. J. Spruitenburg, A. J. C. Tiel, H. F. Vollers en W. Wassenaar. Nadat zij met enige ogenblikken stilte staande zijn herdacht, verklaart hij de vergadering voor geopend. Hij deelt nog mede, dat hij vergeten is te memoreren dat de heer H. A. Smit in de jaarvergadering van de ledenraad tot lid van verdienste werd benoemd. Hij zal nu overgaan tot de huldiging van de kampioenselftallen. Ajax 3, leider de heer H. v. d. Zwaag. Hij zegt dat dit elftal net als in het seizoen 1976-1977 wederom, dus voor de 2e achtereenvolgende keer, kampioen is geworden van de reserve 1e klasse van de KNVB. Het elftal werd in Zeist - eveneens voor de 2e maal - 2e, deze keer met 1 punt achterstand op Panningen 2. Hij wenst de heer Van der Zwaag nog veel succes met zijn elftal. Juniores A 1leider de heer A. Boerkoel. Voorzitter Harmsen feliciteert de heer Boerkoel met het behaalde kam pioenschap van de regionale jeugd in District West I na een beslissings wedstrijd tegen Haarlem. Jammer is dat het succes van verleden jaar niet geheel kon worden gecontinueerd, omdat in de strijd om het kampioen schap van Nederland deze keer met de 2e plaats genoegen moest worden genomen met 1 punt achterstand op NEC. Juniores B 1leider de heer A. R. Been. Hij feliciteert de heer Been met het behaalde ongeslagen kampioenschap, (slechts 1 gelijk spel) Juniores C 1leider de heer C. C. Harms. De voorzitter zegt dat hij meent begrepen te hebben dat het behaalde succes mede het gevolg is geweest van de hechte samenwerking met de trainer, de heer C. Groot. Hij hoopt dat de heer Harms ook in het lopende seizoen weer veel aandacht zal besteden aan de jeugd, want dan kan daaruit in de toekomst misschien geput worden. Juniores C 3, leider de heer W. M. de Geest. De voorzitter zegt dat hij heeft gehoord dat ons laagste junioreselftal het veelal heeft moeten opnemen tegen oudere en grotere spelers, maar dat dit geen beletsel is geweest om het kampioenschap te behalen. Hij feliciteert de heer De Geest met het behaalde succes. Pupillen A 1leider de heer J. A. van Eijden. Aangezien de heer Van Eijden niet ter vergadering aanwezig kon zijn, komt in zijn plaats de heer Bijvank. De voorzitter zegt, dat het voor 't eerst was dat dit elftal - niet geplaagd door tournooi-verplichtingen - de wedstrijden om het kampioenschap van Amsterdam heeft kunnen uitspelen met het gevolg dat de begeerde titel werd behaald, waarmede hij de heer Bijvank van harte feliciteert. Na zijn toespraakjes tot de leiders overhandigde voorzitter Harmsen hun een Ajax-kampioenswimpel met het verzoek alle betrokken spelers een exemplaar te willen geven. 2. Ingekomen stukken. De secretaris deelt mede, dat de ingekomen stukken afkomstig van de leden Caransa, Van Dijk, C. A. en J. A. van Eijden, Fischer, Van Genderen, Lambregts, Petersen, H. A. Smit, C. W. F., H. G. A. en K. G. A. Timman alle betrekking hebben op bericht van verhindering. 3. Notulen van de Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van 8 septem ber 1977. Zijn gepubliceerd in het Ajax-Nieuws nr. 3 september/oktober 1977. Voorzitter Harmsen vraagt of iemand het nodig acht dat de notulen nog worden voorgelezen. Nadat is gebleken dat niemand dat wenst, worden deze door de voorzitter ongewijzigd vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris voor de samenstelling. 4. Verkiezing 8 leden van de ledenraad. Aftredend zijn de 8 leden A. Boerkoel, J. A. Bouwens, M. Caransa, G. Fischer, M. J. W. Middendorp, H. J. W. Pil, H. A. Smit en Drs. L. M. van Wijk. De 8 heren stellen zich herkiesbaar. Voorzitter Harmsen zegt dat hij aanneemt - nu er geen andere kandidaten zijn gesteld - dat akkoord wordt gegaan met herbenoeming bij acclamatie van de afgetreden 8 leden. De vergadering geeft door applaus te kennen dat met dit voorstel wordt ingestemd. 5. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1977-1978, waarin is opgenomen een verslag over de werkzaamheid van de ledenraad. Voorzitter Harmsen zegt dat nu het langzamerhand beroemd geworden jaarverslag van de secretaris aan de beurt is, waarvan een uitgebreid uittreksel is gepubliceerd in het deze week uitgekomen Ajax-Nieuws. Hij vraagt of iemand nog opmerkingen heeft over het verslag. r-N 27

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 27