225222 Leidseplein 20 Spui 28 Rembrandtsplein 12 Ook voor catering-service. Bel: vissen noteren, hetgeen voldoende was om hem de leiding te bezorgen, maar later bleek dat hij die niet kon vasthouden, want hij eindigde op de 6e plaats met 19 stuks. Voor de 1e prijs werd het een spannende strijd tussen de heren H. Hoopman, E. Bormann en P. Keizer. De heer Hoopman, de oude routinier, slaagde er in om zegevierend uit de strijd te komen. De grootste baars (18 cm) werd gevangen door de heer L. v.d. Meij, die ook kans zag de grootste vis, een brasem van 48 cm op de wal te brengen. Een prestatie die vermelding waard is. In totaal werden er vijf ronden gehengeld, waarin 484 visjes werden gevangen. De heren Blekkenhorst, Koopman en Oostrom hadden 483 op hun formulier vermeld en de heren Hoopman en Schouwenburg 485. Met sportieve medewerking van de heer Koopman ging de 1 e prijs naar de heer Hoopman, die bestond uit 4 autobanden, beschikbaar gesteld door de firma Jan van den Broek. Het sluitstuk van de dag had plaats in het Hotel Mariott. Prachtige gedekte tafels met voor iedere dame een mooi vaasje met orchideeën van de heer Koek. Sfeervolle muziek van het trio Bert Hermarij en natuurlijk het traditionele optreden van onze Tante Leen. Allen die deze visdag mogelijk hebben gemaakt hartelijk bedankt. De eerste 6 winnaars: H. Hoopman - 24, E. Bormann - 22, P. Keizer - 21J. Bouwmeester -19, F. Jansen -19 en P. van Deijck eveneens 19 visjes.' Vrijdagavond 5 december 1978 werd een clubavond met dames gehou den. Tot veler varrassing werd deze ook bezocht door Sint Nicolaas, die liet merken goed op de hoogte te zijn van hetgeen in Ajax voorviel. De jaarlijkse Kienavond vond plaats op 21 december 1978 en had als nieuwigheid de 'Kerstman', die aan alle dames een cadeautje kwam uitreiken. Het was traditiegetrouw zeer gezellig en mede door de gulle gaven van vele Ajacieden - waarvoor de heer Van Mourik hun hartelijk dank bracht - een geslaagde avond. Op 17 februari 1979 was door de 'Vrienden van Ajax' voor de 6e keer een Carnavalsavond georganiseerd. Twee orkesten - 25 musici - en diverse attracties met o.a. 'de Viltjes' en Alexander Curley. Naar mijn mening is het niet juist dat op dezelfde avond door de Ontspanningscommissie Ajaxjeugd in het jeugdhome op Voorland ook een Carnavalsavond werd gevierd. De heren initiatiefnemers van beide feesten moeten maar eens de koppen' bij elkaar steken, om te trachten tot 'n gezamelijk 'optreden' te komen of ten minste er voor te zorgen dat er niet 2 Carnavalsfeesten op dezelfde avond worden gehouden. Op vrijdag 13 april 1979 werd door de Clubavondcommissie een zoge naamde eierenavond gehouden, waar ook de dames bij aanwezig waren. Zonder overdrijving kan worden gezegd dat de prijzentafel een geweldige indruk maakte. Niemand ging met lege handen naar huis, want iedereen kreeg een leuk paasmandje met eieren, die beschikbaar waren gesteld door de heer Heemskerk uit Noordwijkerhout. De bestuursleden Harmsen, Boering en ondergetekende gaven met hun dames acte de présence. Namens het bestuur worden de commissieleden hartelijk dank gezegd voor hun inzet om de band tussen de Ajacieden niet alleen te laten voortbestaan 's zondags op de tribune, maar ook op de door hun georganiseerde avonden. Het is te betreuren dat op de vaste clubavond, de vrijdagavond, zo weinig bestuurs- en commissieleden aanwezig zijn en ook de jongere leden zich niet laten zien. TERREIN- EN ONDERHOUDACOMMISSIE Op 1 juli 1978 bestond de commissie uit de heren: W. P. Deegen; C. van Dekken; J. D. Sebus en A. Brandsteder, optredende als voorzitter. Men kwam in het afgelopen verenigingsjaar als regel in 't begin van iedere maand bijeen. U denkt er misschien niet zo bij na, maar het is ontstellend hoeveel tijd vorengenoemde heren dienen te besteden om onze eigendommen in goede staat te houden, waarbij nog komt dat de heren Brandsteder en Sebus de besprekingen met de gemeente dienden bij te wonen. De commissie leed een gevoelig verlies door het overlijden op 4 november 1978 van hun lid, de heer Cor van Dekken, die als gepensioneerde ontzettend veel op ons complex aanwezig was. Namens het bestuur worden de heren hartelijk dank gezegd voor hun werkzaamheden en zorgen om ons stadion in een zo goed mogelijke staat te houden. REDACTIE - COMMISSIE Op 1 juli 1978 bestond deze commissie uit de heren: M. Middendorp; M. J. W. Middendorp en J. van Praag. De laatstgenoemde was in de commissie gekozen in verband met het bepaalde in artikel 3 van het huishoudelijk reglement. De heer Van Praag, die zich als voorzitter niet meer herkiesbaar had gesteld, kon daardoor geen kandidaat meer zijn voor de commissie. De heren M. en M. J. W. Middendorp hadden zich herkiesbaar gesteld en werden in de jaarvergadering van 31 augustus 1978 voor 1 jaar herbe noemd. Normaliter zou de nieuwe voorzitter, de heer Harmsen, in de plaats getreden zijn van de oud-voorzitter, de heer Van Praag, maar om de heer Harmsen meer tijd te geven zich in het voorzittersschap in te leven, werd besloten dat voor 1 jaar de vice-voorzitter, de heer Boering, als bestuurslid zitting zou nemen in de commissie. Per 1 september 1978 werd de samenstelling hiervan derhalve: D. J. Boering; M. Middendorp en M. J. W. Middendorp. In het afgelopen verenigingsjaar verschenen de volgende 10 nummers van het Ajax-Nieuws, in totaal bevattende 172 bladzijden tekst. No. 1 juli 1978 bevattende 16 bladzijden; No. 2 aug./sept. 1978 bevattende 32 bladzijden; No. 3 oktober 1978 bevattende 28 bladzijden; No. 4 november 1978 bevattende 16 bladzijden; 24

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 24