Zaterdagmiddag 9 december 1978 was een feest georganiseerd voor alle pupillen met als hoogtepunt het bezoek van Sint Nicolaas en zijn knecht. De Sint raadpleegde zijn 'Grote Boek' met als gevolg voor sommige pupillen lovende woorden, maar voor andere vermaningen. Bij hun vertrek ontvingen de pupillen vele cadeaus en tijdens de middag zorgde de heer Ferron voor een drankje enzomeer, waarvoor hartelijk dank. Vanaf deze plaats een compliment aan de leden van de commissie voor de uitstekende organisatie van deze middag. In het clubnieuws juni/juli 1979 gaf de heer Van Zoest een resumé van de activiteiten in het afgelopen seizoen, waaruit ik nog het volgende ontleen: Voor de 'Groten' werden georganiseerd: enkele gezellige avonden, te weten Carnaval (17 februari 1979), een dans/kienavond en nog tweemaal een geslaagd dansfeest. Het doel van deze avonden was de band tussen de ouders te verstevigen, maar vooral ook om er geld aan over te houden ten behoeve van de jeugd. De commissie vergat ook de zieken en geblesseerden niet, want in 29 gevallen werd gezorgd voor een fruitmand, boeken- of platenbonnen. Hoogtepunten waren ook de Kerst- en Paasklaverjaswedstrijden. Naar mijn mening is hier zeker een woord van dank aan het adres van de commissieleden op zijn plaats voor hun vele activiteiten. FINANCIËLE COMMISSIE De commissie bestond op 1 juli 1978 uit de heren: J. A. Bouwens, voorzitter; Ir. J. Lambregts en Drs. L. M. van Wijk. Aan de beurt van aftreden was de heer Van Wijk, die in de jaarvergadering van de ledenraad van 31 augustus 1978 voor drie jaar werd herbenoemd. Dit jaar is aan de beurt van aftreden de heer Ir. J. Lambregts, die zich herkiesbaar heeft gesteld. Namens het bestuur hartelijk dank aan de leden voor hun werkzaamheden en voor de prettige samenwerking tijdens het afgelopen verenigingsjaar. TECHNISCHE ADVIES COMMISSIE In de vergadering van de ledenraad van 12 december 1978 (zie daar) werd dus een accoord bereikt om de Technische Advies Commissie te vervangen door een Technische commissie, bestaande uit 2 sub commissies. Hieraan werden voor het betaald voetbal toegevoegd de trainers Brom, Haarms en Beenhakker en voor het jeugdvoetbal: Beenhakker, C. Groot, D. W. de Groot en B. Muller. Tot de eerstvolgende jaarvergadering van de ledenraad zal die voor het betaald voetbal bestaan uit de heren: D. J. Boering, voorzitter; G. Fischer en A. Pronk, leden, de subcommissie voor het jeugdvoetbal uit de heren: A. J. van Eijden, voorzitter; P. Keizer en H. A. Smit, leden. Bij brief van 30 mei 1979 deelde de heer Fischer mede, dat hij door privé omstandigheden in de komende jaarvergadering van de ledenraad zijn functie in de Technische commissie ter beschikking moet stellen. Het lijkt mij beter niet vooruit te lopen op het verslag dat de commissie dient uit te brengen in de jaarvergadering van de ledenraad op dinsdag 28 augustus 1979. ENQUÊTE - COMMISSIE Volgens artikel 19 van het huishoudelijk reglement behoort deze commis sie te bestaan uit: voorzitter, secretaris en 1 lid. Als zodanig treden onderscheidelijk op: a. de secretaris van de vereniging; b. de secretaris van de commissie jeugdvoetbal en c. de secretaris van de commissie amateur-seniores-voetbal. Aangezien in het afgelopen verenigingsjaar in deze functies geen wijziging werd gebracht, bleef de commissie - een zogenaamde 'slapende' com missie - derhalve ook in het afgelopen verenigingsjaar bestaan uit de heren: J. H. Westrik, voorzitter; J. Neefjes, secretaris en W. F. Schoevaart, lid. Dit wordt veroorzaakt doordat de heren Neefjes en Schoevaart ten nauwste betrokken zijn bij het aannemen van respectievelijk jeugdleden en amateur seniores. Het aannemen van nieuwe ondersteunende leden blijft bovendien veelal beperkt tot familieleden, vrienden en/of bekenden van werkende- of ondersteunende leden, zodat er geen aanleiding bestond om de commis sie in vergadering bijeen te roepen. TOTO- EN LOTTO-COMMISSIE Op 1 juli 1978 bestond deze commissie wederom uit de heren: G. J. Hulscher; F. Kubin; F. C. Molema; J. Slauerhof en C. W. F. Timman, aangezien de heren bereid waren hun functie te blijven vervullen en het bestuur, gezien de wijze waarop de heren hun taak verrichtten, geen aanleiding vond wijziging in de commissie aan te brengen. De heren brachten ook geen verandering in hun tot dusverre gevolgde werkwijze, zodat zij wederom elke vrijdagavond in de bestuurskamer aanwezig waren voor het in ontvangst nemen van de formulieren het zegelen daarvan alsmede verder verschillende administratieve handelin gen. Uit het verslag van de penningmeester zult u wel vernemen hoe groot de opbrengst voor de Ajax kas was dankzij hun activiteiten; hetgeen volgens mij zeker een niet te versmaden bedrag zal blijken zijn. In de vergadering van de ledenraad van 7 juni 1979 werd de heer J. Slauerhof, op voorstel van het bestuur, met ingang van 1 juli 1979, met algemene stemmen benoemd tot werkend lid. Mijns inziens was deze benoeming zeer zeker verdiend. Namens het bestuur worden de heren van harte dank gebracht voor hun inzet om het voor Ajax bestemde bedrag zo hoog mogelijk te doen zijn. CLUBAVOND - COMMISSIE In de samenstelling van deze commissie kwam geen wijziging, zodat ze op 1 juli 1978 wederom bestond uit de heren: K. W. van Mourik, voorzitter; M. Lindeman; J. Minderhoud en C. A. Welling. De commissie had besloten de jaarlijkse visdag te houden in het Noord-Hollandse dorpje Langereis. De heer K. W. van Mourik schreef in het clubnieuws van november 1978 betreffende deze visdag onder meer het volgende. 'De eerste aanleg was in het Restaurant Amazone in Opmeer, waar de koffie met krentebrood werd genuttigd en men de gelegenheid kreeg om het aantal vissen dat zou worden gevangen te raden. Het weer was koud en winderig. Piet van Deijck wilde kennelijk zijn absentie van vorig jaar inhalen, want in de 1 e ronde liet hij 12 gevangen 23

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 23