PUPILLEN Van de secretaris van de pupillencommissie, de heer H. Bijvank Jr. ontving ik het volgende stukje. 'In verhouding speelden de pupillen minder wedstrijden dan in het seizoen 1977-1978 als gevolg van de barre winter. In het seizoen 1978-1979 werden echter betere resultaten behaald dan in het seizoen 1977-1978, namelijk minder wedstrijden verloren en gelijk gespeeld en in de gewonnen wedstrijden hogere uitslagen. In de 93 competitie- en bekerwedstrijden werden 503!! doelpunten gemaakt en kregen we er maar 40 tegen, het doelsaldo is dus 463. De 503 doelpunten betekenen een gemiddelde van 5,4 doelpunt per wedstrijd.' gel. verl. gesp. gew. pnt. voor tegen Pupillen A 1 21 20 1 - 41 119 - 5 Pupillen A 2 17 16 - 1 32 109 - 9 Pupillen A 3 18 16 2 34 120 - 7 Pupillen A 4 17 12 4 1 28 95 - 9 Pupillen B 1 20 16 2 2 34 60-10 Totaal: 93 80 9 4 169 503 - 40 Een tournooi-commissie, bestaande uit de heren Bijvank Jr., Kamlag, Klok, Neefjes en Tak, had de organisatie op zich genomen van het achtste Ajax-pupillen-tournooi, dat werd gehouden op 5 mei 1979 en voor de tweede keer de naam droeg van 'Hans Kok'-wisselbeker. De deelnemende verenigingen waren ADO, Feyenoord, NAC, Sparta en Ajax, die elk met hun pupillen A 1 en 2 waren gekomen. De vereniging NAC, die dit jaar voor 't eerst aan het tournooi deelnam, behaalde het beste totaalresultaat van beide poules en werd dus winnaar van het tournooi met 14 punten en ontving uit handen van Hans Kok de 'Hans Kok'-wisselbeker. 2. Ajax-13 punten; 3. Feyenoord-7 punten; 4. Sparta-4 punten en 5. ADO met 2 punten. De overige prijzen werden door de commissaris amateur voetbal, de heer A. J. van Eijden, onder het houden van korte toespraakjes, uitgereikt. Na afloop tijdens een kort gezellig samenzijn bedankte de secretaris, namens het bestuur, de leden van de tournooi-commissie voor de goede organisatie van het tournooi. JEUGDBEGELEIDINGSCOMMISSIE Ook gedurende het afgelopen verenigingsjaar vormden onderstaande heren de Jeugdbegeleidingscommissie. E. Fischer: Hoofd van de Berlageschool (basisschool); D. Karremans: Conrektor van de Berlage scholengemeenschap; J. Tielenburg: Social-maatschappelijk werker bij de Gemeente Amster dam; I. Waas: Conrektor van de Openschoolgemeenschap Bijlmer. De heer I. Waas trad op als coördinator van de commissie. Bij de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement werd de commissie opgenomen in het huishoudelijk reglement onder de naam: STUDIE BEGELEIDINGS COMMISSIE. Artikel 18. 1Het bestuur benoemt jaarlijks een studie begeleidings commissie. Zij bestaat uit ten minste 3 werkende- of ondersteunende leden, die de leeftijd van 25 jaar hebben bereikt en die geen deel uitmaken van het bestuur of van een andere commissie. Het bestuur benoemt een gedelegeerde in de commissie. 2. De commissie kiest uit haar midden een voorzitter. 3. De leden van de commissie moeten door hun opleiding en/of maat schappelijke positie in staat worden geacht hun taak naar behoren te kunnen vervullen. 4. De commissie heeft tot taak, in overleg met de gedelegeerde van het bestuur, de leden bij wie het samengaan van het bedrijven van de voetbalsport en het volgen van onderwijs en/of het maken van huiswerk tot problemen heeft geleid of zou kunnen leiden te begeleiden bij hun studie. 5. De commissie zal de organisatie-vormen die zij ten aanzien van haar functioneren binnen de taakstelling noodzakelijk acht, in nauwe sa menwerking met de gedelegeerde van het bestuur moeten bepalen. 6. De commissie brengt aan het eind van elk verenigingsjaar binnen 1 maand aan het bestuur schriftelijk verslag uit over haar werkzaamhe den en bevindingen en zonodig kan zij tussentijds gevraagd of ongevraagd advies uitbrengen aan het bestuur. Tijdens een bespreking met het bestuur stelde de commissie voor de mogelijkheid te creëren dat onder deskundige begeleiding van twee docenten - die overigens geen deel zouden uitmaken van de commissie - aandacht gegeven kon worden aan het maken van huiswerk, vóór dat aan de training wordt begonnen. Het bestuur ging met het voorstel akkoord, zodat thans de juniores A, B en C 4 dagen per week, gedurende 2 uur per dag, in de perskamer van deze gelegenheid gebruik kunnen maken en het blijkt een goed idee te zijn geweest, want bij de meeste zijn de studieresultaten belangrijk verbeterd. In de bestuursvergadering van 25 juni 1979 deelde de heer Boering mede, dat de heer E. Fischer met succes had gesolliciteerd naar een school in Ede-Bennekom, hetgeen inhield dat deze diende te bedanken als lid van de commissie. Tevens deelde de heer Boering mede, dat hij er reeds in was geslaagd om een opvolger voor de heer E. Fischer te vinden en wel de heer H. P. de Weers, hoofd van de Corantijnschool (basisschool). Een woord van dank aan de heer E. Fischer voor hetgeen hij voor Ajax in 't algemeen en voor onze jeugd in 't bijzonder heeft gedaan in de 2 jaar dat hij lid was van de Jeugdbegeleidingscommissie. Een woord van welkom tot de heer H. P. de Weers en dank dat hij bereid is de opengevallen plaats in te nemen. Ik wens hem namens het bestuur veel succes in zijn functie. ONTSPANNINGSCOMMISSIE AJAX - JEUGDVOETBAL Bij brief van 12 september 1978 deelde de secretaris van de commissie, de heer A. L. van Zoest, mede, dat de heren J. v. d. Loo en B. Donker uit de commissie waren getreden, omdat hun zonen lid waren geworden van een andere voetbalvereniging. Tijdens het seizoen 1978-1979 (alweer het 4e van de commissie) zou deze bestaan uit de heren: S. Meijer, voorzitter; A. L. van Zoest, secretaris; A. J. Raske, penningmeester en H. Braakman, lid. De vaste wekelijkse kaartavond werd op donderdag voortgezet onder leiding van de heer Braakman. De baten hieruit voortvloeiende werden besteed aan activiteiten voor de Ajax-jeugd. Zaterdag 24 maart 1979 had de commissie een 'uitje' georganiseerd voor onze C-juniores, waarbij onder meer waren uitgenodigd de heer M. J. W. Middendorp en ondergetekende met hun echtgenotes. Om half twee werd per bus vertrokken van het jeugdhome op Voorland naar de Leidsekade, waar werd overgestapt in een rondvaartboot. Tijdens zo'n vaart ontdek je dat je vele dingen van Amsterdam niet kent. Bij terugkomst werd in het American-Hotel in een mooi zaaltje een 'koud-buffet' genuttigd, waarbij werd opgetreden door de bandparodist OUT uit Beverwijk. Daarna met de bus terug naar het jeugdhome voor een kort gezellig samenzijn. Ondergetekende bedankte daarna de leden van de commissie voor de prettige middag en namens het bestuur voor al het werk dat voor onze jeugd is verricht. 22

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 22