Internationale collectie modebrillen Oogmeting ondersteunend lid sinds 1960 en maakt reeds jarenlang deel uit van de Toto- en Lotto-commissie.) Nadat de heren Pil, Lambregts, Van Eijden, Caransa, Harmsen en Van der Wal enige opmerkingen betreffende dit punt hebben gemaakt, vraagt de heer Klok om voorstellen van benoeming tot werkend lid zoveel mogelijk te combineren, zodat niet praktisch bij elke vergadering een dergelijk punt op de Agenda voorkomt. Het voorstel van het bestuur wordt hierna met algemene stemmen aangenomen. 5. Bestuursmededelingen en wat verder ter tafel komt. Voorzitter Harmsen vermeldt na een opsomming aangaande de Zuid- amerikaanse tournee het programma van vriendschappelijke wedstrijden vóór en tijdens het seizoen 1979-1980: 3 en 5 augustus 1978: Tournooi in het Olympisch Stadion; 8 augustus 1978: Waarschijnlijk wedstrijd in Sint Truiden; 11 en 13 augustus 1978: In Engeland 2 wedstrijden, waarvan 1 tegen West Bromwich Albion; 31 augustus - 2 september 1978: Bernabeu-tournooi in Madrid. Vóór het eind van het jaar komt Real Madrid bij ons spelen; 12 september 1978: Waarschijnlijk in Split een wedstrijd tegen Hajduk, ter gelegenheid van de opening van hun nieuwe stadion; 14 november 1978: JubHeumwedstrijd tegen Flamingo in Rio de Janeiro; 16-23 december 1978: Waarschijnlijk 2 wedstrijden in Ivoorkust. Vragen gesteld door de heren Smit, Schoevaart en Potharst worden door de heren Harmsen en Boering beantwoord. Hierna ontspint zich een discussie omtrent het aantrekken van de contractspeler Karei Bonsink waaraan wordt deelgenomen door de heren Smit, Been, Westrik, Harmsen, Van Wijk, Van Eijden, Brandsteder, Boering, Pil, Potharst, Klok en Lambregts. Een uitgebreide discussie waaraan praktisch alle leden deelnemen omtrent de gebeurtenissen, geruchten enz. in en om Ajax, resulteert in het uitgeven van een officieel communiqué dat wordt opgesteld door de heren Harmsen, Caransa, Lambregts en Timman en dat als volgt luidt: De ledenraad in vergadering bijeen met het bestuur van de AFC 'Ajax', verontrust zijnde over de in hun ogen negatieve publikaties in enkele Contactlenzenadviseur Ziekenfondsleverancier Foto- en filmartikelen le klas kleur- en zwart-wit afwerking JAVASTRAAT 117 - TELEFOON 350117 Nederlandse dag- en weekbladen, alsmede de uitspraken gedaan via radio en TV, vinden het noodzakelijk het volgende bekend te maken: 1dat ten aanzien van de trainer Cor Brom nimmer een besluit is genomen om zijn contract te ontbinden en hij derhalve zijn werkzaamheden naar beste kunnen zal blijven uitoefenen; 2. ten aanzien van de speler Clarke heeft het Ajax-bestuur tot vandaag nimmer een poging gedaan om hem tussentijds van zijn contract te ontslaan; Ajax heeft in het afgelopen seizoen nimmer behoefte gehad de lopende contracten van zijn overige spelers, zonder hun medeweten, te ontbinden; 3. het bestuur van Ajax heeft geen contacten opgenomen of gehad met de heren Ivic en Vasovic; 4. de heer Maarten de Vos heeft het Ajax-bestuur namens Inter Football een concept-voorstel doen toekomen om het betaalde voetbal in Amsterdam te propageren, welk voorstel door het bestuur in de komende weken zal worden bestudeerd, waarna een beslissing zal worden genomen; 5. de transfer van Vitesse-speler Peter Boeve is met de vereniging en speler afgerond. Peter Boeve is toegevoegd aan de selectie voor de trip naar Zuid-Amerika; 6. de onderhandelingen met K. Bonsink, speler van RWDM, zijn nog gaande; 7. in overleg met zijn vertegenwoordiger, de heer Leo Horn, en het bestuur van Ajax heeft Ruud Krol besloten zijn hernieuwd contract tot 1 juli 1982 met volle toewijding te zullen vervullen. Merkwaardig is, dat in geen der persorganen het officiële Communiqué werd gepubliceerd!!! 6. Bespreking van het door de heer Middendorp in de vergadering van 23 april j.l. geopperde idee de statuten zodanig te wijzigen, dat het mogelijk wordt dat een kandidaat voor een bestuursfunctie een inwerkperiode krijgt. In onderling overleg wordt besloten - in verband met het late uur-dit punt van de Agenda af te voeren en naar de volgende vergadering te verplaatsen. 7. Rondvraag De secretaris deelt mede, dat de leden Hordijk, Kamlag, Klok Jr., Neefjes Jr., Petersen, Potharst, Van der Wal en Van der Zwaag aan de buurt van. aftreden zijn. Hij vraagt of de heren zich herkiesbaar stellen, hetgeen het geval blijkt te zijn. De volgende leden komen tijdens de rondvraag nog aan het woord. Het onderwerp is tussen haakjes achter hun naam vermeld. Been (jeugdopleiding-Schrijvers); Kamlag (keper Storm); Pil (speler op zaterdag-grootte ledenraad-shirtreclame); Potharst (speler Jol, buttons en plaatsen advertentie); Schoevaart (niet komen van voorzitter Harmsen bij wedstrijden van seniores en juniores); Kraan (driemanschap Brom/Haarms/Krol); Timman (welke bestuursleden gaan mee naar Zuid-Amerika); Boerkoel (goede jeugd); Van der Wal (vaste leider bij Ajax 1 - spelers Jong-Ajax); Vischschoonmaker (Schrijvers). 8. Sluiting. Met een wel thuis sluit voorzitter Harmsen omstreeks 1.00 uur deze lange vergadering. Hiermede ben ik aan het einde gekomen van mijn verslag over de werkzaamheid van de ledenraad in het verenigingsjaar 1 juli 1978 tot en met 30 juni 1979. Naar mijn mening is de verslaggeving uitgebreid genoeg om u in staat te stellen een verantwoord oordeel te vellen omtrent die werkzaamheid. 16

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 16