BELKR BIESHAAR BELKR BIESHAAR Carrosseriefabriek Constructiewerkplaats, Automobiel spuit en moffelinrichting In de discussie werd ook de prijs van de parkeerkaart betrokken, maar aangezien reglementair de beslissingsbevoegdheid hiervan niet aan de ledenraad is toebedeeld, zal het bestuur het bedrag hiervoor vaststellen. (Noot: De prijs van een parkeerkaart is verhoogd van f 125,- tot f 135,-). 5. Bestuursmededelingen en wat verder ter tafel komt. De leden ontvingen van penningmeester Brandsteder een fotokopie van het financieel overzicht van de periode 1 juli 1978 - 31 maart 1979. Betreffende de financiën worden vragen gesteld door de leden Van der Wal, Klok, Lambregts, Van der Zwaag, Fischer en Timman, en andermaal beantwoord door de heer Brandsteder. Op een vraag aangaande de raming van het saldo aan het eind van het verenigingsjaar, wordt door hem gezegd, dat hij hoopt gelijk uit te komen. Voorzitter Harmsen zegt dat de aanwezigen in de pers wel gelezen zullen hebben, dat het bestuur rond is gekomen met Arnesen en Lerby en deze keer is het persbericht juist. Het bestuur is nog druk doende met de overige spelerscontracten. Met Peter Boeve is een vóór-contract gesloten. We zijn ook bezig met het aantrekken van een nieuwe keeper. Hij hoopt dat de transferzaken in de komende weken met goed gevolg kunnen worden afgewerkt. Hierna wordt vrij uitvoerig gesproken over de kwestie Krol. Door de bestuursleden wordt de waarheid omtrent deze zaak en van enige andere facetten uit de doeken gedaan. 6. Rondvraag. Vragen worden gesteld door de leden: Kamlag (pamflet F-side Feyenoord-Ajax); Klok (voorcontract Boeve verhouding bestuur/spelers/trainer Brom); Van der Zwaag (speleersruil met Vitesse, verhouding Brom/Haarms); Schoevaart (contractspelers Jong-Ajax, gesprek met de Gemeente); Fischer (late aanwezigheid van de bestuursleden in de laatste 2 leden raadsvergaderingen, pluim inzake afsluiten contracten met Arnesen en Lerby); Kraan (elektronisch scorebord); Neefjes (nieuwe keeper); Van der Wal (nieuwe keeper en Bernabeu-tournooi); Vischschoonmaker (werking technische commissie); Potharst (contacten met andere Deense spelers). De gestelde vragen worden door de bestuursleden tot tevredenheid beantwoord. Voorzitter Harmsen deelt mede, dat het bestuur van plan is in de vacature van de heer Bouwens kandidaat te stellen Mr. N. J. Gianotten. Aangezien deze pas 2 jaar werkend lid is en reglementair een lid van de ledenraad ten minste 3 jaar werkend lid moet zijn, vraagt hij machtiging aan de ledenraad, conform het bepaalde in artikel 22, lid 2, van de statuten, om van deze termijn te mogen afwijken. De heer Lambregts voegt hieraan toe, dat hij de heer Gianotten heeft leren kennen in de reglementscommissie en dat deze naar zijn mening een aanwinst voor de ledenraad zou zijn. De gevraagde machtiging wordt hierna met algemene stemmen verleend. De secretaris deelt mede, dat de reglementscommissie indertijd een brief de dato 7 maart 1979 van de heer M. J. W. Middendorp heeft ontvangen en dat met deze is afgesproken dat de inhoud ter sprake zou worden gebracht in een vergadering van de ledenraad. Hij wil deze belofte nu gestand doen door de brief voor te lezen. De inhoud betreft het statutair vastleggen van een dusdanige vorm van kandidaatstelling voor nieuwe leden van het dagelijks bestuur, waardoor deze in de gelegenheid worden gesteld vóór hun officiële benoeming een inwerkperiode te kunnen doormaken, die gezien de belangrijkheid van de functie, hem zeer gewenst, zo niet als bijzonder noodzakelijk voorkomt. Op de bij interruptie gestelde vraag van de heer Schoevaart waarom alleen wordt gesproken over leden van het dagelijks bestuur en niet over alle bestuursleden, antwoordt de heer Middendorp dat dit laatste misschien juister zou zijn geweest. Op voorstel van de heer Lambregts wordt besloten hiervan een agenda punt voor de volgende vergadering te maken. 7. Sluiting. Voorzitter Harmsen wenst een ieder wel thuis en sluit de vergadering. Vergadering, gehouden op 7 juni 1979. 1Opening. Voorzitter Harmsen heet om ruim negen uur (in verband met de beslis singswedstrijd Ajax juniores A 1 - Haarlem juniores A 1 was het aanvan- gsuur van de vergadering verschoven naar 21.00 uur) de aanwezigen van harte welkom. Een speciaal woord van welkom richt hij tot de ere-leden De Boer, Bruijnesteijn, De Jongh, Van Praag, Volkers en Vunderink. Voor diegenen die daarbij niet aanwezig zijn geweest, deelt hij mede, dat de juniores A 1 hedenavond kampioen zijn geworden van het District West 1. Aanstaande zaterdag en zondag doen ze in het Sportcentrum te Zeist mee aan een tournooi om het kampioenschap van Nederland voor de interregionale jeugd. (Noot: Zijn kampioen van Nederland geworden.) Voorzitter Harmsen vervolgt met de mededeling dat onze jeugd alle tournooien waaraan werd deelgenomen, heeft gewonnen, tournooien waarin elftallen van Europese topclubs deelnamen. Zo werd in Groningen b.v. in de finale met 3-0 gewonnen van AC Milaan. Met de successen van het grote Ajax bent u uiteraard beter bekend. Ons elftal werd 29 mei jl. winnaar van de KNVB-beker en op 4 juni jl. kampioen van Nederland. De laatste keer dat we de 'dubbel' wonnen was in 1972 en deze keer was het voor de 4e keer. Het kampioenschap van Nederland was ons achttiende kampioenschap, waarvan 10 keer in de 25 jaar betaald voetbal. Vanzelfsprekend zal ook het volgende seizoen weer worden getracht om het hoogste te bereiken. Het bestuur zal in goede samenwerking met de technische staf trachten ons elftal nog te versterken. Hierna verklaart hij de vergadering voor geopend. 2. Ingekomen stukken. Ingekomen is een brief de dato 30 mei 1979 van de heer Fischer waarin deze tot zijn spijt mededeelt dat hij op medisch advies deze vergadering niet mag bijwonen en dat hij zijn kandidatuur voor de Technische Commissie door privé-omstandigheden ter beschikking moet stellen. 3. De notulen van de vergadering van 23 april 1979 worden door voorzitter Harmsen vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris voor de samenstelling. 4. Voorstel van het bestuur om het ondersteunend lid, de heer J. Slauerhof, met ingang van 1 juli 1979 te benoemen tot werkend lid. (Is RIJKSSTRAATWEG 202-204 1115 AV DUIVENDRECHT TELEFOON 020-991625-992420 Met Ajax-diploma 10°/o korting 15

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 15