vereniging ten minste één stem heeft. Dit besluit van de Bondsvergadering laat voor verenigingen wel de mogelijkheid open om in hun statuten een bepaling op te nemen, waardoor seniores in een algemene vergadering meer stemmen kunnen uitbrengen dan jeugdleden. De wet noemt deze mogelijkheid ook, maar geeft niet aan welke verhouding hierbij redelijk is te achten. De reglementscommissie van de KNVB acht in het algemeen een stemmenverhouding van 3 1 (seniores - juniores) redelijk. De heer Gianotten wijst er voorts met nadruk op dat het voorliggende concept niet meer beoogt te zijn dan een aanpassing van de huidige statuten van Ajax aan het nieuwe verenigingsrecht en dus geen beleidsma tige wijzigingen inhoudt. Spreker vraagt in het bijzonder aandacht voor de taken, bevoegdheden en onderlinge verhouding van de organen van Ajax, te weten bestuur, ledenraad en algemene ledenvergadering. Niet onvermeld mag tenslotte blijven, dat bij het opstellen van de conceptstatuten dankbaar gebruik is gemaakt van de model-statuten voor een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid opgesteld door de KNVB. De heer Lambregts neemt aan dat de voorzitter na behandeling van dit punt nog wel iets zal zeggen en dat hij hem niet het gras voor de voeten zal wegmaaien, maar dat hij wel even naar voren wil brengen dat alle bijeenkomsten zijn gehouden ten huize van de secretaris. De heer Gianotten en hijzelf hebben vele kilometers moeten rijden, maar de heer Westrik heeft daarentegen ontzettend veel moeten typen. Mede namens de heer Gianotten brengt hij dank aan de secretaris voor de genoten gastvrijheid en aan zijn vrouw voor de goede verzorging van de inwendige mens. Nadat voorzitter Harmsen de heer Gianotten heeft bedankt voor de gehouden inleiding deelt hij mede, dat hij nu artikel voor artikel aan de orde zal stellen met de eventueel door de leden ingediende amendementen. Elk artikel dient met ten minste 2/3 van de uitgebrachte geldige stemmen te worden goedgekeurd. Het leek mij niet nodig om u hier verder verslag te doen over de gevoerde discussies bij de behandeling van de concepten. Nadat de statuten door de notaris en de KNVB zijn goedgekeurd zullen deze en het huishoudelijk reglement in een boekwerkje worden opgeno men, dat aan alle leden zal worden toegezonden. Het slot verliep als volgt: Na de vraag van voorzitter Harmsen of iedereen akkoord gaat met de gehele inhoud van de nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk- reglement, blijkt dat de aanwezige 22 leden daarmede akkoord gagn. Voorzitter Harmsen bedankt vervolgens de 3 leden van de reglemépts- commissie voor het vele werk door hen verricht. PAUZE 5. Rondvraag. Na heropening van de vergadering door voorzitter Harmsen vraagt en krijgt de heer Fischer het woord. Deze zegt dat zijn voorstel misschien wat onverwachts komt, maar dat hij van mening is dat het verstandiger zou zijn om geen Rondvr&ag meer te houden. Ten eerste zijn de bestuursleden van ongeveer 10.00 uur 's morgens reeds onafgebroken voor Ajax in de weer en ten tweede acht hij het beter, gezien de rumoerige tijd die net achter ons ligt, dat iedereen eerst tot bezinning komt alvorens nu op- of aanmerkingen te maken of vragen te stellen. Na zijn mening dient echter wel op korte termijn een nieuwe vergadering te worden gehouden, waarin alles dan rustig besproken kan worden. De aanwezige leden gaan unaniem met het voorstel van de heer Fischer akkoord. De heer Hordijk vraagt of zowel het bestuur als de hier aanwezige leden willen trachten vanaf heden de rust in de vereniging te bevorderen. Voorzitter Harmsen deelt hierop mede, dat de bestuursleden, de trainers en de spelers reeds besloten hebben voorlopig geen interviews te geven, behoudens commentaar op een gespeelde wedstrijd. 14 Na enige discussie wordt de datum van de volgende vergadering vastgesteld op maandag 23 april 1979, aanvang 20.00 uur. 6. Sluiting. Voorzitter Harmsen sluit hierna de vergadering en wenst iedereen voor straks een wel thuis. Vergadering, gehouden op 23 april 1979 1. Opening. Het is al ruim half negen als voorzitter Harmsen de aanwezigen van harte welkom heet, in 't bijzonder de ere-leden De Boer, Bruijnesteijn, De Jongh, Van Praag en Vunderink en zijn mede-bestuursleden Boering en Van Eijden. Hij zegt dat deze vergadering kan worden beschouwd als een verlengstuk van de vergadering van 19 maart jl. Hij biedt excuses aan dat de bestuursleden niet op tijd aanwezig konden zijn en bedankt voor het betoonde geduld, overigens door werkzaamheden voor Ajax. Aangezien de presentielijst is getekend door 22 leden, kunnen rechts geldige besluiten worden genomen. Voorzitter Harmsen verklaart hierna de vergadering voor geopend. 2. Ingekomen stukken. De secretaris deelt mede, dat er geen ingekomen stukken zijn. 3. De notulen van de vergadering van 19 maart 1979. Deze worden door hem vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris voor de juiste samenstelling. 3a. Het bestuur stelt voor het ondersteunend lid, de heer J. H. Minder- houd, met ingang van 1 juli 1979 te benoemen tot werkend lid. (Is 25 jaar ondersteunend lid en maakt sinds jaren deel uit van de club avondcommissie). Het voorstel van het bestuur wordt na korte discussie met algemene stemmen aangenomen. 4. Vaststelling van de contributies, bijdrage, entreegeld enz. voor het verenigingsjaar 1 juli 1979 tot en met 30 juni 1980. Het voorstel van het bestuur luidde: voorstel was: bestuur: ere-leden f 12,50 f 12,50 leden van verdienste f 12,50 f 12,50 werkende leden f 150,- f 160,- Ondersteunende leden f 250,- f 265,- dameskaarten w.l. f 125,- f 140,— dameskaarten o.l. f 135,— f 150,- kinderkaarten f 100,- f 105,- juniores A. f 60,- f 65,- jéniores B. f 50,- f 55,- juniores C. f 40,- f 45,- pupillen A. en B. f 35,- f 40,- entreegeld w.l. f 25,- f 30,- entreegeld o.l. f 12,50 f 15,- De heer Brandsteder zegt dat men wel heeft gezien dat in het algemeen de bedragen met 6%, conform het indexcijfer, zijn verhoogd. Alleen de dameskaarten hebben een grotere verhoging ondergaan, omdat vele leden lieten weten dat gezien het streven naar gelijke rechten van man en vrouw een grotere verhoging naar hun mening billijk was. Er ontstaat over de voorgestelde verhogingen een ampele discussie, waafaan door vele leden wordt deelgenomen. Vanaf de bestuurstafel wordt het voorstel vanzelfsprekend verdedigd door penningmeester Brandsteder. Hij wijst daarbij onder meer op de eigenlijk toch maar geringe verhogingen, daarin gesteund door voorstanders daarvan, die aantonen dat in verhouding met andere clubs de voorgestelde bedragen niet hoog zijn. Het bestuursvoorstel wordt uiteindelijk met algemene stemmen aangeno men.

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 14