AMSTEL BIER Tijdens de rondvraag worden vragen gesteld door de leden: Schoevaart (blessure Krol en diens buitenlandse belangstelling); Potharst (spelen op zaterdagmiddag, dopingonderzoek KNVB); Fischer (souvenirshop ex-huisje fam. Lens, model-statuten KNVB); Middendorp (internationaal jeugdtournooi t.g.v. ons 80-jarig bestaan); Van Wijk (besprekingen met Gemeente aangaande onderhoud stadion); Lambregts (C.A.O. voor contractspelers). 7. Sluiting. Voorzitter Harmsen bedankt de heer Gianotten voor zijn komst. Hij betreurt het dat deze eigenlijk tevergeefs is geweest, maar dat hij hoopt maandag 19 maart a.s. weer op hem te mogen rekenen. De heer Gianotten zegt dat hij deze datum reeds in zijn agenda heeft genoteerd. Voorzitter Harmsen sluit omstreeks half tien de vergadering. Vergadering, gehouden op 19 maart 1979. 1. Opening. Omstreeks half negen heet voorzitter Harmsen de aanwezigen van harte welkom, in 't bijzonder de ere-leden De Boer, Bruijnesteijn, De Jongh, Volkers en Vunderink, zijn collega-bestuursleden Boering en Van Eijden, alsmede de heer Gianotten, die aanwezig is omdat hij deel uitmaakt van de reglementscommissie. Bericht van verhindering werd ontvangen van de leden Van Dijk (werk zaamheden), Timman (ziek) en Vischschoonmaker (ziek). Ere-voorzitter Van Praag kan vanavond niet aanwezig zijn, omdat hij in Rotterdam een regionale vergadering van betaald voetbal moet voorzitten. Volgens artikel 52 van het huishoudelijk reglement moeten ten minste 21 leden de presentielijst hebben getekend om voorgestelde wijzigingen in de statuten te kunnen behandelen. Aanwezig zijn 23 leden, zodat rechts geldige besluiten kunnen worden genomen. Vervolgens deelt hij mede, cfat-ons lid J. van Eisden op 6 maart jl. en ons oud-lid W. H. Meijer op 13 maart jl. zijn overleden. Te hunner nagedachte nis verzoekt hij enige ogenblikken stilte. In verband met het rumoer in en om de vereniging gedurende de laatste tijd, neemt hij aan dat er leden zijn die daarover willen spreken. Hoewel op de agenda geen punt rondvraag voorkomt stelt hij voor de volgende wijziging in de agenda aan te brengen: 5. Rondvraag. 6. Sluiting. Hierna verklaart hij de vergadering voor geopend. 2. Ingekomen stukken. De secretaris deelt mede dat er geen ingekomen stukken zijn. 3. Notulen van de vergadering van 22 februari 1979. Deze worden, na enige wijzigingen, door voorzitter Harmsen vastgesteld, onder dankzegging aan de secretaris voor de samenstelling. 4. Behandeling van het door de Reglementscommissie samengestelde concept voor statuten, aangepast aan het nieuwe verenigingsrecht, en het concept voor een nieuw huishoudelijk reglement. Voorzitter Harmsen geeft eerst het woord aan de heer Gianotten voor het geven van een korte inleiding. De heer Gianotten zegt dat het niet zijn bedoeling is een uitvoerige uiteenzetting te geven over het nieuwe verenigingsrecht, maar het toch wel nodig en nuttig te achten op enkele hoofdpunten te wijzen, alvorens tot behandeling van de thans voor ons liggende concept-statuten over te gaan. Een van de grootste vernieuwingen die Boek 2 nieuw Burgerlijk Wetboek (in werking getreden op 26 juli 1976) ons heeft gebracht is de introductie van een uitgebreide en voor alle verenigingen geldende regeling van het materieel verenigingsrecht, die aan de oude wetgeving nagenoeg ontbrak. Hieraan is gepaard gegaan een afschaffing van het preventief overheids toezicht (de Koninklijke goedkeuring). Voor de verkrijging van volledige rechtsbevoegdheid is voortaan vereist dat de statuten van de vereniging zijn opgenomen in een notariële aktie. Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële acte, heeft wel rechtspersoonlijkheid maar is slechts beperkt rechtsbe voegd. Zij kan geen registergoederen verkrijgen en zij kan geen erfgenaam zijn. Voorts is een ieder die zodanige vereniging door een rechtshandeling verbindt in het algemeen naast die vereniging hoofdelijk aansprakelijk. De notariële tussenkomst zal voorts strekken tot waarborg dat de statuten van de vereniging voldoen aan de wettelijke minimum vereisten, dat zij in overeenstemming zijn met de dwingende bepalingen van de wet en dat zij slechts afwijken van wettelijke regels van aanvullende aard. Tenslotte zal deze tussenkomst er waarborg voor zijn, dat de vereniging aan hun plicht zich in het verenigingenregister te doen inschrijven voldoen. Het feit dat Boek II een uitgebreide regeling van het materiële verenigings recht heeft gebracht is voor een vereniging als Ajax van groot praktisch belang. De wettelijke regeling beperkt de vrijheid om de vereniging in te richten zoals men wenst. De statuten zullen op de wettelijke regeling moeten zijn afgestemd. Voorzover de wet van dwingendrechterlijke aard is c.q. men geen regeling wenst die afwijkt van wettelijke bepalingen van aanvullend recht kan men daarbij tweeërlei gedragslijnen volgen. Men kan de statuten zeer beknopt houden onder motto, dat de wet het antwoord zal geven op kwesties, waarin de statuten niet voorzien. Men kan ook kiezen voor uitgebreide statuten, die voor een groot deel de wettekst weergeven. Het laatste zal voor veel verenigingen het meest verkieslijk zijn. De raadpleging van de wet blijft gemakkelijk achterwege en de kans op het ontstaan van reglementen of gewoonten die in strijd zijn met de wet is groter, naarmate de statuten op minder punten een regeling geven. De reglementscommissie heeft de tweede gedragslijn gevolgd en uitge breide statuten opgesteld. Dat betekent wel dat het huishoudelijk reglement veel van zijn betekenis heeft verloren. Naast de wet geeft ook de KNVB enkele 'dwingendrechtelijke' voorschrif ten. De Bondsvergadering van de KNVB heeft in haar vergadering van 10 december 1977 besloten dat het lidmaatschap van de KNVB alleen openstaat voor leden van de verenigingen. Alleen diegenen die voor de duur van hun lidmaatschap ook lid van de KNVB zijn, kunnen lid zijn van verenigingen. Dezelfde Bondsvergadering nam het besluit dat ieder lid van een bij de KNVB aangesloten vereniging op de algemene vergadering van zijn 13

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 13