De heer Schoevaart (doorschuiving van A-juniores naar Jong-Ajax); De heer Neefjes (aantal contractspelers); De heer Schoevaart (bespreking met de Gemeente); De heer Kraan (afwikkeling zaak Jan Mulder); De heer Van Wijk (nieuwjaarsreceptie); De heer Middendorp (iets schort aan de door ons gemaakte reclame); De heer Timman (standpunt bestuur inzake shirtreclame); De heer Lambregts (waarom is het bestuur tegen het maken van shirtreclame door ons zelf); De heer Been (Johan Zuidema); De heer Boerkoel (souvenirshop in het ex-huisje van de familie Lens); De heer Petersen (bekijken van een tegenstander); De heer Van Deijck (talent in de juniores A De heer Volkers (interview van de heer Stoop); De heer Lambregts (aanhalen van persartikelen). De gestelde vragen werden door diverse bestuursleden beantwoord. 7. Sluiting. Voorzitter Harmsen sluit omstreeks elf uur de vergadering met een wel thuis. Vergadering, gehouden op 22 februari 1979. 1. Opening. Voorzitter Harmsen heet de aanwezigen om ruim acht uur welkom, in het bijzonder de ere-leden Bruijnesteijn en Vunderink, alsmede de heer Gianotten, die ter vergadering aanwezig is omdat hij deel uitmaakt van de Reglementscommissie. Hij deelt mede, dat de enigszins late komst van de bestuursleden het gevolg is van een hedenmiddag gehouden belangrijke bespreking, die helaas uitliep. Negen leden hebben om diverse redenen, hetzij schriftelijk of telefonisch bericht van verhindering gezonden; de heer Bouwens heeft tussentijds bedankt als lid van de ledenraad. Hierdoor is om half acht noch om acht uur het in artikel 52 van het huishoudelijk reglement voorgeschreven aantal van 21 leden aanwezig, om een voorgestelde wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement te mogen behandelen. Tengevolge hiervan zal deze zaak naar een volgende vergadering worden verschoven. De voorzitter vindt een en ander tegenover de 3 leden van de Reglements commissie, die vele maandagavonden hebben besteed om de concepten op te stellen, toch wel teleurstellend. Hierna verklaart hij de vergadering voor geopend. 2. Ingekomen stukken. De secretaris deelt mede, dat hij de brieven die betrekking hebben op bericht van verhindering niet zal voorlezen, maar wel de brief van de heer Bouwens waarin hij bedankt als lid van de ledenraad. Na kritiek op de inhoud van het schrijven door de heer Middendorp stelt voorzitter Harmsen voor de brief verder voor kennisgeving aan te nemen. Dit gebeurt nadat nog enige meningen over het bedanken door de heer Bouwens zijn gelanceerd. De heer Van Deijck vraagt of de heer Bouwens ook bedankt als lid van de financiële commissie. De secretaris antwoordt dat hieromtrent niets in de brief is vermeld, zodat zijns inziens kan worden aangenomen, dat de heer Bouwens wel voorzitter van de financiële commissie blijft. Sigarenmagazijn Bennie Muller Voorverkoop alle wedstrijden, óók uitwedstrijden Ajax Toto-inleveringsadres voor Ajax - BPC - Spartaan - Maccabi - SVA Haarlemmerstraat 96, telefoon 220431 3. Notulen van de vergadering van 12 december 1978. Nadat is gebleken dat de laatste bladzijde ook geen aanleiding heeft gegeven tot het maken van op- of aanmerkingen, bedankt voorzitter Harmsen de secretaris voor de samenstelling, onder de opmerking: 'Je gaat het steeds beter doen'. 4. Behandeling van de door de Reglementscommissie samengestelde concepten voor statuten, aangepast aan het nieuwe verenigingsrecht, en een nieuw huishoudelijk reglement. Bij punt 1 is reeds uiteengezet, dat dit punt niet in behandeling kan worden genomen, omdat de presentielijst slechts is getekend door 17 leden in plaats van door de benodigde 21 leden. De heer Fischer doet nog wel de suggestie het wenselijk te achten de concepten niettemin door te nemen, omdat dit in de volgende vergadering wel tot een tijdsbesparing zal leiden. De heer Gianotten zegt dat dit zijns inziens geen enkele zin heeft. Een behandeling vereist reglementair nu eenmaal de aanwezigheid van 21 leden. Bovendien zullen de nu niet aanwezige leden bij de behandeling van de concepten in de volgende vergadering vragen naar de in deze vergadering gemaakte opmerkingen, zodat daardoor het gehele verhaal opnieuw zal moeten worden gehouden en er van een tijdsbesparing niets zal komen. De heer Lambregts deelt mede, dat een drietal leden hun bemerkingen schriftelijk ter kennis hebben gebracht van de Reglementscommissie. Hij stelt voor om de afspraak te maken, dat ieder lid dat op- of aanmerkingen heeft op de concepten, deze schriftelijk dient in te leveren bij de Reglementscommissie, omdat dit zijns inziens wel tot een tijdsbespa ring zal leiden in de volgende vergadering. Voorzitter Harmsen vraagt of iedereen met het voorstel van de heer Lambregts, dat dus in de volgende vergadering alleen de schriftelijk gemaakte opmerkingen zullen worden besproken, akkoord gaat. Niemand van de aanwezigen heeft daartegen bezwaar. De secretaris zegt, dat in die vergadering in ieder geval elk artikel met ten minste een 2/3 meerderheid dient te worden goedgekeurd. Bovendien dient aan het slot van de behandeling van het concept van de statuten en van het huishoudelijk reglement de gehele inhoud met een meerderheid van ten minste 2/3 meerderheid te worden goedgekeurd. Een en ander is nodig omdat te zijner tijd een uittreksel uit de notulen moet worden overgelegd aan de notaris en de KNVB. De heer Gianotten beaamt dat dit een juiste formulering is. 5. Bestuursmededelingen en wat verder ter tafel komt. Voorzitter Harmsen deelt mede, dat voldoende bekend is, dat de barre weersomstandigheden voor een probleem hebben gezorgd ten aanzien van de afwerking van het competitieprogramma. Hij denkt dat er niet eerder kan worden gespeeld dan half maart. Via de pers heeft u reeds kunnen vernemen, dat de UEFA geen toestemming heeft verleend voor de organisatie van het Bernabeutour- nooi. Real Madrid heeft laten weten, dat ze op de kortst mogelijke termijn met een alternatief voorstel zal komen. De heer Brandsteder deelt vervolgens mede, dat de financiële cijfers tot op heden zijns inziens niet slecht zijn en dat hij hoopt ze te kunnen handhaven. De 2 laatste competitiewedstrijden voor de winterstop hebben ons op fortuinlijke wijze 4 punten opgeleverd. Hij zal financiële gegevens verstrekken per 31 december 1978, want nadien zijn er alleen maar uitgaven geweest. Hij deelt hierna een overzicht uit betreffende het financiële resultaat van 1 juli 1978 -1 januari 1979, dus het eerste halfjaar. Nadat de leden enige tijd hebben gekregen om de cijfers te bestuderen vraagt de heer Brandsteder of iemand nog vragen heeft. De vragen die worden gesteld door de leden Fischer, Van Wijk, Kraan, Potharst, Schoevaart en Van der Wal worden tot tevredenheid door penningmeester Brandsteder beantwoord. 6. Rondvraag. 12

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 12