JL monsieur ROCHAS ai ter shave Met Brandsteder zal overleg moeten worden gepleegd of investering ons uit het dal kunnen halen. Er moet veiligheid komen op de tribunes, doch we moeten natuurlijk niet alleen kijken naar wat om 't veld gebeurt, maar in de eerste plaats naar wat er op het veld plaatsvindt. Moeten we komen tot een opleidingsinstituut voor jonge spelers? Deze punten zijn nog voor uitbreiding vatbaar. Zijn visie op 't een en ander heeft hij tot op heden nog met niemand besproken. Hij wil benadrukken dat Ajax organisatorisch een sterke vereniging is. Het is heel belangrijk dat er nog steeds mensen zijn die zich voor Ajax willen inzetten. Het grote pluspunt daarbij is de belangloze medewerking van velen. Hierna sluit voorzitter Harmsen omstreeks 11.00 uur de vergadering met iedereen voor straks een wel thuis toe te wensen en een tot ziens in de volgende vergadering. Vergadering, gehouden op 12 december 1978 1. Opening. Omstreeks kwart over acht heet voorzitter Harmsen de aanwezigen hartelijk welkom, in het bijzonder de ere-voorzitter en de ere-leden. Hij vervolgt met het doen van enige zakelijke mededelingen, namelijk dat er 22 leden aanwezig zijn, bericht van verhindering is ontvangen van de leden Van Dijk, Klok, Smit en Van der Zwaag. Dat de heer Bouwens niet aanwezig is, maar geen bericht van verhindering heeft gezonden. Van de ere-leden de heer De Boer verhinderd is en de heer Vunderink in het buitenland vertoeft. Wanneer we er in slagen om a.s. zondag tegen de FC Twente 2 punten te veroveren, dan zijn we winterkampioen. Bij de wedstrijden om de KNVB-beker behoren we bij de laatste acht. In de strijd om de Uefacup zijn we in de 3e ronde engiszins onfortuinlijk uitgeschakeld door Honved. Door Real Madrid zijn we uitgenodigd om deel te nemen aan een tournooi, waaraan waarschijnlijk ook wordt deelgenomen door Bayern-München, Liverpool of Manchester United. Afgesloten is verder een contract voor het spelen van zes wedstrijden in Brazilië, na afloop van de competitie. Tot op heden hebben we een voordelig exploitatie-saldo, maar laten we nog niet juichen, want er kan nog van alles gebeuren. Wanneer we echter kans zien om mee te blijven doen in de strijd om het kampioenschap van Nederland en die om de KNVB-beker, verwacht hij dat we aan het eind van het verenigingsjaar een voordelig saldo 'voetbal exploitatie' zullen hebben. Hiermede verklaart hij de vergadering voor geopend. 2. Ingekomen stukken. De secretaris deelt mede, dat er een brief is ontvangen van de heer Van der Zwaag, die hij even zal voorlezen. De inhoud gaat over het vaststellen van data van vergaderingen van de ledenraad. Hierover volgt een korte discussie. 3. Notulen van de vergadering van 31 augustus 1978. Niemand heeft op- of aanmerkingen, waarna deze dus ongewijzigd door de voorzitter worden vastgesteld, onder de opmerking dat de secretaris zijn werk weer goed heeft gedaan. 4. Verkiezing van een 1e en 2e plaatsvervangend voorzitter van de ledenraad. Deze functies werden bekleed door respectievelijk de heren Fischer en Neefjes. Beide heren werden bij acclamatie voor 1 jaar herbenoemd. 5. Bestuursmededelingen en wat verder ter tafel komt. Voorzitter Harmsen stelt eerst aan de orde het plan van het bestuur om de Technische Advies Commissie te wijzigen in een Technische Commissie. Voor een toelichting hierop geeft hij het woord aan de heer Fischer. Deze deelt mede, dat hij - tevens optredende als gemachtigde van de heren Potharst en Smit - uitvoerig over dit onderwerp met het bestuur heeft gesproken. Zowel de leden van het bestuur als de leden van de Technische Advies Commissie waren van mening dat doorgaan in de huidige vorm en werkwijze weinig zin had. De bedoeling is nu dat de Technische Commissie zich voornamelijk gaat bezig houden met het aantrekken van nieuwe c.q. jonge spelers. Gedacht wordt om daarin te benoemen de heren P. Keizer, Pronk, Smit en hijzelf. Over een verdeling in twee subcommissies zou het bestuur zich nog beraden. Wanneer dit mocht doorgaan dan komt de commissaris alge mene zaken in de subcommissie voor het betaald voetbal en de commissa ris amateur voetbal in de subcommissie voor het jeugdvoetbal. Aan beide subcommissies zullen trainers worden toegevoegd. De opzet hiervan is om op deze wijze tot een snellere en slagvaardige besluitvorming te komen; tevens wordt hierdoor een betere communicatie bevorderd. Voorzitter Harmsen zegt dat de gedachte van het bestuur inderdaad uitgaat naar de samenstelling van 2 subcommissies, t.w.: a. subcommissie belast met de organisatie rond het betaald voetbal. Voorzitter: de heer Boering; leden de heren Fischer en Pronk. b. subcommissie belast met de organisatie rond het jeugdvoetbal. Voorzitter: de heer Van Eijden; leden de heren Smit en Keizer. Nadat voorzitter Harmsen het door de Reglementscommissie ontworpen concept-artikel betreffende de Technische Commissie heeft voorgelezen, volgt nog een uitgebreide gedachtenwisseling o.a. wat betreft het verschil in bevoegdheid tussen die van de voormalige Techn. Advies-Commissie en die van de nieuwe Techn. Commissie. Uiteindelijk wordt het Bestuur gemachtigd om met ingang van 1 januari 1979 te beginnen. De heer Brandsteder laat aan de aanwezigen een fotokopie uitreiken van het financieel overzicht over de periode 1 juli - 1 oktober 1978. Nadat de leden de gelegenheid hebben gehad voor een korte bestudering van de cijfers, volgt er een discussie met vragen en opmerkingen van de heren Potharst, Neefjes en Kamlag, die worden beantwoord door pen ningmeester Brandsteder en voorzitter Harmsen. 6. Rondvraag. Bij de rondvraag wordt het woord gevoerd door de volgende leden. Het onderwerp dat door hen ter sprake werd gebracht is tussen haakjes achter hun naam vermeld. De heer Van der Wal (vergaderingen van de ledenraad in het vervolg op een donderdagavond); De heer Van der Wal (brief aan de heer Bouwens); De heer Pil (persbericht); ROCH AS-PARIS Importeur B.I. P.O.-Amsterdam 11

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 11