^^Ultrasonore diefstal beveiliging voor uw auto. PRODUCTS alleen maar zeggen dat dat zeer verhelderend is geweest. Hij hoopt dat onze nieuwe voorzitter het zal rooien met het kostbare Ajax. Zijns inziens zijn er nog steeds vele leden, die geen idee hebben van wat bestuursleden allemaal doen. Veelal zijn alleen oud-bestuursleden daarvan op de hoogte. Voorzitter Harmsen wil allereerst de leden hartelijk bedanken voor het in hem gestelde vertrouwen. Hij is er zich terdege van bewust dat je een vereniging anders moet leiden dan een onderneming, hoewel er natuurlijk wel raakpunten zijn. Wanneer hij de verlies- en winstrekening bekijkt, dan vindt hij dat er wel iets moet gebeuren. Zijns inziens moet er een goede communicatie zijn en niet alleen tussen de bestuursleden, maar ook met de ledenraad en de commissies. Persoonlijk zal hij Jaap niet doen vergeten. In het 78-jarig bestaan van Ajax is hij de 10e voorzitter. Het gemiddeld aantal jaren van de voorzitters ligt dus belangrijk hoger dan bij de contractspelers. Misschien gaat hij een andere weg volgen dan zijn voorganger, maar de leden kunnen er verzekerd van zijn, dat hij er achterheen zal zitten. Hij neemt plaats aan de bestuurstafel en vraagt of de heer Van Praag de vergadering tot het einde wil leiden. De scheidende President wordt hierna nog toegesproken door de Heer G. Fischer namens de Ledenraad. Hij zegt o.m.: 'Ik kan je opvolger alleen maar toewensen dat hij het net zo goed zal doen als jij het hebt gedaan. We nemen afscheid van een voorzitter, die bij Ajax altijd op een hoge plaats zal blijven staan.' Applaus. De vergadering zingt Jaap van Praag hierna toe: 'Heisa jolly good fellow'. Daarna worden nog vriendelijke en waarderende woorden uitgesproken door de Ere-leden G. de Jongh en W. F. Volkers. De afscheidnemende Ajax-praeses zegt in zijn dankwoord o.m. dat hij hoopt op dezelfde wijze met alle aanwezigen te kunnen blijven omgaan, als tot op heden het geval was. 11Verkiezing van 1 lid voor de Financiële Commissie. Aftredend is de heer L. M. van Wijk. Deze stelt zich herkiesbaar. De heer Van Wijk wordt als enig kandidaat bij acclamatie voor 3 jaren herkozen. De heer Van Praag feliciteert hem daarmede en zegt hem een voortreffelijk lid van de commissie te vinden, die niet de kaas van het financiële brood laat eten. 12. Verkiezing van een plaatsvervangend lid van de Financiële Commis sie. De heer Van Praag zegt dat dit punt niet in behandeling kan wordep genomen, omdat bij een onlangs met de financiële commissie gehouden bespreking hij er opmerkzaam op is gemaakt dat een dergelijke benoeming reglementair niet mogelijk was. Hij wil de nieuwe voorzitter de raad geven, daarvoor niet een aparte wijziging in het huishoudelijk reglement te doen aanbrengen. ,ln verband met de aanpassing van de statuten en het huishoudelijk reglement aan het nieuwe verenigingsrecht zal daarvoor een reglementscommissie mQéten worden benoemd, die dan tevens aandacht kan schenken aan dit punt. Hij adviseert om in deze commissie te benoemen de heren Mr. Gianotten, waarvan bekend is dat hij een dergelijke benoeming zal aanvaarden, Fischer en Lambregts. De heer Fischer deelt mede, dat hij voor deze functie dient te bedanken in verband met huiselijke omstandigheden. De secretaris zegt bereid te zijn als 3e lid tot de commissie toe te treden. 14. Vaststelling officieel Orgaan. De heer Van Praag zegt dat dit voor hem een hamerstuk is, omdat uiteraard het Ajax-Nieuws ons officieel orgaan blijft. 15. Verkiezing Commissie van Redactie. De commissie bestaat uit de heren: M. Middendorp, M. J. W. Middendorp en J. van Praag. De heren M. en M. J. W. Middendorp stellen zich herkiesbaar. (Gelet dient te worden op het bepaalde in artikel 3 van het huishoudelijk reglement.) De heer Van Praag stelt voor de heren M. en M. J. W. Middendorp bij acclamatie voor 1 jaar te herbenoemen. 16. Rondvraag. De heer Van Praag deelt mede, dat we misschien af zijn van de ellende aangaande de zogenaamde F-side. Na een bezoek van de heer Brandste- der en hemzelf aan Hoofdcommissaris Sanders zijn er manschappen van de mobiele eenheid ingezet. Het bezoek aan de Hoofdcommissaris was nodig, omdat ondanks onze herhaalde verzoeken aan het Hoofd van het Politiebureau IJ-tunnel deze geen bereidheid tot medewerking toonde. Bij de rondvraag wordt verder nog het woord gevoerd door de volgende leden. (Het onderwerp dat door hen ter sprake werd gebracht is tussen haakjes achter hun naam vermeld.) Been (instelling van een commissie betreffende eventuele splitsing van de vereniging); Caransa (opnemen van een taakomschrijving van alle commissies in het huishoudelijk reglement); Middendorp (verbeteren van de reclame voor wedstrijden); Middendorp (instrumentarium voor een hartkamer); Vischschoonmaker (getroffen maatregelen om de onveiligheid op de tribunes tegen te gaan moeten bekend worden gemaakt); Schoevaart (bestuursleden moeten niet alleen belangstelling hebben voor betaald voetbal, maar ook komen bij de seniores en de juniores); Pil (neerleggen van zitkussentjes tegengaan, vriendschappelijke wedstrijd in ons stadion, voor de aanvang van de competitie); De heer Brandsteder deelt nog mede, dat verschrikkelijk veel gewonnen trofeeën beneden in het archief waren opgeslagen. Dit was een doorn in het oog van de secretaris die de zorg heeft voor de gewonnen prijzen. Bovendien was de in het archief in beslag genomen ruimte nodig voor het opbergen van bescheiden van de Administatie. De heer Van Praag heeft ter gelegenheid van zijn aftreden als voorzitter, Ajax een nieuwe vitrine geschonken, die is geplaatst in de gang bij de kantoorlokalen en waarvoor het bestuur hem erg dankbaar is. Applaus. 17. Sluiting. Voorzitter Harmsen zegt dat hij vanavond alles goed heeft beluisterd en daa^veel van heeft geleerd. Als voorzitter kan hij het niet alleen doen. Er moet zoals eerder gezegd een goede communicatie zijn in het bestuur, maar ook met de ledenraad en de commissies. Er is een enorm sterke band in Ajax. De ruzies zijn altijd binnenkamers gehouden, uitgezonderd een geval, 3 of 4 jaar geleden. Ajax is waard om het te leiden en nog sterker te maken, waarbij gebruik moet worden gemaakt van de 'know-how' van diverse mensen, want mede daarop drijft de vereniging. We moeten werken aan goede opvolgers uit onze jeugd. Van Van Eijden heeft hij gehoord dat dit nog wel 2 jaren zal duren. AUTO ELEKTRA NEDERLAND Cornells Trooststraat 19-21 Amsterdam Telefoon 020-793135 Specialist in Auto- en Scheeps- elektriciteit 10

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1979 | | pagina 10