kroniek ajax-meuws ,,/f's dead season," zegt de Engelsman, ofwel in doodgewoon Nederlands: het is komkommertijd"En daarmede wordt dan weer bedoeld: het is een slappe tijd en volgens Koenen" betreft dit inzonderheid: de journalistiek. Er staat niet speciaal bij: voetbalverslaggevers"dat zou nog begrijpelijk zijn, maar voor het overige komt het ons voor, dat in het algemeen de H.H. jour nalisten in de zomer niet minder actief zijn dan op andere tijden van het jaar. Wat de drukte bij de redactie van het AJAX-NIEUWS aangaat, wel, we lopen nog wat uit met verslagen over toernooien waar mede het oude seizoen werd afgesloten en hebben nog enige informatie voor u over twee Ledenraadvergaderingen, t.w. die van 28 april jl. en (de buitengewone-) van 1 juni jl. Op 10 juni jl. werd onze Commissaris Amateurzaken, André Kraan, onderschei den; daarover meer in de bijdrage ,,Van de voorzitter". Ja, en dan ga je als het ware ,,over de drempel". stap je met een het nieuwe seizoen binnen, als je kijkt naar de agenda's voor de komende Jaarvergadering van de Ledenraad en van de Alge mene Ledenvergadering. Wat deze laatste betreft zouden we willen opmerken dat met voldoening de laatste jaren een groeien de belangstelling voor deze bijeenkomst valt te constateren. Ook thans zouden we op het belang van ,,de Algemene" willen wijzen We herinneren ons, dat bijvoorbeeld daar vorig jaar door ver schillende leden goede opmerkingen geplaatst zijn, redelijke voorstellen gedaan, vooral door de jongeren-generatie. En activi teit uit deze sector is belangrijk. Daarom spreken wij de hoop uit, dat de leden (en ondersteunende leden) ook dit jaar in groten getale gevolg zullen geven aan de oproep. Nog een teken aangaande het nieuwe seizoen: de loting in Zürich Clubblad van de Amsterdamse Football-Club „Ajax" Maandblad Seizoen 1977/1978 - Juli 1977 - No. 1 Abonnement (voor niet-leden) f 20,per jaar Postgiro 123977 - Gemeente Giro A 2800 Redactie M. J. W. Middendorp, M. Middendorp, J. van Praag Redactie-adres M. J. W. Middendorp, Zwaluwstraat 20, Badhoevedorp Administratie-adres Middenweg 401 - Amsterdam-O. Advertentie-exploitatie Gosewehr, Amstelveenseweg 1020, telefoon 445582 Layout en druk 'Grafica' b.v., Elandsgracht 37, Amsterdam-C. Kopij voor het volgend nummer moet uiterlijk 12 augustus a.s. op het redactie-adres aanwezig zijn voor de wedstrijden voor Europa Cup 1 en 2 alsmede de UEFA- Cup. Wel, zo op papier lootten we niet slecht: het werd het Noorse LILLESTR0M S.K., waartegen we op 14 september a.s. te Oslo en op 28 september a.s. te Amsterdam in het veld zullen treden. Gaarne brengen wij onder uw aandacht, hetgeen voor zitter Van Praag in zijn schriftuur onder de aandacht brengt van al te grote optimisten. Spelen tegen de underdog" houdt altijd een zeker gevaar in echter aan de andere kant ook: een gewaarschuwd man In deze uitgave het programma van ons eerste elftal voor het komende halfjaar. Daar zien we al meteen op woensdagavond 17 augustus een topper", nl. AjaxAZ '67. Verder valt op, dat de bigmatch tegen FEYENOORD ook al in de beginfase ligt (zondag 4 september), zodat naar is te hopen er al meteen een en ander te genieten valt. Wat de nieuwe spelers voor de A-selectie betreft: Peter Lübeke en Jan Evertse (Feyenoord) traden toe. Hartelijk welkom, heren, en veel succes. Zij die hun geluk elders gingen beproeven waren: Barry Hulshoff, Ton Wickel, Hein Stuy, John Dusbaba, Robbie Kok en Hannie Das. Aan al deze lieden behouden we een goede herinnering en wensen hen voor de toekomst het allerbeste toe. Bij de beëindiging van het vorig seizoen sloot WIM SCHOE- VAART een periode af van 25 jaar lid der Amateur-Commissie. Dit houdt niet alleen een hartelijke felicitatie aan het adres van de jubilaris in, doch ook de erkenning van zijn grote verdiensten voor onze club. Wij achten het momenteel niet het juiste tijdstip dit jubileum verder onder de loep te nemen; daartoe komt straks zeker een betere gelegenheid. Voor verdere activiteiten als lid van de Jeugd-Commissie hebben bedankt de heren P. H. Petersen (te drukke werkzaamheden), J. H. Helman (wil zijn taak aan een jongere overgeven) en G. M. Holsheimer (wegens zijn benoeming als administrateur bij Ajax). Van de Commissie Amateur-Senioresvoetbal nam de heer A. W. van Dijk afscheid (na vele jaren de tijd gekomen voor een jonger iemand). Aan allen namens Ajax grote erkentelijkheid voor het vele lof waardige werk jegens onze club verricht. Piet van Deyck, al enige tijd uit de roulatie, is in behandeling bij het Revalidatie-Centrum op de Overtoom. Volgens de laatste be richten is de toestand zodanig verbeterd, dat hij tijdens de week ends in de huiselijke kring mag verkeren. Ook onder de huidige omstandigheden is Piet's altijd opgeruimd karakter natuurlijk een grote steun. Wie ook in deze omgeving is opgenomen, is: Piet Paternotte. Piet heeft een lange weg van medische ingrepen moeten afleg gen, maar hoopt nu toch het ergste achter de rug te hebben. Beide Ajax-vrienden verzochten ons in deze kolommen hun dank te willen melden voor de bewijzen van belangstelling welke zij mochten ondervinden, speciaal ook van het bestuur. Uiteraard aan deze patiënten we dachten te mogen spreken namens u allen, vrienden en bekenden van hen onze beste wensen voor het verlangde herstel. Een treurig bericht is het overlijden van Moeder Lens. Zo'n op haar hoge leeftijd nog actieve vrouw, die je nog wel enkele 1

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1977 | | pagina 1