FOOTBALL-CLUB „AJAX"* ~w te We hebben hier voor ons liggen een exem plaar van de kampioensuitgave van het ,,Ajax-Nieuws", samengesteld door de toen malige redacteur - tevens mede-oprichter - van ons Clubnieuws: Dirk Knegt Cf) en verschenen ter gelegenheid van het kam pioenschap van Ajax der Westelijke eerste klasse, seizoen 1917-1918. Daarin vinden we o.a. opgenomen een hoofdstuk: ,,Uit den Oertijdgeschreven door de journalist C. J. Groothoff: Volgens officieele berichten werd de nieuwe Westelijke kampioen opgericht den 18 Maart 1900. Aan de juistheid van dezen datum tornen we niet, maar toch zouden we over die oprichting nog eens wat willen zeggen, omdat die oprichting, wanneer we het wel hebben, feitelijk geen oprichting was maar meer een opnieuw in actie brengen van een bestaande vereniging, die door gebrek aan leden, aan geld en aan terrein eenigen tijd non-actief was geweest. Immers reeds in het najaar van 1893 werd een vereeniging onder den naam Ajax opgericht, welke vereeniging reeds dadelijk het rood-wit tot clubkleur nam. De eerste stoot tot het oprichten dezer vereeniging werd gegeven door leerlingen van de Hoogere Burgerschool aan de Weteringschans en vooral Dade, het tegen woordige bestuurslid van Ajax, heeft tot het tot stand komen van deze vereeniging krachtig mede gewerkt. We herinneren ons nog levendig de oprichtingsvergadering in het café van den Heer Jonkhart aan den Amstelveenschen Weg, tegenover het destijds er geheel anders als thans uitziende Willemspark. Herinneren we ons goed dan werd Dade voorzitter, schrijver dezes secretaris, J. C. Groothoff penningmeester, terwijl verder nog in het bestuur zitting hadden de Heer en Stempel en van der Net. Zoo groot was ons enthousiasme voor de voetballerijdat we onmiddellijk na afloop der vergadering in den helderen maneschijn aan het voetballen zijn gegaan in het Willemspark. Een paar Zondagen na de oprichting hadden we al een heel elftal in rood en wit geblokte hemden in het veld en het duurde niet lang of er werden heel belangrijke matches" gespeeld. Wie de tegenstanders zoo al waren herinneren we ons niet zoo precies meer, er werd o.a. gespeeld tegen M.E.O. (Muiderpoort en Omstreken) waarin verschillende spelers zaten, die later in het Amsterdamsche voetbal bekend geworden zijn, verder tegen A.F.C., maar of dit dezelfde vereeniging was, die thans met Ajax om het Kampioenschap van Nederland speelt, weten we niet. Ook van de spelers hebben we nog maar vage herinneringen. Alleen weten we, dat we zelf centerhalf hebben Opgericht 18 Maart 1900. Secretariaat: Saxenburgstraat 28. T elegram-adres AJAX-AMSTERDAM. Aan het Bestuur van den Nederlandschen Voetbal Bond. Amsterdam, 9 Juli 1908 Myne Heeren, Hiermede hebben wy het genoegen U kennis te geven van het tot stand komen der combinatie van onze vereeniging met de Amsterdamsche Voetbal Verg. „Holland", terwyl de naam van eerstgenoemde vereeniging gehandhaafd blyft. Met deze combinatie meenen wy iets tot stand te hebben gebracht tot verbetering van het Amsterdamsche Voetbal en durven te beweren dat wy een keur-elftal zullen vormen, dat de promotie van onze vereeniging bevorderen zal. Naar aanleiding der besprekingen, gehouden met den Heer C. A. W. Hirsch- mann, waaruit ons bleek dat Uw college aan eene sterke combinatie van Amsterdamsche clubs het eerste-klasse-schap zou geven, verzoeken wy U beleefd aandacht te schenken aan deze amalgamatie, die 1° de sympathie der Amsterdamsche Voetbal-enthusiasten bezit en 2° het krachtigste elftal van Amsterdam zal leveren. Dat wy den naam van eerste klasser geen oneer zullen aandoen, trachten wy aan te toonen in onderstaande uiteenzettingen: TERREIN. Onze terreinen zyn gelegen in de Watergraafsmeer aan de Gooische Stoom tram. Hadden wy verleden jaar veel hinder van het „werken" van den grond, thans laten wy ons eerste terrein ophoogen, geheel vlak maken en zoodanig van afwatering voorzien, dat wedstryden niet te lyden zullen hebben door slechte gesteldheid van den bodem. Wy kunnen onze terreinen iedere ge- wenschte afmeting geven en laten het eerste terrein reeds op Internationale afmetingen (103 x èlVï) in orde maken. Wy kunnen zeer veel toeschouwers toelaten en zullen, indien wy eerste klasser mochten worden, voor eene degelyke inrichting met zit en staanplaatsen zorgdragen, „zoo noodig" amphitheatersgewyze. Onze kleedgelegenheid is zeer zorgvuldig ingericht en mocht in den smaak vallen van alle bezoekende vereenigingen, terwyl wy er steeds op uit zyn de moderne eischen zooveel mogelyk tegemoet te komen. SPEELSTERKTE. Onze vereeniging „Ajax" speelde reeds vyf jaren in de tweede klasse N.V.B. met afwisselend succes, terwyl wy het vorige jaar kampioen onzer afdeeling mochten worden. Voorts hadden wy in het afgeloopen seizoen drie elftallen in de A.V.B. competitie, terwyl ons Adspiranten-Elftal in de gelykluidende competitie alle veertien wedstryden won en daarmede behaalde het kampioen schap der Adspiranten van Amsterdam. „Holland", in naam derde klasser, doch inderdaad het krachtigste elftal van de hoofdstad, bewezen door hare overwinningen op A.F.C. en op Ajax, waar mede het Gouden Kruis van Amsterdam behaald werd, wordt beschouwd als te zyn van gelyke, zoo niet meerdere sterkte als de andere Amsterdamsche tweede klassers. Volgens onze opinie en die van verscheidene Amsterdamsche Voetbal-authoriteiten zal eene combinatie der twee eerste elftallen het sterkste elftal van Amsterdam produceren, en zullen daaronder verschillende eerste- klasse spel-fahige spelers aangetroffen worden. Wy kunnen instaan voor een elftal dat geen slecht figuur in de Westelyke eerste klasse zou slaan. ORGANISATIE. Deze heeft bewezen goed in elkander te zitten en verwyzen wy hiervoor naar den Secretaris-Penningmeester van den N.V.B. die van onze organisatie inlichtingen kan verstrekken. FINANCIËN. Met deze staan wy er goed voor. De werkende Leden, ongeveer 130 in aantal, contribueeren boven den leeftyd van 18 jaar F. 9,halfleden F. 5,terwyl onze adspiranten F. 3,per jaar bydragen. Wy hebben een groot aantal ondersteunende leden, waaronder „zeer goede vrinden" der vereeniging. De reiskosten worden door de spelers zelf bekostigd, terwyl ons doel is, deze voor rekening der verg. te doen komen. Voor dc Holland menschen, waarvan 1/3 uit de volksklasse, gelden dezelfde verplichtingen als van onze leden, terwyl de reiskosten geen bezwaar zullen zyn. By eventueele keuze tot eerste klasser, zouden onze inkomsten beduidend vermeerderen en stellen wy ons voor deze geheel in het belang der leden en van ons terrein aan te wenden. Wy hopen dat de door ons gegeven inlichtingen voldoende mogen zyn, zoo niet, dan stellen wy ons gaarne beschikbaar voor verdere mondelinge be sprekingen, ook met het oog op een eventueel slagen van eene combinatie der vereenigingen R.A.P. en Volharding, welke combinatie misschien wel het ledenaantal zal doen vergrooten echter zeer weinig er toe by zal dragen om de spel-kwaliteit op eerste-klasse peil te brengen. Wy vertrouwen dat ons verzoek by U in ernstige overweging genomen zal worden en teekenen met de meeste Hoogachting, voor de Amst. F.C. AJAX CH. HOLST, Voorzitter. H. D. DADE HNzn., Secretaris =5) ii

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1975 | | pagina 33