Amsterdam, 14/3 1900 M. Met dezen noodigen ondergeteekenden U beleefd uit a.s. Zondagmorgen 18 Maart ten 9f Ure in een der bovenzalen van Café „Oost Indie", Kalverstraat No. 2, ons met Uwe tegenwoordigheid te vereeren, ter bespreking tot oprichting eener geheel nieuwe Voetbal Vereeniging. Reeds vele personen hebben hunne ingenomenheid betuigd met ons voornemen, door zich als werkend lid bij ons aan te sluiten. Hopende U aan onze uitnoodiging zult willen voldoen, teekenen wij, met achting w.g. F. Stempel voorlopig President w.g. C. R. Reeser voorlopig Secretaris 3e Helmersstraat 61 w.g. H. D. Dade P.S. Verzoeke beleefd deze uitnoodiging mede te brengen. 6

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1975 | | pagina 28