Mr. dr. E. W. Catz u allen wel bekend menen we her dacht 20 september jl. het feit, dat hij 50 jaar Advocaat in Am sterdam was. Voorwaar een grote gebeurtenis. In de ,,Gids voor personeelsbeleid, arbeidsvraagstukken, sociale verzekering" lazen wij het een en ander omtrent de levensloop van de jubilaris, waaraan wij o.a. ontlenen dat hij in 1920 pro moveerde, drie jaar later werd beëdigd als advocaat te Amster dam, in 1932 tolk vertaler Duits werd en in 1941 Frans. Voor de vertaling van Engels in Nederlands werd mr. Catz eveneens gekwalificeerd. De vrij uitvoerige schriftuur vertelt dan verder nog over vele andere functies o.a. in het medisch tuchtcollege, kantonrechter-plaatsvervangeractiviteit ten opzichte van wets- winkels en zo meer, die de heer Catz vervulde, alsook van de onderscheiding, het officierschap in de Orde van Oranje-Nassau hem in 1966 verleend. Ook zijn belangstelling voor voetbal komt ter sprake, waarbij uiteraard zijn verbondenheid met Ajax (lid van de Ledenraad) terwijl er tevens gewag van wordt gemaakt dat de juridische commissie van de KNVB gaarne profiteert van zijn grote voetbal wetskennis, waarbij het in feite om arbeidsovereenkomsten gaat. Sprekende over zijn liefde voor de klassieke muziek zegt de schrijver verder: ,,Zijn stoel op de donderdagse concerten van het Concertgebouw-orkest blijft zelden onbezet, alleen als Ajax uitspeelt (bedoeld: in het buitenland en hij gaat maar al te vaak mee. Red.) of vergadert waarschijnlijk, want er zijn grenzen. En nu na vijftig jaar, betekent dat eindelijk rust? geen verta lingen meer? geen vergaderingen meer? geen adviezen meer? Een advocaat, zegt mr. Catz heeft geen pensioen. Hij moet door gaan of hij wil of niet. Maar ik wil, dat staat wel vast. Want als ik niet werk, ga ik dood. Emile hij zal dezerzijds de oprechtheid willen aanvaarden als wij hier verklaren dat de felicitaties van zijn vele Ajax- vrienden en bekenden, hem toebedacht ten aanzien van die vijf decennia jurisprudentie beslist niet aan waarde en/of hartelijk heid hebben ingeboet, nu zij hem eerst thans via deze regelen bereiken. Die vrienden c.s. willen verder, Emile, hem toewensen dat de wandel op het levenspad, waarbij de aanduiding: leeftijd der sterken reeds ruimschoots werd overschreden en de mijl paal 80 in het zicht komt, nog lange tijd en in dezelfde goede gezondheid mag voortgaan. Emile, mijn waarde het zij zo. De heer W. J. van Oosten, Jan Voermanstraat 4, Amsterdam 1017, zou een onderzoek willen instellen naar de mogelijkheid om leden (uiteraard ook ondersteunende leden) die in verband met ouderdom of ongemakken gewoonlijk met vervoersproblemen zitten met betrekking tot de gang naar ons Stadion, te laten ..liften". Hij schrijft: ,,Er komen uit Amsterdam en omringende gemeenten bezoe kers per auto naar de wedstrijden en het moet toch mogelijk zijn om Ajacieden zoals b.v. de heer De Munnik e.a. aan ver voer te helpen. Ik ben gaarne bereid een en ander te coördineren en zou derhalve eens willen beginnen met inventariseren, d.w.z. laten degenen die om bovenvermelde redenen vervoer nodig hebben èn zij die bereid en in staat zijn deze lifters mee te nemen dit SCHRIFTELIJK, onder opgave van volledig adres en eventueel telefoonnummer aan mij kenbaar maken. Realiseert u zich, dat wellicht een lid vlak bij u in de buurt woont, graag naar Ajax wil, maar niet kan. Laten we daaraan wat doen!" Het initiatief van de heer Van Oosten is zeker toe te juichen en we zijn danook benieuwd wat het resultaat van zijn onderzoek zal zijn. O.a. moet er natuurlijk wel rekening mee worden ge houden dat, in verband met de zojuist van kracht geworden zijn de verkeersbepalingen bij de wedstrijden van Ajax, alleen be zitters van parkeerkaarten hier de helpende hand zouden kunnen bieden. Aan de A- en B-pupillen, alsmede C-juniores wordt hierdoor al vast medegedeeld dat op zaterdagmiddag 24 november a.s. het St.-Nicolaasfeest zal worden gevierd. Nadere berichten hierover van de Jeugdcommissie volgen t.z.t. Zagen wij, na afloop van de wedstrijd Jong-Ajax tegen Jong-SVV het hoofdveld door de slechte weersomstandigheden bij kans als een omgeploegde akker, bij de aanvang van de wed strijd AjaxHaarlem betraden de elftallen weer een veld, gelijk-een-laken, zoals men zegt. Gaarne zouden we daarvoor een compliment willen maken aan onze ..groundman" Piet Bosman en zijn assistenten. Op 27 oktober a.s. bestaat de Ledenraad 10 jaar. Secretaris Jan Westrik, die dat natuurlijk allemaal nauwkeurig heeft bijgehouden, deelde ons mede dat ons Opperste College tot nu toe 37 keer heeft vergaderd. Maakten wij de vorige keer melding van een vooruitgang in de behuizing van de trainers, er is ook meer ruimte gekomen voor de fysio-therapeut en masseur. Bovendien werd de behandelings- apparatuur belangrijk uitgebreid, t.w.: een onderwaterstraal massage-apparaat, een inverferentie-apparaat zwelling rond de gewrichten wordt snel opgenomen), diadynamisch apparaat (voor pijnbestrijding), oefen-fiets (ook om conditie te meten) en nieuwe massage-banken. Een (donderdagavond-) oefenwedstrijd tussen de teams van Jong-Ajax en de A1-juniores (waarbij het pittig toeging; een zeer aantrekkelijk partijtjeleverde uiteindelijk een duidelijke zege voor Jong-Ajax op. Dat de A1 hiervan wel geleerd scheen te hebben, zou kunnen worden afgeleid uit het resultaat van de daarop volgende (zon dags wedstrijd: AjaxEDO 8O! Een telefoontje hedenavond (zondag 14 oktober) met Jeugd- Secretaris Dick Boering levert het goede bericht op dat de A1- juniores hun opmars grandioos voortzetten; een der mededega- digden, UW werd vandaag met maar liefst 71 en dat op het terrein van de Stichtenaren aan de zegekar gebonden. Het gaat momenteel trouwens met het merendeel der jeugd- elftallen uitstekend; behalve de A1 zijn ook de A2, A3, BIB2, Cl en C4 koplopers! Prima. Hou'en zo dat is de kunst. En laten die andere Ajax- elftallen niet achterblijven I UTRECHTAJAX (23). Inderdaad voor Ajax een moei lijke wedstrijd. Werkelijk VOETBAL spelen tegen het spel wat de FC Utrecht vertoonde, zal altijd moeilijk blijven. Als we ten minste over een nogmaals voetbalwedstrijd spreken. Be kijken we de twee goals van onze tegenstanders dan was het in beide gevallen zo, dat de aanduiding .toeval" zeker van toe passing is. Er zat weinig lijn in de aanvallen der gastheren, van enige opbouw was nauwelijks sprake; behoudens een enkele uit zondering was het devies: over de ,,hele" resp. ,,hoog-voor-de- goal" en dan maar er achter aan Dan IS het mogelijk, dat je één, misschien wel twee klassen beter pelend, toch voor-de-bijl gaat, als je niet oppast. Arnold Muhren (Gerrie deed nog niet mee), Wim Suurbier en Johnny Rep (strafschop) waren de producenten van onze ,,3". Scheidsrechter Leo v. d. Kroft leidde met bekwame hand. Op-de-valreep vernemen wij nog dat zaterdag jl. Jong-Ajax de wedstrijd tegen Jong-Haarlem met 1O won. Het doelpunt werd door Ger Kleton gescoord uit een strafschop (een zekere goal werd door een der veldspelers uit het doel geslagen). Bij de tegenpartij een goed elftal waren o.a. Gunther de Haan en Hoeben (selectie eerste elftal) van de partij. EN was trainer Hughes aanwezig We zijn er weer. Met onze dank voor uw aandacht. TMSR 7

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1973 | | pagina 7