notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden op 14 september 1973 1. Opening en huldiging van de kampioenselftallen. Voorzitter Van Praag heet de aanwezigen om even over acht van harte welkom, waarbij hij in het bijzonder Ere-voorzitter Koolhaas en de ere-leden noemt. Zoals gewoonlijk op een jaar lijkse algemene ledenvergadering, kan hij ook deze keer zijn openingswoord kort houden, want zo dadelijk zullen de secreta ris en de penningmeester hun prachtige verslagen voorlezen en weet men precies wat in het afgelopen verenigingsjaar is voor gevallen. Hij wijst op de wijziging die in het bestuur heeft plaatsgevonden. De functie van commissaris betaald voetbal is vervallen en daarvoor is in de plaats gekomen de functie van commissaris algemene zaken. Als zodanig werd door de leden raad de heer A. de Wit gekozen. Hij vraagt of de heer Hordijk even wil opstaan. Hij bedankt hem bijzonder hartelijk voor al zijn werkzaamheden gedurende de 9 jaren dat hij Commissaris Betaald Voetbal is geweest (applaus). De secretaris van de jeugdcommissie de heer Boering en zijn medecommissieleden worden gefeliciteerd met de behaalde kampioenschappen; hij hoopt dat het volgend jaar er meer zullen zijn. Het bestuur heeft deze keer voor alle spelers een klein Europacupje laten maken. Symbolisch overhandigt hij aan de heer Boering een exemplaar daarvan met verzoek de ,,cupjes" aan de betrokken spelers te willen uitreiken (applaus). Bekend was dat de heren De Boer Sr., Koolhaas en Volkers zich niet herkiesbaar hadden gesteld voor de ledenraad. De voorzitter wil hen hartelijk dankzeggen voor de vele werkzaamheden die zij ook in andere functies voor Ajax hebben verricht (applaus). Vervolgens leest hij de namen voor van de leden die ons in het afgelopen jaar door de dood ontvielen. Met enige ogenblikken stilte worden zij herdacht. Hierna wordt de vergadering voor geopend verklaard. 2. Ingekomen stukken. De secretaris deelt mede, dat deze betrekking hebben op bericht van verhindering van de leden M. Brink, A. ten Herkei, G. Jur- gens, N. Klok, H. A. Smit en A. A. Strikkers. 3. De notulen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering, gehouden op 14 september 1972, worden door de secretaris voorgelezen. Aangezien niemand het woord verlangt worden deze ongewijzigd door de voorzitter gearresteerd, onder dankzegging aan de se cretaris voor de samenstelling. De heer Been merkt op dat de heer Bruijnesteijn kandidaat is gesteld en dus geen deel kan uitmaken van het stembureau. De voorzitter bedankt de heer Been voor zijn opmerking en vraagt of hij dan als 3e lid wil fungeren. 5. Jaarverslag van de secretaris over het verenigingsjaar 1972- 1973, waarin is opgenomen een verslag over de werkzaam heid van de ledenraad. Na voorlezing hiervan volgt applaus uit de vergadering. De voorzitter wijst er op welk een enorm werk het is om ge durende een jaar lang alles te noteren dat in onze vereniging omgaat en vast te leggen op een wijze gelijk we zo juist hebben beluisterd. Hij deelt verder mede, dat de secretaris in de jaar vergadering van de ledenraad weer voor 3 jaren werd herkozen, 3 september jl. 50 jaar lid van Ajax was en de volgende maand is hij bovendien 10 jaar secretaris zal zijn (applaus). PAUZE Na de pauze leest de voorzitter de uitslag voor van de gehouden stemming voor 9 leden van de ledenraad. Aantal uitgebrachte geldige stemmen: 81; volstrekte meerderheid dus 41. Gekozen zijn de heren: J. H. Potharst C. C. Kamlag J. Hordijk J. Neefjes J. de Boer Jr. W. F. C. Bruijnesteijn H. v. d. Zwaag A. J. van Eijden A. Brandsteder Niet gekozen werden de heren: G. M. Holsheimer J. C. Muller F. J. v. d. Meijden A. G. H. van Genderen G. P. Keizer 80 stemmen 79 stemmen 77 stemmen 72 stemmen 59 stemmen 53 stemmen 50 stemmen 49 stemmen 48 stemmen 43 stemmen 42 stemmen 34 stemmen 24 stemmen 19 stemmen De voorzitter feliciteert de 9 gekozen leden met hun benoeming of herbenoeming. Hij zegt de heer G. P. Keizer, die niet aan- 4. Verkiezing van 8 leden voor de ledenraad. Aftredend zijn de heren: J. de Boer Sr., W. F. C. Bruijnesteijn, C. C. Kamlag, G. P. Keizer, M. J. Koolhaas, J. Neefjes Jr., J. H. Potharst en W. F. Volkers. De heren J. de Boer Sr., M. J. Kool haas en W. F. Volkers stelden zich dus niet herkiesbaar. De voorzitter deelt mede dat, door de verkiezing van de heer A. de Wit tot commissaris algemene zaken, niet 8 maar 9 leden voor de ledenraad moeten worden gekozen. Op het stembiljet moeten dus bij 9 namen de ,,0-tjes" worden dichtgemaakt. In dien het aantal minder of meer dan 9 bedraagt, is het stem biljet ongeldig. De heer L. Sacksioni vraagt waarom het er persé 9 moeten zijn. De voorzitter antwoordt dat dit het gevolg is van een regle mentswijziging, aangenomen in de vergadering van de ledenraad van 21 augustus. Hij vraagt of de heren De Boer Sr., Bruijne steijn en Volkers zitting willen nemen in het stembureau. BEETHOVENSTRAAT 55 telefoon 791706-791715 amsterdam-zuid NIEUW is ons restaurant op de 1 e etage (Keuken open tot 1 uur s'nachts) Wij verzorgen bij u aan huis, kantoor of bedrijf: Diners - Lunches Recepties Koude buffetten Hors d'oevres en Cocktailsnacks Zondags gesloten 11

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1973 | | pagina 11