B. KREUGER Ajax Autorijschool MIILOT onze penningmeester onderscheiden onze erkentelijkheid betuigen voor de prettige sfeer waarin het met hen zowel binnen als buiten de krijtlijnen toeven was. Verder mag ik zeker niet verzuimen hier gewag te maken van de bijzonder charmante ontvangst die onze Nederland se Ambassadeur in Madrid, met zijn echt genote, de bestuursleden van Ajax en de Nederlandse Pers heeft bereid. Op 30 mei a.s. is het dan voor de laatste keer in dit EC-toernooi aantreden (in Bel grado) tegen Juventus. Wellicht zijn we dan bevrijd van onze zorgen aangaande het landskampioenschap, zodat Cruijff c.s. zich geheel op deze finale kunnen voorbereiden. Het zal voor ons zeker een zware strijd worden. Maar ook voor de Italianen. Laat ons voor Ajax het beste er van hopen. Mochten wij in het vorig clubblad reeds de Jun. A3 als Kampioen van hun afdeling afgebeeld zien, intussen is ook het team van de Jun. B3 erin geslaagd de titel te veroveren. Mede namens de overige bestuursleden wil ik de jongens, alsmede de heren van de Jeugdcommissie daarmede nog wel van harte gelukwensen. Op de resultaten van de overige elftallen, o.a. de fraaie tweede plaats voor Ajax B en Ajax 3, hoop ik de volgende keer terug te komen. Dan, sprekende na de moeilijke wedstrijd in Rotterdam tegen Excelsior die we met 10 wonnen en het gelijke spel van mede-rivaal Feyenoord tegen Haarlem is het momenteel zo, dat we zondag a.s. of ficieus Landskampioen 1973 kunnen zijn. Als we zelf van Sparta winnen en Feyen oord laat nog een punt tegen FC Amster dam, dan zouden we zelfs officiéél de Ere-titel binnen hebben. Bij alle successen zijn er echter ook om standigheden die mij, zo niet direct be zorgd stemmen, dan toch een gevoel van teleurstelling geven. De jaloezie jegens Ajax anders kan ik het niet noemen viert in vele kringen hoogtij, ja, leidt hier en daar zelfs tot een vorm van dwaze af gunst. Dat is b.v. het geval bij het proberen een veranderde competitie in te stellen om op deze wijze te trachten en laat ik maar meteen zelf ,,man-en-paard" noemen Ajax te beletten jaar in jaar uit kampioen te worden: dit uitgaande van het bestuur Sectie Betaald Voetbal! Als ik daarnaast een aantal kranten lees dan krijg ik zo het gevoel dat het een schande is wanneer in onze club een goed beleid wordt gevoerd, het een schande is dat Ajax de moed heeft voor de zoveelste keer kampioen van Nederland te worden, het een schande is, dat je voor de vierde keer en vooral voor de derde achter eenvolgende keer de finale haalt in de strijd om Europa Cup I en er dus de kans is opnieuw Europees kampioen te worden en dat het een nog grotere schande is om negen spelers te mogen afstaan aan het Nederlands Elftal, waarin iedereen, met het oog op de a.s. wereldkampioen schappen in München, schijnbaar zo ge ïnteresseerd is. Als ik een artikel lees in ,,NRC Handels blad" van dinsdag 1 mei jl.auteur: de heer D. Ariese, dan ben ik in staat te zeg gen: „Mijnheer Ariese, komt u nu nooit meer bij Ajax." Wanneer ik de reeks insinuaties lees, die in genoemde schriftuur worden gebruikt jegens onze club, jegens onze spelers, dan kan ik daar alleen maar van walgen. De schrijver lanceert o.a. de verdachtma king: dat Piet Keizer in Wenen bonds coach Fadrhonc bewogen zou hebben om, in plaats van Brokamp, de Ajax-speler Suurbier op te stellen Naar mijn be scheiden mening geeft de journalist die dat schrijft, blijk over zó weinig kennis van zaken c.q. juiste informatie te beschik ken dat het eigenlijk maar beter was er verder het zwijgen toe te doen. Ik wil echter nog wel zeggen dat Willy Brokamp verbolgen was over de begeleiding van het Nederlands Elftal bij de wedstrijd te gen Oostenrijk en dat hieraan (die begeleiding) het nodige schort, heb ook ik op de laatste vergadering van het Betaald Voetbal nog naar voren gebracht. Had ik oorspronkelijk het plan nog enkele van de door de heer Ariese te (on-) pas gebrachte beledigingen hier te citeren bij nader inzien vond ik dat we eigenlijk te fatsoenlijk zijn nog verder op het ge wraakte „opstel" te reageren. Ik dacht, men (hij) leze in dit clubblad eens de bijdrage „Ajax: Voorbeeldig" van Tijn Middendorp. Men (hij) behoeft het daarmede niet eens te zijn: onze kolom men staan open voor andere meningen, maar dan wel op behoorlijke wijze ge bracht. Overigens mag ik opmerken dat nog niet zolang geleden officials en voetbaldeskun digen van de Franse Voetbalbond bij ons geweest zijn, eigenlijk met de simpele oljL CJli/frJL PARFUM - LOTION Gif* tkCXihl Parfum v.a.f 10.50 Lotion v.a. f5,30 Paris ImporteurB.I.E.O. - Amsterdam vraag: „Mogen wij eens komen kijken hoe jullie dat toch doen: training, begeleiding enz." Daar stonden wij gaarne voor open. En nog! Want men vindt dit op pag. 19 ook wij zijn er een voorstander van dat het spannings-element terugkeert (verho ging publieke belangstelling!). Maar dat komt niet door (voor Ajax en Feyenoord) stappen terug te doen. Dat is geen oplos sing van het probleem en zulks zal men goed onder het oog dienen te zien. Ajax kan en wil voor iedereen een goed voor beeld zijn. Maar verdient niet te worden gedwars boomd en in zijn goede naam en eer te worden aangetast. J. VAN PRAAG Ter gelegenheid van 30 april verjaar dag van HM Koningin Juliana vond, zoals gebruikelijk, weer de bekende „lint jesregen" plaats. Onder het hoofd: Financiën stond ook de naam: H. G. A. Timman vermeld, als zijnde benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau Henk, we weten zeker te spreken namens geheel Ajax als we je hierdoor van harte gelukwensen met deze onderscheiding, in welke felicitatie we ook gaarne je vrouw betrekken. WONINGINRICHTING 2e Oosterparkstraat 127, Amsterdam Telefoon 940836 BEDDEN MEUBELEN TAPIJTEN Middenweg 163 - Telefoon 354888 „Bij Ajax beter geslaagd" Wij lessen in Datsun - VW - DAF en Opel Kadett 7

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1973 | | pagina 7