van de voorzitter ck PARFUM - LOTION Parfum v.a.f 10.50 Lotion v.a. f 5.30 MIILOT Paris Zoals de vorige keer toegezegd, kom ik nog even terug op het verbreken van onze banden met de FBO. Het verhaal van de rijke en arme clubs (auteur de heer Stoop) behoef ik niet verder onder de loep te nemen; het is duidelijk genoeg allerwegen en vooral uitgebreid in de pers afgewezen. In dit verband moge ik u ook nog wijzen op een stukje in de rubriek „Wij lazen voor u waarin zelfs van de zijde van een amateur-vereniging het betoog van de heer S. wordt afgekeurd. De zaak-Stoop is wel de druppel geweest, die de emmer deed overlopen c.q. ons deed besluiten definitief van de FBO af scheid te nemen. Immers andermaal werd duidelijk gesteld dat daar onze belangen niet (meer) veilig waren en dat het beter is alleen onder de hoede van de KNVB voort te gaan. Daarbij komt waarop ik reeds vele malen eerder wees dat de FBO te ver gaat. Ze is opgericht als een werkgevers-organisatie, doch heeft zich ontpopt als een club of organisatie IN het KNVB-geheel. En daar is Ajax niet van gediend. Inzake de publikaties in enkele kranten over vermeende onenigheden, voorname lijk ten aanzien van trainer Kovacs, kan ik natuurlijk niet nalaten hierover in ons clubblad het een en ander te zeggen. Uiteraard dient een bestuur ALTIJD attent te zijn op de goede c.q. juiste gang van zaken in de vereniging, ook al is er sprake Importeur: B.I.E.O. - Amsterdam van het ene succes na het andere. Aan zich onder alle omstandigheden voordoen de oneffenheden resp. stoornissen dient nauwkeurig aandacht te worden gegeven (m.i. JUIST onder gunstige omstandig heden) teneinde door het aanbrengen van de nodige correcties in de goede koers te blijven. Een dergelijke situatie nu deed zich kor telings bij ons voor en gaf aanleiding tot de afspraak vrijdags na onze terugkomst uit Lissabon rond de tafel te gaan zitten. Op een of andere wijze is daarvan iets uitgelekt en met zoveel journalisten om je heen als bij de belangrijke wedstrijd Ben- ficaAjax, heeft dat natuurlijk direct de aandacht van de heren, haalt het een het ander uiten je wordt gewoon voor een fait accompli gesteld. Nu is het wel verklaarbaar, dat de men- sen-van-de-krant er altijd op uit zijn om nieuws te vergaren; dat is hun werk, hun taak en de ene journalist kan daarbij niet achterblijven bij de andere Maar waar om, zoals in ons geval, dit hier en daar in zo' uitzonderlijke, ja soms sensationele opmaak gebracht? Dat heeft het bestuur werkelijk teleurgesteld. Ik weet zeker dat, was hier sprake geweest van een andere club, b.v. een FC Twente, Go Ahead Eagles, ja zelfs een Sparta er niet zo'n grote ophef van gemaakt zou zijn. Overigens hebben wij en dat misschien ook anders dan anderen niet in ge heimzinnigheden behoeven af te dalen; vrij-uit sprekend kan gezegd worden dat de vergadering, later nog gevolgd door een bijeenkomst met spelers, goed is ver lopen. Er zijn wat kromme lijnen recht getrokken, terwijl het vertrouwen in de technische capaciteiten van de heer Kovacs volkomen gehandhaafd is ge bleven. T.z.t. zullen wij opnieuw bij elkaar komen, teneinde na te gaan of verdere wijzigingen c.q. verbeteringen, ten aanzien van het te volgen beleid resp. besturen met be trekking tot het nieuwe seizoen, gewenst zijn. Rest mij nog de bewondering tot uitdruk king te brengen voor het feit dat wij voor de derde keer de finale om Europa Cup I zullen spelen, waarvoor ik een ieder, die hierbij betrokken is geweest, namens het bestuur gaarne alle hulde wil brengen. Dat er zo'n voortreffelijke en vooral tac tische wedstrijd in Lissabon is gespeeld, enkele dagen na ons grote succes in Rotterdam tegen Feyenoord, maakt het resultaat tegen de Portugezen alleen nog maar mooier. Wat onze vrienden Benfica betreft was het zo, dat wij hen hier vanzelfsprekend zo goed mogelijk hebben ontvangen, doch toch op geen andere wijze dan we jegens iedere andere club zouden hebben ge daan. Maar Benfica was daarover schijn baar zo verrukt, dat men ons heeft ver welkomd en verzorgd op 'n manier die we kunnen samenvatten in één woord: enorm! Van hoog tot laag, van journalist tot de president van de Portugese voetbalbond. Deze laatste kwam ons begroeten en heeft ook aan de lunch aangezeten. Het was alles in de beste verstandhouding. Voorzitter dr. Borges Coutinho van Ben fica is door de KNVB en Ajax uitgenodigd op 31 mei a.s. de finale in Rotterdam te komen bijwonen. Bij gelegenheid van de jaarlijkse zgn. lintjesregen in verband met de verjaardag van onze Vorstin, zijn aan Sjaak Swart de versierselen uitgereikt, behorende bij zijn benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Heb ik Sjaak en zijn vrouw hier mede reeds persoonlijk gefeliciteerd, ik meen niet te moeten verzuimen hem ook vanaf deze plaats namens u allen van harte geluk te wensen met deze onder scheiding, welke als blijk van waardering bijzonder op zijn plaats is. Dan kan ik nog net besluiten met hulde te brengen aan captain Keizer en zijn ploeggenoten in verband met het behalen van het kampioenschap van Nederland. Ook trainer Kovacs. Han Grijzenhout, dr. Rolink met zijn medische staf, Salo Muller, kortom alle bij het succes be trokkenen. Aangezien we onze taak voor dit seizoen nog niet als beëindigd kunnen beschou wen, wil ik het voor nu hierbij laten, hopelijk is er de volgende keer aanleiding op verdere successen te kunnen bogen. Ik wil dan als allerlaatste niet verzuimen dank te brengen aan de Amsterdammers voor hun belangstelling tijdens onze rijtoer door good-old Mokum; eveneens een woord van dank voor de vele felicitaties in allerlei vorm. En een zeer bijzonder woord van dank, mede ook namens de spelers e.a., aan het adres van de heer Ferron die ons, na het binnenhalen van de Gouden Plak, vergastte op een meer dan voortreffelijk diner. Een mooi einde van een grote dag. J. VAN PRAAG 6

AJAX ARCHIEF

Clubnieuws Ajax (vanaf 1916) | 1972 | | pagina 6